Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Planowanie przestrzenne » Obwieszczenia w trybie sporządzenia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenia w trybie sporządzenia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Trzcianka, dnia 31lipca 2012r.

BURMISTRZ TRZCIANKI

 OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Trzcianka

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r., poz. 647), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXV/180/04 Rady Miejskiej w Trzciance w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka

podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się ze wyłożonymi do publicznego wglądu:

projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 22 sierpnia 2012r. do 5 października 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 /pok. nr 17/ w godz. 900 – 1300.

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również do wglądu na stronie internetowej www.bip.trzcianka.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się dnia 26 września 2012r. o godz. 1600 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Trzcianki z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2012r. Nieuwzględnione przez Burmistrza Trzcianki uwagi rozpatruje Rada Miejska Trzcianki.
BURMISTRZ TRZCIANKI

/-/ Marek Kupś

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Małecki (31/07/2012 09:47:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Małecki (31/07/2012 09:48:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (19/02/2013 13:31:25)
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Trzcianka, dnia 24 lipca 2012r.

 

BURMISTRZ TRZCIANKI

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 2012r., poz. 647), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz uchwałą Nr XXXIX/288/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 marca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic Fałata i Witosa,

podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu:


projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki

w rejonie ulic Fałata i Witosa


wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą oddziaływania na środowisko i uzyskanymi do ww. projektu opiniami i uzgodnieniami właściwych w ww. sprawie organów, w dniach od 6 sierpnia 2012r. do 5 września 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 /pok. nr 17/ w godz. 900 - 1300.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się dnia 30 sierpnia 2012r. w godz. 1600-1700 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Trzcianki z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2012r. Nieuwzględnione przez Burmistrza Trzcianki uwagi rozpatruje Rada Miejska Trzcianki.


z. up. BURMISTRZA

Witold Putyrski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

i Infrastruktury Komunalnej

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (23/07/2012 13:28:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (31/08/2012 11:57:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (19/02/2013 13:31:38)
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Biała na działce o nr ew.: 313/2
Trzcianka, dnia 17.07.2012r.

RPI.6721.1.2012.MM

OBWIESZCZENIE
 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Biała na działce o nr ew.: 313/2 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Trzcianki uchwały Nr XXVI/175/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Biała na działce o nr ew.: 313/2.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w punkcie informacji Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, w terminie o dnia 17 sierpnia 2012r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Trzcianki.
 
BURMISTRZ TRZCIANKI
/-/ Marek Kupś
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (17/07/2012 07:40:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (19/02/2013 13:31:53)
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Wieleńskiej

Trzcianka, dnia 29.05.2012r.

RPI.6721.2.2012.MM

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Wieleńskiej

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Trzcianki uchwały Nr XXV/167/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 7 maja 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Wieleńskiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w punkcie informacji Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, w terminie do dnia 29 czerwca 2012r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Trzcianki.


BURMISTRZ TRZCIANKI
/-/ Marek Kupś

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (25/05/2012 12:46:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (19/02/2013 13:32:24)
OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic Fałata i Witosa
Trzcianka, dnia 04.01.2013r.

BURMISTRZ TRZCIANKI


OBWIESZCZENIE

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki
w rejonie ulic Fałata i Witosa
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (04/01/2013 14:49:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (04/01/2013 14:49:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (19/02/2013 13:32:39)
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Matejki i Fabrycznej
Trzcianka, dnia 19 lutego 2013r.

 

BURMISTRZ TRZCIANKI

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz uchwałą Nr XVI/94/07 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/59/07 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic Matejki i Fabrycznej

podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu:

projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki

w rejonie ulic Matejki i Fabrycznej

wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą oddziaływania na środowisko i uzyskanymi do ww. projektu opiniami i uzgodnieniami właściwych w ww. sprawie organów, w dniach od 27 lutego 2013r. do 28 marca 2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 /pok. nr 17/ w godz. 900 - 1300.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się dnia 20 marca 2013r. o godz. 1700 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Trzcianki z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2013r. Nieuwzględnione przez Burmistrza Trzcianki uwagi rozpatruje Rada Miejska Trzcianki.


z up BURMISTRZA TRZCIANKI

Roman Zozula

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (19/02/2013 13:39:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (19/02/2013 13:39:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (19/02/2013 13:39:40)
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (13.05.2013)

Trzcianka, dnia 14 maja 2013r.

RPI.6721.1.2012.MM

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwałą Nr XXVI/175/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Biała na działce o nr ew.: 313/2

podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu:

projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Biała na działce o nr ew.: 313/2

wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą oddziaływania na środowisko i uzyskanymi do ww. projektu opiniami i uzgodnieniami właściwych w ww. sprawie organów, w dniach od 22 maja 2013r. do 21 czerwca 2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 /pok. nr 17/ w godz. 900 - 1300.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się dnia 12 czerwca 2013r. o godz. 1500 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Trzcianki z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2013r. Nieuwzględnione przez Burmistrza Trzcianki uwagi rozpatruje Rada Miejska Trzcianki.


BURMISTRZ TRZCIANKI

Krzysztof Czarnecki


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (13/05/2013 09:10:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (13/05/2013 09:10:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (13/05/2013 09:10:23)
OGŁOSZENIE - przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy 27 Stycznia
                                                                                                                                                                                                  Trzcianka, dnia 31.10.2013r.

BURMISTRZ  TRZCIANKI


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Trzcianki w rejonie ulicy 27 Stycznia

 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Trzcianki uchwały Nr LI/346/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy 27 Stycznia.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, w terminie do dnia 3 grudnia 2013r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Trzcianki.                                                                                                                                                                             BURMISTRZ TRZCIANKI
                                                                                                                                                                                  /-/ Krzysztof Czarnecki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Szczepański (31/10/2013 07:36:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Szczepański (31/10/2013 07:36:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Szczepański (31/10/2013 07:39:19)
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w rejonie ulic Matejki i Fabrycznej
 
Trzcianka, dnia 12 grudnia 2013r.


BURMISTRZ TRZCIANKI

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz uchwałą Nr XVI/94/07 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/59/07 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic Matejki i Fabrycznej

podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu:


projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki

w rejonie ulic Matejki i Fabrycznej


wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą oddziaływania na środowisko i uzyskanymi do ww. projektu opiniami i uzgodnieniami właściwych w ww. sprawie organów, w dniach od 24 grudnia 2013r. do 24 stycznia 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 /pok. nr 17/ w godz. 900 – 1300.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się dnia 14 stycznia 2014r. o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Trzcianki z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2014r. Nieuwzględnione przez Burmistrza Trzcianki uwagi rozpatruje Rada Miejska Trzcianki.
BURMISTRZ TRZCIANKI

Krzysztof Czarnecki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (11/12/2013 16:14:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: (12/12/2013 08:13:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (11/12/2013 16:14:02)
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Ogrodowej

                                                                                                   Trzcianka, dnia 16.01.2014r.


RPI.6721.1.2013.MM


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Ogrodowej
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Trzcianki uchwały Nr LV/378/13 z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Ogrodowej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, w terminie do dnia 14 lutego 2014r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Trzcianki.

 

BURMISTRZ TRZCIANKI
/-/ Krzysztof Czarnecki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (16/01/2014 13:09:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (07/03/2014 13:10:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (07/03/2014 13:11:55)
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze osady Wrząca

 Trzcianka, dnia 20.03.2014r.

BURMISTRZ  TRZCIANKI
RPI.6721.2.2014.MM


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze osady Wrząca


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Trzcianki uchwały Nr LVI/402/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze osady Wrząca.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, w terminie do dnia 18 kwietnia 2014r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Trzcianki.

 

BURMISTRZ TRZCIANKI
/-/ Krzysztof Czarnecki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (20/03/2014 08:36:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (09/05/2014 09:43:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (09/05/2014 09:43:24)
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Wspólnej – rozbudowa cmentarza komunalnego
 

Trzcianka, dnia 11.04.2014r.

 

BURMISTRZ TRZCIANKI

RPI.6721.1.2014.MM

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Trzcianki w rejonie ulicy Wspólnej – rozbudowa cmentarza komunalnego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Trzcianki uchwały Nr LIX/443/14 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Wspólnej – rozbudowa cmentarza komunalnego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, w terminie do dnia 16 maja 2014r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Trzcianki. 


BURMISTRZ TRZCIANKI

/-/ Krzysztof Czarnecki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (10/04/2014 14:29:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (11/06/2014 09:22:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (11/06/2014 09:22:56)
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Siedlisko

 Trzcianka, dnia 09.05.2014r.

BURMISTRZ  TRZCIANKI
RPI.6721.7.2014.MM


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Siedlisko
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Trzcianki uchwały Nr LX/459/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Siedlisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, w terminie do dnia 9 czerwca 2014r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Trzcianki.

 

 

BURMISTRZ TRZCIANKI
                 /-/ Krzysztof Czarnecki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (09/05/2014 09:46:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (11/06/2014 09:22:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (11/06/2014 09:22:45)
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - rejon ul. Wieleńskiej

Trzcianka, dnia 13 czerwca 2014r.

BURMISTRZ TRZCIANKI

RPI.6721.2.2012.MM


 


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr XXV/167/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 7 maja 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Wieleńskiej, podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu:


projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki

w rejonie ulicy Wieleńskiej


wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą oddziaływania na środowisko i uzyskanymi do ww. projektu opiniami i uzgodnieniami właściwych w ww. sprawie organów w dniach od 26 czerwca 2014r. do 25 lipca 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 /pok. nr 117/ w godz. 900 – 1300.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się dnia 8 lipca 2014r. o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Trzcianki z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2014r. Nieuwzględnione przez Burmistrza Trzcianki uwagi rozpatruje Rada Miejska Trzcianki.


 


BURMISTRZ TRZCIANKI

Krzysztof Czarnecki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (13/06/2014 13:24:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (13/06/2014 13:24:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (13/06/2014 13:24:08)
OBWIESZCZENIE przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Tetmajera i osady Dłużewo

Trzcianka, dnia 13.06.2014r.BURMISTRZ  TRZCIANKI
RPI.6721.4.2014.MM
RPI.6721.8.2014.MM


OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 • miasta Trzcianki w rejonie ul. Tetmajera;
 • gminy Trzcianka na obszarze osady Dłużewo.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Trzcianki następujących uchwał:1. Nr LXI/471/14 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Tetmajera;
2. Nr LXI/470/14 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze osady Dłużewo.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka w terminie do dnia 18 lipca 2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Trzcianki.

BURMISTRZ TRZCIANKI

/-/ Krzysztof Czarnecki 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (13/06/2014 13:27:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (13/06/2014 13:27:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (13/06/2014 13:34:46)
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Ogrodowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
    Trzcianka, dnia 3 października 2014r.
BURMISTRZ TRZCIANKI                                                 
RPI.6721.1.2013.MM
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr LV/378/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Ogrodowej, podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu:

projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Ogrodowej

wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą oddziaływania na środowisko i uzyskanymi do ww. projektu opiniami i uzgodnieniami właściwych w ww. sprawie organów w dniach od 15 października 2014 r. do 14 listopada 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 /pok. nr 117/ w godz. 9.00 – 13.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się dnia 28 października 2014r. o godz. 1300 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Trzcianki z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2014r. Nieuwzględnione przez Burmistrza Trzcianki uwagi rozpatruje Rada Miejska Trzcianki.


 BURMISTRZ TRZCIANKI
     /-/ Krzysztof Czarnecki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (30/09/2014 11:37:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: (03/10/2014 11:37:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (30/09/2014 11:37:28)
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w obrębie geodezyjnym Siedlisko
Trzcianka, dnia 10 października 2014r.
BURMISTRZ TRZCIANKI                                            
RPI.6721.7.2014.MM
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr LX/459/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Siedlisko, podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu:

projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Siedlisko

wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą oddziaływania na środowisko i uzyskanymi do ww. projektu opiniami i uzgodnieniami właściwych w ww. sprawie organów       w dniach od 22 października 2014r. do 21 listopada 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 /pok. nr 117/ w godz. 9.00 – 13.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się dnia 28 października 2014r. o godz. 1500 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Trzcianki z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2014r. Nieuwzględnione przez Burmistrza Trzcianki uwagi rozpatruje Rada Miejska Trzcianki.


 BURMISTRZ TRZCIANKI
     /-/ Krzysztof Czarnecki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (07/10/2014 14:45:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (03/03/2015 15:18:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (03/03/2015 15:18:10)
OBWIESZCZENIE - o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Biała
      Trzcianka, dnia 07.11.2014r.

BURMISTRZ  TRZCIANKI
RPI.6721.9.2014.MMOBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Biała

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Trzcianki uchwały Nr LXVII/520/14 z dnia 23 października 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Biała.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, w terminie do dnia 9 grudnia 2014r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Trzcianki.

BURMISTRZ TRZCIANKI
         /-/ Krzysztof Czarnecki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (07/11/2014 07:40:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (31/07/2015 12:57:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (31/07/2015 12:57:57)
OBWIESZCZENIE - budowa oświetlenia drogowego w m. Biała, gm. Trzcianka
RPI.6733.15.2014.SK


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm./ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm./ Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 03.12.2014 r., po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek firmy:
Eneos Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie sieci oświetlenia drogowego
w obrębie geodezyjnym Biała, gm. Trzcianka,
na działkach o nr ew.: 878 i 916
Z treścią w/w. decyzji można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. gen. W. Sikorskiego 7, w pok. nr 117.
Od w/w. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Trzcianki w ustawowym terminie.

BURMISTRZ TRZCIANKI
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (03/12/2014 14:03:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (31/07/2015 12:57:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (31/07/2015 12:57:53)
OBWIESZCZENIE - budowa oświetlenia drogowego w m. Biała, gm. Trzcianka
RPI.6733.14.2014.SK


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm./ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm./ Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 03.12.2014 r., po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek firmy:
Eneos Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie sieci oświetlenia drogowego
w obrębie geodezyjnym Biała, gm. Trzcianka,
na działkach o nr ew.: 885/1 i 916
Z treścią w/w. decyzji można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. gen. W. Sikorskiego 7, w pok. nr 117.
Od w/w. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Trzcianki w ustawowym terminie.

BURMISTRZ TRZCIANKI
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (03/12/2014 14:06:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (31/07/2015 12:57:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (31/07/2015 12:57:49)
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w rejonie ul. 27 Stycznia
  Trzcianka, dnia 16 stycznia 2015r.
BURMISTRZ TRZCIANKI                                                        
RPI.6721.3.2013.MM


 OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

        Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr LI/346/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 września 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy 27 Stycznia, podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu:

projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki 
w rejonie ulicy 27 Stycznia

wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą oddziaływania na środowisko i uzyskanymi do ww. projektu opiniami i uzgodnieniami właściwych w ww. sprawie organów      w dniach od 28 stycznia 2015r. do 27 lutego 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 /pok. nr 117/ w godz. 9.00 – 13.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się dnia 3 lutego 2015r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy,kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Trzcianki z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2015r. Nieuwzględnione przez Burmistrza Trzcianki uwagi rozpatruje Rada Miejska Trzcianki.

 
 
 BURMISTRZ TRZCIANKI
     /-/ Krzysztof Czarnecki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (16/01/2015 08:28:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (31/07/2015 12:57:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (31/07/2015 12:57:46)
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko miasta Trzcianki w rejonie ul. Ogrodowej
                                               Trzcianka, dnia 17 lutego 2015r.
BURMISTRZ TRZCIANKI  
RPI.6721.1.2013.MM
        OBWIESZCZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

        Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr LV/378/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Ogrodowej, podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu:

projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Ogrodowej

wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą oddziaływania na środowisko i uzyskanymi do ww. projektu opiniami i uzgodnieniami właściwych w ww. sprawie organów w dniach od 27 lutego 2015r. do 27 marca 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 /pok. nr 117/ w godz. 9.00 – 13.00.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się dnia 18 marca 2015r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Trzcianki z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2015r. Nieuwzględnione przez Burmistrza Trzcianki uwagi rozpatruje Rada Miejska Trzcianki.


 BURMISTRZ TRZCIANKI
     /-/ Krzysztof Czarnecki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (18/02/2015 07:50:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (18/02/2015 07:50:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (26/02/2015 12:28:21)
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic: Konopnickiej, Reymonta, Rzemieślniczej
                                                                                                   Trzcianka, dnia 17.02.2015r.
BURMISTRZ  TRZCIANKI
RPI.6721.2.2015.MM

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Trzcianki w rejonie ulic: Konopnickiej, Reymonta, Rzemieślniczej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Trzcianki uchwały Nr IV/25/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic: Konopnickiej, Reymonta, Rzemieślniczej.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka,        w terminie do dnia 18 marca 2015r.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Trzcianki.
                                                                   BURMISTRZ TRZCIANKI
         /-/ Krzysztof Czarnecki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (18/02/2015 07:55:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (18/02/2015 07:55:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (18/02/2015 07:56:55)
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w rejonie ulicy Tetmajera
  Trzcianka, dnia 8 maja 2015r. 
BURMISTRZ TRZCIANKI                                                           
RPI.6721.4.2014.MM
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr LXI/471/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Tetmajera, podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu:

projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Tetmajera

wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą oddziaływania na środowisko i uzyskanymi do ww. projektu opiniami i uzgodnieniami właściwych w ww. sprawie organów w dniach od 20 maja 2015 r. do 19 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 /pok. nr 117/ w godz. 9.00 – 13.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się dnia 2 czerwca 2015 r. o godz. 14.00 w sali nr 016 Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Trzcianki z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2015 r. Nieuwzględnione przez Burmistrza Trzcianki uwagi rozpatruje Rada Miejska Trzcianki.BURMISTRZ TRZCIANKI
/-/ Krzysztof CzarneckiOsoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (05/05/2015 12:00:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (31/07/2015 12:57:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (31/07/2015 12:57:38)
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
  Trzcianka, dnia 2 czerwca 2015r.
BURMISTRZ TRZCIANKI                                                          
RPI.6721.1.2014.MM
RPI.6721.8.2014.MM
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr LIX/443/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Wspólnej – rozbudowa cmentarza komunalnego i uchwały Nr LXI/470/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze osady Dłużewo podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z wyłożonymi do publicznego wglądu projektami:

1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Wspólnej – rozbudowa cmentarza;
2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze osady Dłużewo

wraz z opracowaniami ekofizjograficznymi, prognozami oddziaływania na środowisko i uzyskanymi do ww. projektów opiniami i uzgodnieniami właściwych w ww. sprawach organów w dniach od 15 czerwca 2015 r. do 13 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 /pok. nr 117/ w godz. 9.00 – 13.00.
Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych i prognozach oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędą się dnia 2 lipca 2015 r. w sali nr 016 Urzędu Miejskiego Trzcianki:
 
1. o godz. 12.00  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Wspólnej – rozbudowa cmentarza;
2. o godz. 13.00  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze osady Dłużewo.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Trzcianki z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2015 r. Nieuwzględnione przez Burmistrza Trzcianki uwagi rozpatruje Rada Miejska Trzcianki.
 
BURMISTRZ TRZCIANKI
/-/ Krzysztof CzarneckiOsoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (02/06/2015 09:29:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (02/07/2015 09:30:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (02/07/2015 09:30:30)
OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie: ul. Wieleńskiej, 27 Stycznia, Ogrodowej oraz w obrębie geodezyjnym Siedlisko
                                                                           Trzcianka, dnia 14.08.2015r.
RPI.6721.2.2012.MM
RPI.6721.7.2014.MM
RPI.6721.3.2013.MM
RPI.6721.1.2013.MM


OBWIESZCZENIE

o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1. miasta Trzcianki  w rejonie ulicy Wieleńskiej
2. gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Siedlisko
3. miasta Trzcianki w rejonie ulicy 27 Stycznia
4. miasta Trzcianki  w rejonie ulicy Ogrodowej

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu przez Radę Miejską Trzcianki następujących uchwał:
 
1. Nr II/14/14 z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Wieleńskiej (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2015 r. poz. 231);
2. Nr VIII/63/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Siedlisko (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2015 r. poz. 3077);
3. Nr VIII/64/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy 27 Stycznia (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2015 r. poz. 3078);
4. Nr X/76/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Ogrodowej (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2015 r. poz. 4393);

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią uchwalonych planów miejscowych, uzasadnieniem do uchwał, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 – Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej, pok nr 117.

BURMISTRZ TRZCIANKI
Krzysztof CzarneckiOsoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (14/08/2015 12:38:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (14/08/2015 12:38:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (14/08/2015 12:38:52)
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w obrębie geodezyjnym Biała
                                                   Trzcianka, dnia 14 sierpnia 2015r.
RPI.6721.9.2014.MM
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr LXVII/520/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Biała, podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu:

projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Biała 

wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą oddziaływania na środowisko i uzyskanymi do ww. projektu opiniami i uzgodnieniami właściwych w ww. sprawie organów w dniach od 26 sierpnia 2015 r. do 25 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 /pok. nr 117/ w godz. 9.00 – 13.00.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się dnia 8 września 2015 r. o godz. 1400 w sali nr 016 Urzędu Miejskiego Trzcianki.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Trzcianki z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2015 r. Nieuwzględnione przez Burmistrza Trzcianki uwagi rozpatruje Rada Miejska Trzcianki.


BURMISTRZ TRZCIANKI
/-/Krzysztof Czarnecki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (14/08/2015 12:47:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (14/08/2015 12:47:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (14/08/2015 12:47:22)
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na obszarze osady Wrząca
                                                       Trzcianka, dnia 28 sierpnia 2015r.
RPI.6721.2.2014.MM
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr  LVI/402/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze osady Wrząca, podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu:

projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka 
na obszarze osady Wrząca

wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą oddziaływania na środowisko i uzyskanymi do ww. projektu opiniami i uzgodnieniami właściwych w ww. sprawie organów dniach od 9 września 2015 r. do 9 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 /pok. nr 117/ w godz. 9.00 – 13.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się dnia 30 września 2015 r. o godz. 14.00 w sali nr 016                 Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Trzcianki z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2015 r. Nieuwzględnione przez Burmistrza Trzcianki uwagi rozpatruje Rada Miejska Trzcianki.


BURMISTRZ TRZCIANKI
/-/Krzysztof Czarnecki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (28/08/2015 10:16:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (28/08/2015 10:16:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (28/08/2015 10:16:33)
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Wspólnej i osady Dłużewo
   Trzcianka, dnia 2 października 2015 r.
BURMISTRZ TRZCIANKI                                                
RPI.6721.1.2014.MM
RPI.6721.8.2014.MM
       
OBWIESZCZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

        Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr LIX/443/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Wspólnej – rozbudowa cmentarza komunalnego i uchwały Nr LXI/470/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze osady Dłużewo podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z ponownie wyłożonymi do publicznego wglądu projektami:

1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Wspólnej – rozbudowa cmentarza komunalnego;
2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze osady Dłużewo

wraz z opracowaniami ekofizjograficznymi, prognozami oddziaływania na środowisko i uzyskanymi do ww. projektów opiniami i uzgodnieniami właściwych w ww. sprawach organów w dniach od 14 października 2015 r. do 13 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 /pok. nr 117/ w godz. 9.00 – 13.00.
Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych i prognozach oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędą się dnia 21 października 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki:
1. o godz. 13.00  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Wspólnej – rozbudowa cmentarza komunalnego;
2. o godz. 14.00  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze osady Dłużewo.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Trzcianki z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2015 r. Nieuwzględnione przez Burmistrza Trzcianki uwagi rozpatruje Rada Miejska Trzcianki.
 
BURMISTRZ TRZCIANKI
/-/ Krzysztof Czarnecki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (11/09/2015 10:06:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (02/11/2015 13:45:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (02/11/2015 13:45:43)
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie Placu Pocztowego i południowej części miasta
 Trzcianka, dnia 30.10.2015 r.

RPI.6721.5.2015.MM
RPI.6721.6.2015.MM
OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Trzcianki następujących uchwał:
 
1. Nr XIII/96/15 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Trzcianki;
2. Nr XIV/104/15 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie Placu Pocztowego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, w terminie do dnia 4 grudnia 2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Trzcianki.
BURMISTRZ TRZCIANKI
         /-/ Krzysztof Czarnecki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (30/10/2015 08:54:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (30/10/2015 08:54:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (30/10/2015 08:54:41)
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na obszarze wsi Stobno
Trzcianka, dnia 20 listopada 2015r. 
BURMISTRZ TRZCIANKI                                                        
RPI/P-7321/4/2010
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/287/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Stobno, podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu:
 

projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Stobno
 
 
wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą oddziaływania na środowisko i uzyskanymi do ww. projektu opiniami i uzgodnieniami właściwych w ww. sprawie organów w dniach od 2 grudnia 2015 r. do 4 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 /pok. nr 117/ w godz. 9.00 – 13.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się dnia 15 grudnia 2015 r. o godz. 1300 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Trzcianki z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2016 r. Nieuwzględnione przez Burmistrza Trzcianki uwagi rozpatruje Rada Miejska Trzcianki.
 
 

BURMISTRZ TRZCIANKI
/-/Krzysztof Czarnecki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (20/11/2015 09:25:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (20/11/2015 09:25:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (20/11/2015 09:25:53)
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na obszarze osady Wrząca
Trzcianka, dnia 4 marca 2016 r.
RPI.6721.2.2014.MM
 
OBWIESZCZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr LVI/402/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze osady Wrząca, podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z ponownie wyłożonym do publicznego wglądu:
 
projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka
na obszarze osady Wrząca
 
wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą oddziaływania na środowisko i uzyskanymi do ww. projektu opiniami i uzgodnieniami właściwych w ww. sprawie organów w dniach od 16 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 /pok. nr 117/ w godz. 9.00 – 13.00.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się dnia 6 kwietnia 2016 r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Trzcianki z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2016 r. Nieuwzględnione przez Burmistrza Trzcianki uwagi rozpatruje Rada Miejska Trzcianki.
 
 
BURMISTRZ TRZCIANKI
/-/Krzysztof Czarnecki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (01/03/2016 13:45:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (01/03/2016 13:45:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (01/03/2016 13:45:43)
OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: miasta Trzcianki w rejonie ulicy Tetmajera, gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Biała, gminy Trzcianka na obszarze osady Dłużewo, miasta Trzcianki w rejonie ulic
                                                                           Trzcianka, dnia 11.03.2016r.
RPI.6721.4.2014.MM
RPI.6721.9.2014.MM
RPI.6721.8.2014.MM
RPI.6721.1.2014.MM


OBWIESZCZENIE

o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 
1. miasta Trzcianki  w rejonie ulicy Tetmajera
2. gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Biała
3. gminy Trzcianka na obszarze osady Dłużewo
4. miasta Trzcianki  w rejonie ulicy Wspólnej – rozbudowa cmentarza komunalnego

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu przez Radę Miejską Trzcianki następujących uchwał:
 
1. Nr XII/93/15 z dnia 17 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Tetmajera (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2015 r. poz. 5454);
2. Nr XVI/127/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Biała (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2015 r. poz. 7642);
3. Nr XVII/136/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze osady Dłużewo (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. poz. 8798);
4. Nr XIX/149/16 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Wspólnej – rozbudowa cmentarza komunalnego (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2016 r. poz. 1540).

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią uchwalonych planów miejscowych, uzasadnieniem do uchwał, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 – Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej, pok. nr 117.

BURMISTRZ TRZCIANKI
Krzysztof Czarnecki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (09/03/2016 13:59:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (09/03/2016 13:59:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (09/03/2016 13:59:56)
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Straduń i Rychlik
   Trzcianka, dnia 27.05.2016 r.

RPI.6721.4.2015.MM
RPI.6721.3.2016.MM
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Trzcianki następujących uchwał:
 
1. Nr XII/181/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Straduń;
2. Nr XXIII/187/16 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Rychlik.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7,  64-980 Trzcianka, w terminie do dnia 27.06.2016 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Trzcianki.BURMISTRZ TRZCIANKI
 /-/ Krzysztof Czarnecki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (27/05/2016 08:59:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (28/06/2016 12:29:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (28/06/2016 12:29:05)
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 27 Stycznia i rzeki Trzcinicy, rejonie jeziora Sarcz, w obrębie geodezyjnym Siedlisko
                                                                                                   Trzcianka, dnia 08.07.2016 r.

RPI.6721.4.2016.MM
RPI.6721.5.2016.MM
RPI.6721.6.2016.MM

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Trzcianki następujących uchwał:
 
1. Nr XXV/198/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. 27 Stycznia i rzeki Trzcinicy;
2. Nr XXV/199/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w północno – zachodnim rejonie jeziora Sarcz;
3. Nr XXV/200/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Siedlisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7,  64-980 Trzcianka, w terminie do dnia 08.08.2016 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Trzcianki.BURMISTRZ TRZCIANKI
         /-/ Krzysztof Czarnecki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (08/07/2016 09:34:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (08/07/2016 09:34:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (08/07/2016 09:34:40)