Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ochrona Środowiska » Wykaz wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć » Rok 2015 » Sprawa nr ROL.6220.15.2015.JK - budowa rurociągu regulującego poziom wody w jeziorze Moczytko, na działkach o nr ewidencyjnych 210/1, 210/5, 202, 201, 198, obręb Biała

Trzcianka, 22 maja 2015 r.


ROL.6220.15.2015.JK
                                                                                  Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

w Poznaniu

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79

61- 529 Poznań


Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Czarnkowie

ul. Zamkowa 8

64-700 Czarnków

Och


W związku z wnioskiem Pana Marka Sanockiego zam. Teresin 37, 64-980 Trzcianka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


budowa rurociągu o śr. 250 mm regulującego poziom wody w jeziorze Moczytko, na działkach o nr ewidencyjnych 210/1, 210/5, 202, 201, 198, obręb Biała


działając na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), w związku z §3 ust. 1 pkt 72 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 198, 201, 202, 210/1 i 210/5 obręb Biała.


Trzcianka, 20 maja 2015 r.


ROL.6220.15.2015.JK


 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że w dniu 4 maja 2015 r. wszczęto na wniosek:


Pana Marka Sanockiego zam. Teresin 37, 64-980 Trzcianka


postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu o śr. 250 mm regulującego poziom wody w jeziorze Moczytko, na działkach o nr ewidencyjnych 210/1, 210/5, 202, 201, 198 obręb Biała.


Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz w terminie 7 dni od daty otrzymania lub wywieszenia zawiadomienia, zapoznać się całością akt, zadawać pytania, a także składać dowody i wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pok. nr 1.

W przypadku zmiany właściciela lub osób władających terenem objętym postępowaniem, na adresacie ciąży obowiązek przekazania zawiadomienia o tym fakcie organu administracji.