Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Komisje Rady Miejskiej » Plan Pracy Komisji Stałych

Plan Pracy Komisji Stałych

Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki na I półrocze 2011 r.

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych

Styczeń
1) Zapoznanie się z zakresem pracy Referatu Spraw Społecznych.
2) Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2011.
3) Sprawy bieżące.

Luty
1) Wypracowanie opinii do projektu budżetu na 2011 r.
2) Określenie zakresu i rodzaju materiałów niezbędnych do analizy funkcjonowania oświaty w mieście i gminie Trzcianka planowanej w czerwcu 2011 r.
3) Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
4) Ocena realizacji wniosków komisji.
5) Sprawy bieżące.

Marzec
1) Określenie zakresu i rodzaju materiałów niezbędnych do analizy sytuacji mieszkaniowej w mieście i gminie Trzcianka planowanej w maju 2011 r.
2) Funkcjonowanie dożywiania w mieście i gminie Trzcianka:
-  dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej,
-  dożywianie dorosłych.
3) Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
4) Ocena realizacji wniosków komisji.
5) Sprawy bieżące.

Kwiecień
1) Sytuacja mieszkaniowa w mieście i gminie Trzcianka z punktu widzenia potrzeb społecznych
2) Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
3) Ocena realizacji wniosków komisji.
4) Sprawy bieżące.


Maj
1) Ocena wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2010 r.
2) Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
3) Ocena realizacji wniosków komisji.
4) Sprawy bieżące.

Czerwiec
1) Analiza funkcjonowania i kosztów utrzymania oświaty na terenie miasta i gminy Trzcianka.
2) Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2011 r.
3) Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
4) Ocena realizacji wniosków komisji.
5) Sprawy bieżące.

Plan pracy Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi

Styczeń
1) Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2011 r.
2) Sprawy organizacyjne.
3) Sprawy bieżące.

Luty
1) Wypracowanie opinii komisji do projektu budżetu na 2011 rok.
2) Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
3) Sprawy bieżące.

Marzec
1) Spotkanie z przedstawicielem Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej – omówienie celów i realizowanych zadań.
2) Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
3) Sprawy bieżące.

Kwiecień
1) Stan wód gruntowych oraz melioracja na terenie miasta i gminy Trzcianka.
2) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.  
3) Sprawy bieżące.

Maj
1) Stan dróg na terenie po sezonie zimowym – lustracja.
2) Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
3) Sprawy bieżące.


Czerwiec
1) Oczyszczalnia ścieków i gminne składowisko odpadów komunalnych.
2) Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2011 rok.
3) Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
4) Sprawy bieżące.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej


Styczeń / luty
1) Kontrola przebiegu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa parkingu ulicy Kościuszki”.
2) Kontrola realizacji wydatków na Promocję Gminy w roku 2010.
3) Sprawy wniesione do komisji.

Marzec
1) Zapoznanie się z wynikami kontroli w roku 2010:
a) Najwyższej Izby Kontroli,
b) kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
2) Kontrola Zarządzeń Burmistrza Trzcianki w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2010 r.
3) Sprawy wniesione do komisji.

Kwiecień
1) Wypracowanie opinii dot. wykonania budżetu za 2010 r.  
2) Sprawy wniesione do komisji.

Maj
1) Kontrola - analiza stanu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim Trzcianki za lata 2002-2010 r.
2) Sprawy wniesione do komisji.

Czerwiec
1) Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Trzcianki za rok 2010.
2) Kontrola działalności Burmistrza Trzcianki w zakresie skuteczności pozyskiwania środków pomocowych krajowych i zagranicznych w pierwszym półroczu 2011 roku.
3) Sprawy wniesione do komisji.

 

Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miejskiej Trzcianki

Styczeń
1) Polityka informacyjna z prac Rady Miejskiej i Burmistrza Trzcianki.
2) Analiza projektu budżetu na 2011 r.
3) Sprawy wniesione do komisji.

Luty
1) Realizacja Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej                            i sportu za rok 2010 oraz rok bieżący.
2) Realizacja Uchwały Nr XL/291/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie stypendiów sportowych.
3) Sprawy wniesione do komisji.

Marzec
1) Program restrukturyzacji spółki OSiR w Trzciance.
2) Budowa obiektów sportowych na terenie gminy Trzcianka w latach 2011-2015.
3) Sprawy wniesione do komisji.

Kwiecień
1) Analiza wykonania budżetu za 2010 r.
2) Sprawy wniesione do komisji.

Maj
1) Funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Trzcianka.
2) Realizacja Uchwały Nr LVIII/382/06 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 października 2006 r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzcianka.
3)  Funkcjonowanie Straży Miejskiej Trzcianki.
4) Sprawy wniesione do komisji.

Czerwiec
1) Współpraca Urzędu Miejskiego Trzcianki z podmiotami działającymi na terenie gminy w zakresie turystyki i promocji.
2) Przygotowanie obiektów turystycznych i sportowych do sezonu.
3) Sprawy wniesione do komisji.


Plan pracy Komisji Gospodarczej

Styczeń
1) Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2011 r.
2) Analiza projektu budżetu gminy Trzcianka na rok 2011.
3) Analiza – opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4) Sprawy wniesione do komisji.

Luty
1) Budżetu gminy Trzcianka na rok 2011 – opinia komisji.
2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka oraz plany miejscowe:
a) stan aktualny,
b) zakres opracowań planów miejscowych,
c) harmonogram prac.
3) Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4) Sprawy wniesione do komisji.

Marzec
1) Park 1 Maja, Plac Pocztowy – stanowisko komisji, co do sposobu docelowego zagospodarowania.
2) Szalet miejski – zasadność budowy, miejsce lokalizacji.
3) Koncepcja układu komunikacyjny miasta z określeniem kolejności realizacji w poszczególnych latach - stanowisko Komisji do uwzględnienia przez jednostkę opracowującą koncepcję.
4) Kanalizacja deszczowa w mieście – wypracowanie wniosków, co do konieczności i zakresu modernizacji, w związku z zalaniami w okresie letnich opadów dreszczów.
5) Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
6) Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2011 r. – bieżąca informacja o realizacji.
7) Sprawy wniesiony do komisji.

Kwiecień
1) Budownictwo mieszkaniowe (jedno i wielorodzinne) program działania gminy w zakresie różnych form budownictwa na lata 2011- 2014.
2) Pływalnia – stanowisko komisji, co do wielkości obiektu, lokalizacji, kosztów budowy.
3) Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2011 r. – bieżąca informacja o realizacji.
4) Sprawy wniesione do komisji.

Maj
1) Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) -  aktualizacja, wnioski, uwagi i  propozycje komisji.
2) Analiza Uchwały Nr XV/82/07 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 października 2007 r. w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w gminie Trzcianka.
3) Polityka podatkowa gminy Trzcianka – stanowisko komisji.
4) Analiza  - opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
5) Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2011 r. bieżąca informacja o realizacji.
6) Sprawy wniesione do komisji.

Czerwiec
1) Miejsko-gminne składowisko odpadów komunalnych – modernizacja, rozbudowa i zasadność dalszego funkcjonowania, jako składowisko ponadgminne.
2) Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3) Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2011 r. – bieżąca informacja o realizacji.
4) Sprawy wniesione do komisji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (02/02/2011 12:09:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (02/02/2011 12:09:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (04/07/2011 16:19:21)
Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki na II półrocze 2011 r.
Plan pracy Komisji Gospodarczej  

Lipiec
1. Obwodnica Trzcianki, plan działania na lata 2011 – 2014 r.
2. Priorytety działania gminy w celu pozyskania inwestorów z zewnątrz.
3. Sprzedaż mienia komunalnego – analiza możliwości.
4. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
5. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2011 r. – bieżąca informacja o realizacji.
6. Sprawy wniesione do komisji.

Sierpień
1. Kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieci wodociągowe – stanowisko komisji, co do zakresu realizacji w latach 2011 – 2014.
2. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2011 r. – bieżąca informacja o realizacji.
4. Sprawy wniesione do komisji.

Wrzesień
1. Polityka podatkowa gminy Trzcianka na lata 2012 – 2015 – stanowisko komisji (druga część debaty, pierwsza odbyła się 18.05.2011 r.).
2. Gospodarka wodna w gminie Trzcianka – informacja z realizacji dotychczasowych ustaleń w tym zakresie mających na celu wyeliminowanie występujących podtopień.
3. Analiza wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze (dochody i wydatki).
4. Analiza realizacji wniosków wypracowanych przez komisję.
5. Wnioski komisji do budżetu na rok 2012.
6. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
7. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2011 r. – bieżąca informacja o realizacji.
8. Sprawy wniesione do komisji.

Październik
1. Analiza realizacji uchwał wieloletnich przyjętych przez Radę Miejską Trzcianki.
2. Modernizacja oświetlenia w gminie Trzcianka.
3. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2011 r. – bieżąca informacja o realizacji.
5. Sprawy wniesione do komisji.

Listopad
1. Prace nad projektem budżetu gminy Trzcianka na rok 2012.
2. Stopień przygotowania gminy do pozyskania środków z UE.
3. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2011 r. – bieżąca informacja o realizacji.
5. Sprawy wniesione do komisji.

Grudzień
1. Budżet gminy na 2012 r. – opinia komisji.
2. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2011 r. – bieżąca informacja o realizacji.
4. Sprawy wniesione do komisji.

Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji    

Lipiec
1) Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Trzcianka.
2) Sprawy wniesione do komisji.

Sierpień
1) Budowa systemu monitorowania ulic i instytucji położonych na terenie miasta Trzcianki.
2) Budowa systemu ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Trzcianka.
3) Sprawy wniesione do komisji.

Wrzesień
1) Analiza wypracowanych wniosków przez komisję do projektu budżetu na 2012 rok.
2) Sprawy wniesione do komisji.
 
Październik
1) Rozwój sportu wśród młodzieży gminy Trzcianka z wykorzystaniem istniejących obiektów sportowych i Hali Widowiskowo-Sportowej.
2) Sprawy wniesione do komisji.

Listopad
1) Analiza realizacji wniosków wypracowanych przez komisję w zakresie  bezpieczeństwa, sportu, turystyki i promocji gminy Trzcianka  w roku 2011.
2) Dyskusja nad projektem budżetu gminy Trzcianka na 2012 rok.
3) Sprawy wniesione do komisji.

Grudzień
1) Budżet gminy Trzcianka na 2012 rok.
2) Sprawy wniesione do komisji.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej

Lipiec
1) Kontrola przestrzegania procedury przy podwyżkach taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2) Kontrola działalności Burmistrza w spółkach gminnych:
a) TTBS spółka z o.o. w Trzciance,
b) OSiR spółka z o.o. w Trzciance,
c) ZIK spółka z o.o. w Trzckance.
3) Sprawy wniesione do komisji.

Sierpień
Przerwa urlopowa

Wrzesień
1) Analiza wykonania budżetu gminy Trzcianka za I półrocze 2011 r.
2) Sprawy wniesione do komisji.

Październik
1) Analiza wyników kontroli związanych ze sprzedażą gruntów rolnych firmie Agroferma.
2) Sprawy wniesione do komisji.

Listopad
1) Analiza stanu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim Trzcianki za lata 2002 – 2010.
2) Sprawy wniesione do komisji.

Grudzień
1) Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych przyjętych przez Radę.
2) Sprawy wniesione do komisji.

Plan pracy Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi

Lipiec
1. Stan świetlic wiejskich w gminie Trzcianka – posiedzenie wyjazdowe.
2. Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Sprawy wniesione do komisji.

Sierpień
Przerwa urlopowa

Wrzesień
1. Dożynki gminne.
2. Prace nad budżetem 2012 r. - analiza wniosków.
3. Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Sprawy wniesione do komisji.

Październik
1. Polityka podatkowa w gminie Trzcianka na rok 2012 i lata następne.
2. Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Sprawy wniesione do komisji.

Listopad
1. Spotkanie komisji i rolników z gminy Trzcianka z przedstawicielami Izby Rolniczej.
2. Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Sprawy wniesione do komisji.

Grudzień
1. Prace nad budżetem 2012 r.    
2. Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Sprawy wniesione do komisji.

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych

Lipiec
1. Analiza kosztów funkcjonowania obiektów, w których zlikwidowano szkoły podstawowe w Stobnie i Radolinie oraz opracowanie propozycji odnośnie dalszego ich funkcjonowania.
3. Analiza materiałów na sesję.
4. Sprawy bieżące

Sierpień
Przerwa urlopowa.

Wrzesień
1. Ocena systemu dowozów dzieci do szkół- wypracowanie wniosków.
2. Opracowanie propozycji likwidacji barier architektonicznych w mieście i gminie Trzcianka.
3. Analiza materiałów na sesję.
4. Sprawy bieżące.

Październik
1. Informacja o półrocznej działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Sprawy bieżące.
3. Analiza materiałów na sesję.

Listopad
1. Analiza porównawcza kosztów funkcjonowania szkół podstawowych w gminie.
2. Analiza materiałów na sesję.
3. Sprawy bieżące.

Grudzień
1. Praca nad budżetem gminy na 2012r.
2. Analiza materiałów na sesję.
3. Sprawy bieżące.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (04/07/2011 16:20:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (04/07/2011 16:20:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (04/07/2011 16:20:50)
Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki na I półrocze 2012 r.

Plan pracy Komisji Gospodarczej
 
Styczeń
1 .Gospodarka odpadami – harmonogram działania gminy w 2012r. w związku z wejściem w życie od 01.01.2012r. ustawy o czystości i porządku w gminie.
2. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie 2012r. – bieżąca informacja o realizacji.
4. Sprawy wniesione do komisji.

Luty
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka oraz plany miejscowe:
a) stan aktualny prac nad Studium,
b) plany miejscowe – stopień zaawansowania prac nad planami będącymi w opracowaniu,
c) plany miejscowe – propozycja nowych opracowań (zakres opracowania – termin opracowania).
2. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie 2012r. – bieżąca informacja o realizacji.
4. Sprawy wniesione do komisji.

Marzec
1. Aglomeracja Trzcianki – kanalizacja zbiorcza – stopień przygotowania inwestycji do realizacji.
2. Cena wody i ścieków na 2013r. – kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodociągowa – plany ZIK na lata 2012-2015.
3. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie 2012r. – bieżąca informacja o realizacji.
5. Sprawy wniesione do komisji.

Kwiecień
1. Wieloletni Plan Inwestycji gminy na lata 2013 – 2016.
2. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie 2012r. – bieżąca informacja o realizacji.
4. Sprawy wniesione do komisji.
          
Maj
1. Gospodarka Zasobami Komunalnymi Gminy – plan remontów, modernizacji i zamierzeń inwestycyjnych na lata 2012 – 2015.
2. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie 2012r. – bieżąca informacja o realizacji.
4. Sprawy wniesione do komisji.

Czerwiec
1. Stopień przygotowania gminy do pozyskania środków z UE z puli środków przeznaczonych na lata 2014 – 2020.
2. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie 2012r. – bieżąca informacja o realizacji.
4. Sprawy wniesione do komisji.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej

Styczeń
1. Kontrola jednostek kultury – Trzcianecki Dom Kultury.
Zakres kontroli:
a) dysponowanie dotacjami gminy, w tym sposób zlecania usług zewnętrznych;
b) działalność jednostki, w tym liczba kół zainteresowań, liczba uczestników, poziom zatrudnienia.
2. Sprawy skierowane do komisji.

Luty
1. Kontrola  jednostek  kultury  –  Biblioteka  Publiczna  Miasta  i  Gminy   im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance.
Zakres kontroli:
a) dysponowanie dotacjami gminy, w tym sposób zlecania usług zewnętrznych;
b) działalność jednostki,  w tym poziom zatrudnienia, liczba czytelników, działalność dodatkowa – poza czytelnicza.
2. Kontrola procedur przy zlecaniu i budowie parkingu zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego (obok budynku TTBS sp. z o.o.).
3. Sprawy skierowane do komisji.

Marzec
1. Kontrola warunków i zasad sprzedaży mienia gminy w okresie 2006-2011 - przetargi.
2. Kontrola wykorzystania środków sołeckich zwracanych z budżetu państwa.
3. Sprawy skierowane do komisji.

Kwiecień
1. Kontrola  jednostek  kultury – Muzeum  Ziemi  Nadnoteckiej  im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance.
Zakres kontroli:
a) dysponowanie  dotacjami  gminy,  w tym  sposób zlecania usług zewnętrznych,
b) działalność jednostki, w tym poziom zatrudnienia, działalność wystawiennicza - liczba zwiedzających, działalność pozostała.
2. Kontrola polityki podatkowej gminy za lata 2000-2011, w tym:
a) właściwe wykorzystanie stawek podatkowych, jako element kreowania polityki podatkowej,
b) wykorzystanie i efekty funkcjonowania uchwały Nr XV/82/07 Rady Miejskiej Trzcianki z 25.10.2007 r. w sprawie programu pomocy de  minimis w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w gminie Trzcianka.
3. Sprawy skierowane do komisji.

Maj
1. Kontrola działalności Referatu Budynków Komunalnych Urzędu Miejskiego Trzcianki – sposób przeprowadzania przetargów, realizacja planów remontowych, skargi na działalność.
2. Kontrola  procedury postępowania przy wprowadzaniu stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków  w gminie Trzcianka w latach 2007-2011.
3. Sprawy skierowane do komisji.

Czerwiec
1. Wypracowanie opinii do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2011 r.
2. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Trzcianki za rok 2011.
3. Sprawy skierowane do komisji.

Plan pracy  Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji

Styczeń
1. Przyjęcie planu pracy komisji na I półrocze 2012 roku.
2. Analiza projektu  uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników oraz nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
3. Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Sprawy wniesione do komisji.

Luty
1.Realizacja programu współpracy Gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu za rok ubiegły i bieżący.
2.Informacja Straży Miejskiej Trzcianki w sprawie podjętych działań dotyczących utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Trzcianka.
3. Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Sprawy wniesione do komisji.

Marzec
1. Budowa obiektów sportowych w latach 2012-2015 na ternie Gminy Trzcianka.
2. Informacja dotycząca stanu technicznego obiektów i wyposażenia sprzętowego Ochotniczych Straży Pożarnych działających na ternie Gminy Trzcianka.
3. Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Sprawy wniesione do komisji.

Kwiecień
1. Polityka promocyjna Gminy Trzcianka pod względem rozwoju gospodarczego i turystyki na lata 2012-2015.
2. Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Sprawy wniesione do komisji.

Maj
1. Analiza programu restrukturyzacji spółki OSiR w Trzciance i zatwierdzenie harmonogramu działań na lata 2012-2015.
2. Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Sprawy wniesione do komisji.

Czerwiec
1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminnego za 2011 rok.
2. Przyjęcie planu pracy komisji na II półrocze 2012 roku.
3. Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Sprawy wniesione do komisji.


Plan  pracy  Komisji  Spraw Społecznych

Styczeń
1. Informacja dotycząca zasad wypłacania zasiłków mieszkaniowych oraz ilości i kwot zasiłków wypłaconych w 2010 i 2011r.
2. Analiza  możliwości powołania i funkcjonowania spółdzielni socjalnej.
3. Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
4. Sprawy wniesione do komisji.

Luty
1. Funkcjonowanie na terenie gminy systemu opieki przedszkolnej. Określenie potrzeb w zakresie rozwoju tej opieki.
2. Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
3. Sprawy wniesione do komisji.

Marzec
1.Warunki funkcjonowania niektórych organizacji pozarządowych na terenie gminy (dotyczy organizacji działających na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych i chorych). Określenie potrzeb i możliwości pomocy ze strony gminy.
2.Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
3.Sprawy wniesione do komisji.

Kwiecień
1.Informacja o realizacji zadań przez Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2010 i 2011-porównanie.
2.Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
3.Sprawy wniesione do komisji.

Maj
1.Ocena realizacji przez gminę wniosków i zadań w zakresie likwidacji barier architektonicznych.
2.Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
3.Sprawy wniesione do komisji.

Czerwiec
1.Analiza realizacji sprawozdania z budżetu gminy za 2011 rok. Wypracowanie stanowiska w sprawie absolutorium.
2.Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
3.Sprawy wniesione do komisji.


Plan  pracy Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi


Styczeń
1.Sytuacja Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Trzcianka.
2.Analiza materiałów na sesję.
3.Sprawy wniesione do komisji.

Luty
1.Analiza stanu dróg i urządzeń melioracyjnych w gminie Trzcianka.
2.Organizacja "Dożynek Gminnych" -wybór miejsca.
3.Analiza materiałów na sesję.
4.Sprawy wniesione do komisji.

Marzec
1.Gospodarka odpadami—harmonogram działań gminy.
2.Program  zapobiegania bezdomności zwierząt.
3.Analiza materiałów na sesję.
4.Sprawy wniesione do komisji.

Kwiecień
1.Spotkanie z przedstawicielami Izb Rolniczych oraz Agencji Nieruchomości Rolnych (posiedzenie wspólne z Komisją Gospodarczą).
2.Analiza materiałów na sesję.
3.Sprawy wniesione do komisji.

Maj
1.Stan dróg gminnych  po sezonie zimowym.
2.Przegląd sal wiejskich, świetlic oraz remiz OSP na terenie gminy Trzcianka.
3.Analiza materiałów na sesję.
4.Sprawy wniesione do komisji.

Czerwiec
1.Oczyszczalnia ścieków i gminne składowisko odpadów komunalnych-lustracja.
2.Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2012r.
3.Analiza materiałów na sesję.
4.Sprawy wniesione do komisji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (04/01/2012 14:18:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (04/01/2012 14:18:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (10/02/2012 14:34:00)