Wyszukiwarka:

Trzcianka, 15.05.2015 r.

RPI.271.8.2015.JSZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Adaptację pomieszczeń na poddaszu w Urzędzie Miejskim Trzcianki”.


  1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

Zakład Ogólnobudowlany

Jarosław Wardak

ul. Malepszego 10/26

64-800 Chodzież

Cena oferty – 69 748,19 zł brutto.

  (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem zł 19/100)

  Okres rękojmi: 5 lat.


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.

    1. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:


Lp

WYKONAWCA

PUNKTACJA


1.


Zakład Ogólnobudowlany

Jarosław Wardak

ul. Malepszego 10/26

64-800 Chodzież

100,00


2.


REM-BUD

Henryk Grzymski

ul. Lelewela 17

64-980 Trzcianka

96,88

3.

Zakład Kamieniarski GRANIT Sp. z o.o.

ul. Wroniecka 68

64-700 Czarnków

93,15

4.

ANTBUD TRZCIANKA

Krzysztof Antkowiak

ul. Kopernika 14

64-980 Trzcianka

91,73

5.

Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych

SPADOCHRONIARZ”

Waldemar Piotrowski

ul. Kamienna 40

64-920 Piła

77,79  1. W postępowaniu zamawiający nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego wykonawcy.

  2. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć 21.05.2015 r.

    Burmistrz Trzcianki

     

Krzysztof Czarnecki