Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ochrona Środowiska » SPRAWY BIEŻĄCE » Sprawa nr ROL.6220.20.2015.JK - instalacja paneli fotowoltaicznych na działkach nr ewidencyjny 3208/23 i 3209 obręb Trzcianka

Trzcianka, 16 czerwca 2015 r.


ROL.6220.20.2015.JK
Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

w Poznaniu

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79

61- 529 Poznań


Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Czarnkowie

ul. Zamkowa 8

64-700 Czarnków

Och


W związku z wnioskiem Pana Janusza Murawskiego, ul. Tulipanowa 6, 87-100 Toruń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


instalacja paneli fotowoltaicznych na działkach nr ewidencyjny 3208/23 i 3209 obręb Trzcianka


działając na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), w związku z §3 ust. 1 pkt 52 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 3208/23 i 3209 obręb Trzcianka.


Załączniki:

1.Kserokopia wniosku.

2.Karta informacyjna przedsięwzięcia