Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Komisje Rady Miejskiej » Plan Pracy Komisji Stałych » Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki na I półrocze 2011 r.

Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki na I półrocze 2011 r.

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych

Styczeń
1) Zapoznanie się z zakresem pracy Referatu Spraw Społecznych.
2) Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2011.
3) Sprawy bieżące.

Luty
1) Wypracowanie opinii do projektu budżetu na 2011 r.
2) Określenie zakresu i rodzaju materiałów niezbędnych do analizy funkcjonowania oświaty w mieście i gminie Trzcianka planowanej w czerwcu 2011 r.
3) Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
4) Ocena realizacji wniosków komisji.
5) Sprawy bieżące.

Marzec
1) Określenie zakresu i rodzaju materiałów niezbędnych do analizy sytuacji mieszkaniowej w mieście i gminie Trzcianka planowanej w maju 2011 r.
2) Funkcjonowanie dożywiania w mieście i gminie Trzcianka:
-  dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej,
-  dożywianie dorosłych.
3) Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
4) Ocena realizacji wniosków komisji.
5) Sprawy bieżące.

Kwiecień
1) Sytuacja mieszkaniowa w mieście i gminie Trzcianka z punktu widzenia potrzeb społecznych
2) Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
3) Ocena realizacji wniosków komisji.
4) Sprawy bieżące.


Maj
1) Ocena wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2010 r.
2) Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
3) Ocena realizacji wniosków komisji.
4) Sprawy bieżące.

Czerwiec
1) Analiza funkcjonowania i kosztów utrzymania oświaty na terenie miasta i gminy Trzcianka.
2) Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2011 r.
3) Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
4) Ocena realizacji wniosków komisji.
5) Sprawy bieżące.

Plan pracy Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi

Styczeń
1) Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2011 r.
2) Sprawy organizacyjne.
3) Sprawy bieżące.

Luty
1) Wypracowanie opinii komisji do projektu budżetu na 2011 rok.
2) Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
3) Sprawy bieżące.

Marzec
1) Spotkanie z przedstawicielem Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej – omówienie celów i realizowanych zadań.
2) Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
3) Sprawy bieżące.

Kwiecień
1) Stan wód gruntowych oraz melioracja na terenie miasta i gminy Trzcianka.
2) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.  
3) Sprawy bieżące.

Maj
1) Stan dróg na terenie po sezonie zimowym – lustracja.
2) Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
3) Sprawy bieżące.


Czerwiec
1) Oczyszczalnia ścieków i gminne składowisko odpadów komunalnych.
2) Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2011 rok.
3) Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
4) Sprawy bieżące.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej


Styczeń / luty
1) Kontrola przebiegu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa parkingu ulicy Kościuszki”.
2) Kontrola realizacji wydatków na Promocję Gminy w roku 2010.
3) Sprawy wniesione do komisji.

Marzec
1) Zapoznanie się z wynikami kontroli w roku 2010:
a) Najwyższej Izby Kontroli,
b) kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
2) Kontrola Zarządzeń Burmistrza Trzcianki w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2010 r.
3) Sprawy wniesione do komisji.

Kwiecień
1) Wypracowanie opinii dot. wykonania budżetu za 2010 r.  
2) Sprawy wniesione do komisji.

Maj
1) Kontrola - analiza stanu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim Trzcianki za lata 2002-2010 r.
2) Sprawy wniesione do komisji.

Czerwiec
1) Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Trzcianki za rok 2010.
2) Kontrola działalności Burmistrza Trzcianki w zakresie skuteczności pozyskiwania środków pomocowych krajowych i zagranicznych w pierwszym półroczu 2011 roku.
3) Sprawy wniesione do komisji.

 

Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miejskiej Trzcianki

Styczeń
1) Polityka informacyjna z prac Rady Miejskiej i Burmistrza Trzcianki.
2) Analiza projektu budżetu na 2011 r.
3) Sprawy wniesione do komisji.

Luty
1) Realizacja Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej                            i sportu za rok 2010 oraz rok bieżący.
2) Realizacja Uchwały Nr XL/291/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie stypendiów sportowych.
3) Sprawy wniesione do komisji.

Marzec
1) Program restrukturyzacji spółki OSiR w Trzciance.
2) Budowa obiektów sportowych na terenie gminy Trzcianka w latach 2011-2015.
3) Sprawy wniesione do komisji.

Kwiecień
1) Analiza wykonania budżetu za 2010 r.
2) Sprawy wniesione do komisji.

Maj
1) Funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Trzcianka.
2) Realizacja Uchwały Nr LVIII/382/06 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 października 2006 r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzcianka.
3)  Funkcjonowanie Straży Miejskiej Trzcianki.
4) Sprawy wniesione do komisji.

Czerwiec
1) Współpraca Urzędu Miejskiego Trzcianki z podmiotami działającymi na terenie gminy w zakresie turystyki i promocji.
2) Przygotowanie obiektów turystycznych i sportowych do sezonu.
3) Sprawy wniesione do komisji.


Plan pracy Komisji Gospodarczej

Styczeń
1) Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2011 r.
2) Analiza projektu budżetu gminy Trzcianka na rok 2011.
3) Analiza – opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4) Sprawy wniesione do komisji.

Luty
1) Budżetu gminy Trzcianka na rok 2011 – opinia komisji.
2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka oraz plany miejscowe:
a) stan aktualny,
b) zakres opracowań planów miejscowych,
c) harmonogram prac.
3) Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4) Sprawy wniesione do komisji.

Marzec
1) Park 1 Maja, Plac Pocztowy – stanowisko komisji, co do sposobu docelowego zagospodarowania.
2) Szalet miejski – zasadność budowy, miejsce lokalizacji.
3) Koncepcja układu komunikacyjny miasta z określeniem kolejności realizacji w poszczególnych latach - stanowisko Komisji do uwzględnienia przez jednostkę opracowującą koncepcję.
4) Kanalizacja deszczowa w mieście – wypracowanie wniosków, co do konieczności i zakresu modernizacji, w związku z zalaniami w okresie letnich opadów dreszczów.
5) Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
6) Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2011 r. – bieżąca informacja o realizacji.
7) Sprawy wniesiony do komisji.

Kwiecień
1) Budownictwo mieszkaniowe (jedno i wielorodzinne) program działania gminy w zakresie różnych form budownictwa na lata 2011- 2014.
2) Pływalnia – stanowisko komisji, co do wielkości obiektu, lokalizacji, kosztów budowy.
3) Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2011 r. – bieżąca informacja o realizacji.
4) Sprawy wniesione do komisji.

Maj
1) Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) -  aktualizacja, wnioski, uwagi i  propozycje komisji.
2) Analiza Uchwały Nr XV/82/07 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 października 2007 r. w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w gminie Trzcianka.
3) Polityka podatkowa gminy Trzcianka – stanowisko komisji.
4) Analiza  - opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
5) Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2011 r. bieżąca informacja o realizacji.
6) Sprawy wniesione do komisji.

Czerwiec
1) Miejsko-gminne składowisko odpadów komunalnych – modernizacja, rozbudowa i zasadność dalszego funkcjonowania, jako składowisko ponadgminne.
2) Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3) Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2011 r. – bieżąca informacja o realizacji.
4) Sprawy wniesione do komisji.