Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Oświata » Szkoła Podstawowa w Przyłękach

Szkoła Podstawowa w Przyłękach

Szkoła Podstawowa w Przyłękach

Szkoła Podstawowa w Przyłękach

Przyłęki 38a, 64-980 Trzcianka

www.spprzyleki.pl

067/216-80-76 przyleki@o2.pl

Szkoła jest jednostką budżetową,
dla której organem prowadzącym jest Gmina Trzcianka.

Szkoła jest publiczną, sześcioklasową placówką edukacyjną realizującą cele
i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, a w szczególności:


1/ w zakresie nauczania zapewnia :

 • naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze
 • zrozumieniem;
 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
 • dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści;
 • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności / przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.;
 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
 • traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
 • poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
 • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
2/ stwarza warunki do nabywania umiejętności :
 • planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności;
 • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;
 • efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;
 • rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
 • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
 • odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;
 • rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
 • przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.
Szkoła wykonuje zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

Na terenie szkoły działają organy, których kompetencje określa Statut Szkoły Podstawowej w Przyłękach:

1/ Dyrektor szkoły:

 • kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej;
 • kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący;
 • zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 • przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole;
 • występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
2/ Rada pedagogiczna:
 • zatwierdza plany pracy szkoły;
 • zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;
 • podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
 • ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów;
 • przygotowuje i uchwala statutu szkoły;
 • opiniuje organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 • opiniuje projekt planu finansowego szkoły;
 • opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;
 • opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć edukacyjnych;
 • występuje z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora;
 • samodzielnie ustala regulamin swojej działalności.

3/ Rada Rodziców:
 • zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły;
 • występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;
 • uczestniczy w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły;
 • pomaga w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;
 • uczestniczy w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych, gromadzi własne fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców;
 • samodzielne opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności.

4/ Samorząd Uczniowski:

 • przedstawianie Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  I. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  II. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  III. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  IV.prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
  V. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
  VI. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 • wnioskuje o zwołanie spotkania z dyrektorem szkoły w celu wymiany opinii, uwag i spostrzeżeń dotyczących życia szkoły.

Zasady współdziałania organów szkoły:

 • sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego rozpatrywane są przy udziale wszystkich zainteresowanych stron;
 • każdy organ ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji;
 • pomiędzy organami szkoły wymieniane są informacje o podejmowanych i planowanych decyzjach i działaniach;
 • ewentualne spory między organami szkoły są rozwiązywane przy współudziale wszystkich zainteresowanych stron.
Wnioski i skargi ze strony każdego organu przyjmowane są na bieżąco przez dyrektora szkoły. Ponadto dyrektor szkoły przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania.

Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. W szkole prowadzony jest oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę. W świetlicy prowadzone są zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły.

Na terenie szkoły działa biblioteka szkolna, która jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczyciela, popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

Zakres zadań pracowników Szkoły Podstawowej w Przyłękach:

1/ nauczyciel:
 • nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów;
 • nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;
 • nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo- zadaniowe;
 • pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu;
 • nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów:
I. systematycznie kontroluje miejsce, gdzie prowadzi zajęcia;
II. dostrzeżone zagrożenie musi sam usunąć albo niezwłocznie zgłosić dyrektorowi;
III. w czasie zajęć kultury fizycznej nauczyciel musi sprawdzić sprawność sprzętu sportowego, zadbać o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie w czasie ich trwania;
 • dba o pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny;
 • wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania;
 • jest bezstronny i obiektywny w ocenie uczniów oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów;
 • udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;
 • doskonali swoje umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej.
2/ nauczyciel-bibliotekarz:
 • dba o uzupełnianie zbiorów, ich właściwe wykorzystanie i utrzymanie w należytym stanie;
 • współpracuje z nauczycielami i rodzicami;
 • prowadzi zajęcia z zakresu przysposobienia czytelniczego i informatycznego;
 • organizuje i popularyzuje czytelnictwo na terenie szkoły;
 • na bieżąco przekazuje informacje o nowościach czytelniczych;
 • jest w stałym kontakcie z księgarniami i innymi bibliotekami szkolnymi, uzupełnia zbiory zgodnie z programem i potrzebami szkoły;
 • organizuje imprezy czytelnicze i wystawy książek;
 • systematycznie informuje nauczycieli i wychowawców o czytelnictwie uczniów;
 • dba o wystrój biblioteki, ład i estetykę;
 • ponosi odpowiedzialność za wypożyczalnię;
 • bierze udział w konferencjach metodycznych i zespołach samokształceniowych.
3/ wychowawca:

Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 • inspirowanie i wspomaganie zadań zespołowych uczniów;
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
 • informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w nauce uczniów na spotkaniach rodziców;
 • otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
 • ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
 • współdziała z nauczycielami uczącymi w danym oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka;
 • utrzymuje kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo- wychowawczych ich dzieci;
 • włącza rodziców w sprawy życia klasy i szkoły;
 • okazuje pomoc rodzicom w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci;
 • współpracuje z pedagogami i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;
Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego;
Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

Obwód Szkoły Podstawowej w Przyłękach obejmuje: Biernatowo, Górnicę i Przyłęki. Jest to placówka z 5-cio dniowym tygodniem pracy, czynna w godz. 7.30 – 15.00.
Bezpłatny dowóz dzieci do szkoły zapewnia organ prowadzący. Budynek szkoły i kotłowni przyszkolnej stanowi własność komunalną.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami:
 • księga ewidencji dzieci;
 • księga uczniów;
 • rejestr wypadków uczniów;
 • zeszyt ewidencji wypadków uczniów;
 • rejestr wydawania dokumentów;
 • rejestr nieobecności w pracy;
 • księga druków ścisłego zarachowania;
 • księga inwentarzowa;
 • księga inwentarzowa księgozbioru;
 • książka kontroli sanitarnej;
 • książka kontroli; 
 • ewidencja wyjść w godzinach służbowych;
 • książka obiektu budowlanego;
 • arkusze ocen ucznia szkoły podstawowej;
 • dzienniki lekcyjne;
 • archiwum.

Zawarte w prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwum dane udostępniane są zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 


Dokumenty

 

Statut SP Przyłęki 1 2 3 4

Regulamin Pracy 1 2

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Organizacyjno-Porządkowy

Regulamin Bezpieczeństwa

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Przyłękach


Oświadczenia

Oświadczenie majatkowe na dzień 31 grudnia 2010 roku  

Archiwum 
Oświadczenie majatkowe na dzień 31 grudnia 2009 roku

Oświadczenie majątkowe dyrektora: 1    2    3    4

Oświadczenie majątkowe dyrektora: 1   2    3    4

Oświadczenie majątkowe dyrektora : 1   2   3   4

Oświadczenie majątkowe dyrektora : 1   2   3   4

Oświadczenie majątkowe dyrektora : 1   2   3   4
Oświadczenie majątkowe dyrektora : 1   2   3   4

Pozostałe oświadczenia i informacje : 1 2

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Szkoła podstawowa w Przyłękach (11/07/2011 13:28:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (03/03/2014 11:36:16)