Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Planowanie przestrzenne » OGŁOSZENIA » OBWIESZCZENIA I ZAWIADOMIENIA w trybie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego » OBWIESZCZENIE - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Siedlisku, gm. Trzcianka, na działce o nr ewid.: 484.

Trzcianka, 11.02.2016 r.
 
RPI.6733.6.2016.SK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 j.t./ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.    – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016, poz. 23/ Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 05.02.2016 r. zostało wszczęte na wniosek
 
Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
 
budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w Siedlisku, gm. Trzcianka, na działce o nr ewid.: 484.
 
Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 25.02.2016 r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. gen. W. Sikorskiego 7, w pok. nr 117, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.
 
/-/ Burmistrz Trzcianki