Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Spółki prawa handlowego ze 100% udziałem gminy » Zakład Inżynierii Komunalnej

Zakład Inżynierii Komunalnej

Zakład Inżynierii Komunalnej

ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W TRZCIANCE
Ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka
REGON: 570869914 NIP: 763-18-67-781


1. Informacje ogólne o Spółce
Zakład Inżynierii Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Trzciance powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego i utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Trzcianka, zgodnie z uchwałami nr XVII/167/99 i XVII/168/99 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21.11.1999 r. Spółka funkcjonuje w oparciu o akt notarialny z dnia 24.04.2001 r., sporządzony przez Kancelarie Notarialną Z. Kufla w Pile Nr Rep. „A” 3939/2001. Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 29.10.2001 r. dokonał wpisu Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000057944.
Kapitał podstawowy Spółki wynosi 41.779.500,00 zł. Kapitał jest podzielony na 83.559 udziałów po 500,00 zł każdy. Gmina Trzcianka posiada 100% udziałów w Zakładzie Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

2. Przedmiot działalności Spółki
Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance prowadzi swoją podstawową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Miejskiego Trzcianki Nr Oś 6210/63/02 z dnia 30.08.2002 roku.
Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie:

 1. produkcji i uzdatnianie wody
 2. usług rozprowadzania wody
 3. odbioru i odprowadzania ścieków
 4. wykonywania instalacji wodnokanalizacyjnych
 5. wykonywania robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów (roboty odpłatne)
 6. wydawania warunków technicznych przyłączy, uzgadniania projektów w zakresie wydawanych warunków.
  Poza tym Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. zajmuje się obsługą szaletów publicznych na dworcu PKS w Trzciance.


3. Organy Spółki
Organami Spółki są:
a) Zgromadzenie Wspólników
b) Rada Nadzorcza
c) Zarząd
Zgromadzenie Wspólników funkcjonuje na podstawie Regulaminu Zgromadzenia Wspólników.
Rada Nadzorcza i Zarząd funkcjonują w następujących składach:
Rada Nadzorcza:

 1. Bożena Niedzwiecka - przewodnicząca
 2. Aleksandra Stasiłowicz - członek
 3. Mirosław Bednarczyk - członek

Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonano w wyniku podjęcia Uchwały Nr 6/2013 Zgromadzenia Wspólników z dnia 04,06,2013 roku. Zadania i kompetencje rady nadzorczej są zgodne z art. 219 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z dnia 15.09.2000 r. z późniejszymi zmianami). Rada Nadzorcza funkcjonuje na podstawie Regulaminu działalności Rady Nadzorczej.

Zarząd:
Zarząd w Spółce jest jednoosobowy. Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11/2011 z 29 lipca 2011 r. powołano Zarząd Spółki na okres 5 lat w osobie p. Grażyny Wiśniewskiej. Do prowadzenia spraw Spółki, reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes samodzielnie. Zarząd nie powołał prokurenta. Praca Zarządu opiera się na Regulaminie pracy oraz współpracy Zarządu z pozostałymi organami Spółki.


ZASADY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADU INŻYNIERII KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W TRZCIANCE

1. Tryb działania
Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance działa w oparciu o Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z dnia 15.09.2000 r. z późniejszymi zmianami).

2. Sposób załatwiania spraw
Zobowiązania z tytułu wody, ścieków i usług odpłatnych można regulować:

 1. w Kasie, znajdującej się w siedzibie Spółki (czynna w poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek-piątek od 7.00 do 15.00)
 2. wpłacając na rachunek bankowy w:
  PKO S.A. na konto 97 1240 3741 1111 0000 4460 6392

          BZWBK na konto   27 1090 1320 0000 0000 3217 4775

Informacje na temat taryf w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków można uzyskać w Dziale Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 216-83-08 wew. 104 lub w siedzibie Spółki w pokoju nr 9. Dział Obsługi Klienta zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z umowami na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Przyjmowanie interesantów odbywa się w godzinach:

 • w Dziale Obsługi Klienta – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.0
 • przez Prezesa Spółki – w poniedziałek w godzinach 9.00-16.00, od wtorku do piątku w godzinach 9.00-13.00

W przypadku zlecenia usług odpłatnych tj.:

 • wynajmu koparki ciągnikowej „Ostrówek”, „Białoruś”
 • wynajmu ciągnika Ursus (z przyczepą lub z beczką asenizacyjną),
 • wynajmu agregatu spalinowego,
 • wynajmu samochodów Lublin, Polonez,
 • udrażniania rur kanalizacyjnych przepychaczem,
 • wymiany wodomierza,
 • odbioru instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • wydania warunków technicznych wodno-kanalizacyjnych,
 • wynajmu urządzenia „Di-Bo” do udrażniania instalacji kanalizacyjnej

należy złożyć pisemny wniosek o wykonanie usługi w Sekretariacie Spółki.
Cennik za wymienione usługi jest dostępny na Tablicy informacyjnej w siedzibie Spółki lub pod numerem telefonu: 216-83-08.

3. Rejestry i archiwa
Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. udostępnia Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności jednostki oraz opinię i raport biegłego rewidenta, gdy sprawozdania podlegają badaniu, na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników.
Roczne sprawozdania finansowe, sprawozdanie z działalności Spółki, opinia biegłego rewidenta, odpis uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty są składane w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdań. Ponadto sprawozdania są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski B”.
Zakład Inżynierii Komunalnej przechowuje i chroni dokumentację księgową zgodnie z Rozdziałem 8 ustawy o rachunkowości z 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694). Dokumentacja księgowa jest przechowywana w siedzibie Spółki: ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka. Zbiory przechowuje się:

 • zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe – trwałe przechowywanie,
 • księgi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne, pozostałe dowody księgowe – 5 lat,
 • dowody księgowe dotyczące wieloletnich inwestycji, umów handlowych, roszczeń – 5 lat od zakończenia, rozliczenia, przedawnienia,
 • karty wynagrodzeń pracowników – nie krócej niż 5 lat.


Sekretariat Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. prowadzi rejestry:

 • korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • skarg,
 • wyjść prywatnych i służbowych pracowników.
  Ewidencjonowane i przechowywane są również rejestry przetargów publicznych, zarządzenia i uchwały Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników.

Zbiory lub ich części są udostępniane:

a) do wglądu na terenie Spółki, po wyrażeniu zgody Prezesa lub osoby upoważnionej,
b) poza siedzibą Spółki, po pisemnej zgodzie Prezesa oraz pozostawieniu spisu przejętych dokumentów.


Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z analizy celowości posiadania przez Gminę udziałów w Zakładzie Inżynieri Komunalnej spółka z o.o. za 2004 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/01/2016 15:15:56)