Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Projektowanie aktów prawa miejscowego » Projekty aktów - LUTY

Projekty aktów - LUTY

Projekty aktów - LUTY

UCHWAŁA  NR

RADY  MIEJSKIEJ  TRZCIANKI

z dnia ..................................2004 r.

 

w sprawie zamiaru likwidacji Gminnego Przedszkola Nr 4
w Trzciance.

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1  i 2, w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje :

                 § 1.                Po przeprowadzeniu analizy sieci przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcianka, uznaje się za konieczne zlikwidowanie
z dniem 31 sierpnia 2004 r. Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance.

                 § 2.                W związku z zamiarem likwidacji przedszkola określonego w § 1 uchwały, zapewnia się dzieciom możliwość pobierania rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolach położonych na terenie Gminy Trzcianka.

                 § 3.                Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

                § 4.                Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

UZASADNIENIE

 

P a n

Grzegorz Bogacz
Przewodniczący
Rady Miejskiej Trzcianki

 

Przedstawiam Panu plan reorganizacji sieci szkół i przedszkoli na terenie miasta i gminy Trzcianka z prośbą o zapoznanie z nim radnych Rady Miejskiej oraz przyjęcie go jako uzasadnienia projektowanych uchwał.

Cel przedsięwzięcia.

Od kilku lat systematycznie maleje ilość uczniów w szkołach podstawowych
i gimnazjach oraz dzieci w oddziałach przedszkolnych. Ta negatywna tendencja
z każdym rokiem pogłębia się powodując zwiększenie deficytu pomiędzy dochodami otrzymywanymi przez gminę w ramach części oświatowej subwencji ogólnej
a kosztami utrzymania placówek. Pomimo tego, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba urodzeń spadła z 316 w roku 1994 do 219 w 2003, ilość jednostek organizacyjnych pozostała na niezmienionym poziomie.

Dokonując przykładowej analizy ostatnich trzech lat, koszt utrzymania 1 ucznia wynosił odpowiednio w gimnazjach i szkołach podstawowych na terenie miasta i wsi:

 

2002

2003

2004

miasto

3283

3748

3990

wieś

5108

5765

5730

W sytuacji zachowania dotychczasowej struktury, dysproporcja pomiędzy dochodami
a wydatkami będzie dalej się pogłębiać, ponieważ ciągle spada liczba uczniów.
Przedstawia się ona w sposób następujący:

 

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

szkoły podstawowe

1974

1911

1849

1786

gimnazja

997

979

943

903

Nawet przy utrzymaniu obecnego poziomu kosztów rzeczowych, co jest raczej nierealne, zważywszy na fakt, że ceny nośników energii oraz wody i kanalizacji wzrastają znacznie ponad poziom inflacji, będzie systematycznie wzrastał koszt utrzymania jednego ucznia, a co za tym idzie, wysokość dotacji gminy
do otrzymywanej subwencji z budżetu państwa.

Kolejnym poważnym problemem jest wzrost wynagrodzeń nauczycieli związany z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Z obecnej liczby 291, postępowanie kwalifikacyjne na wyższy szczebel awansu zawodowego rozpoczęło 165. Jest to zjawisko bardzo pozytywne, należy mieć jednak świadomość, że skutki finansowe tej zmiany daleko przekraczają poziom subwencji otrzymanej na ten cel.

Jeszcze bardziej niepokojąca tendencja występuje w przedszkolach. Pomimo zmniejszania się ilość dzieci objętych tym wychowaniem, corocznie wzrastają koszty ich utrzymania. W ostatnich czterech latach wyglądało to następująco:

 

2001

2002

2003

2004

ilość dzieci w przedszkolach

574

538

517

508

dotacja

1 737 424

2 050 520

2 159 706

2 336 852

W rozbiciu na poszczególne jednostki roczny koszt utrzymania wychowanka
w latach 2001 – 2004 jest następujący:

 

 

2001

2002

2003

2004

GP Nr 1

4416

5916

6035

5822

GP Nr 2

3334

3699

4851

5330

GP Nr 3

3659

4212

6033

6278

GP Nr 4

3278

4202

4266

5260

GP Biała

3615

6319

8711

5501

GP Runowo

1558

2672

5002

4833

GP Siedlisko

3329

4876

4935

5207

OP Niekursko

2083

2379

2782

3260

OP N. Wieś

2842

2582

2965

3743

OP Radolin

1288

2593

1142

1130

OP Stobno

4039

3588

4874

5967

OP Łomnica

2964

2035

2203

3405

OP Przyłęki

1609

2365

2420

2468

OP Rychlik

2367

2146

2598

2281

Utrzymanie tego stanu rzeczy spowoduje, że coraz więcej środków z budżetu, zamiast na inwestycje umożliwiające rozwój naszej gminy, będzie przeznaczana na utrzymanie kosztownej i nieefektywnej sieci placówek.

Najprostszym, a jednocześnie najbardziej efektywnym, z ekonomicznego punktu widzenia działaniem, byłaby likwidacja placówek generujących najwyższe koszty, a jednocześnie nie powodujących, ze względu na niski poziom urodzeń, możliwości zwiększenia ilości uczniów lub dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że działanie takie wyeliminowałoby istnienie
w tych miejscowościach placówek zajmujących się kształceniem i wychowaniem dzieci na jakimkolwiek poziomie, proponuję następujące zmiany:

a)       zaprzestanie dowożenia uczniów do Trzcianki ze Stobna,

b)       utworzenie w Rychliku oddziałów zamiejscowych Gimnazjum w Siedlisku
i dowożenie uczniów z miejscowości Biernatowo, Przyłęki i Górnica,

c)       likwidację oddziałów przedszkolnych (z wyjątkiem klas „0”) w: Nowej Wsi, Rychliku, Stobnie i Niekursku,

d)       likwidację Gminnego Przedszkola Publicznego Nr 4 w Trzciance,

e)       przeniesienie siedziby Gminnego Przedszkola Publicznego w Białej do Szkoły Podstawowej w Białej,

f)         likwidację oddziału przedszkolnego w Runowie.

 Planowane efekty.

Proponowane zmiany w sposób istotny ograniczają wydatki gminy przy jednoczesnym „zapełnieniu” jednostek do poziomu gwarantującego ich opłacalność (np.: SP Biała, SP Łomnica, SP Rychlik oraz Gminnego Przedszkola Nr 2 i Nr 3),
a w przypadku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Siedlisku nastąpi „rozgęszczenie” zapewniające normalne funkcjonowanie tej placówki.

Konstruując projekt zmian, pod uwagę wzięto uwarunkowania społeczne
i rzeczowe, interes dzieci, uczniów i ich rodziców, nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, a także możliwości adaptacji lub zbycia obiektów oświatowych.

                W szczególności kierowano się koniecznością zapewnienia uczniom możliwości kontynuowania nauki, a dzieciom rocznego przygotowania przed- szkolnego.

                Po ewentualnym zlikwidowaniu oddziału przedszkolnego w Runowie, będącego oddziałem Gminnego Przedszkola w Siedlisku (obecnie uczęszcza do niego 7 dzieci), dzieci z Runowa miałyby zapewnione pobieranie rocznego przygotowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Siedlisku

Natomiast, po ewentualnym zlikwidowaniu Gminnego Przedszkola Nr 4
w Trzciance, dzieci miałyby możliwość uczęszczania do pozostałych trzech przedszkoli w Trzciance, przy czym dwa z nich znajdują się w bliskiej odległości od Gminnego Przedszkola Nr 4 (Gminne Przedszkole Nr 1 w odległości 300 m, a Gminne Przedszkole Nr 3 w odległości 600 m).

                Z uwagi na spadek urodzeń, dzieci w wieku lat 6, ale nie tylko, będą mogły bez problemu realizować obowiązkowe od 1.09.2004r. przygotowanie przedszkolne
w trzech przedszkolach. Nie będzie również potrzeby wprowadzania zmianowości, powodującej konieczność przebywania dziecka w przedszkolu po godzinie 15-tej.

                W powyższych przedszkolach analizowana była również sytuacja kadrowa.
Na podstawie posiadanych informacji dokonano następujących ustaleń.Runowo:

a/ jeden nauczyciel posiada uprawnienia emerytalne,

b/ osoba zatrudniona na stanowisku obsługowym ma zawartą umowę na czas określony, tj. do dnia 31.08.2004r., przy czym jednocześnie pobiera emeryturę,

c/ osoba zatrudniona na stanowisku palacza jest pracownikiem sezonowym.Gminne Przedszkole Nr 4 –

zakłada się zarówno przejścia na emeryturę, jak i przeniesienia pracowników do innych przedszkoli. Z posiadanych danych wynika, że:

a/ na 8 etatów nauczycielskich w Gminnym Przedszkolu Nr 4, trzy panie nauczycielki posiadają lub nabędą do 31.08.2004r. uprawnienia emerytalne,

b/ w Gminnym Przedszkolu Nr 1 i w Gminnym Przedszkolu Nr 2 zatrudnione są nauczycielki, które również posiadają uprawnienia emerytalne,

c/ 1 wolny etat nauczycielski występuje w Gminnym Przedszkolu Nr 3,

d/ trzeba będzie utworzyć 2 etaty nauczycielskie w pozostałych trzech przedszkolach miejskich, które przejmą dzieci 6-letnie z Gminnego Przedszkola Nr 4.

                Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że w wyniku likwidacji przedszkola, żadna z pań nauczycielek nie pozostanie bez źródła utrzymania,
tj. emerytury lub wynagrodzenia za pracę.

                W Gminnym Przedszkolu Nr 4 zatrudnionych jest ponadto 8 pracowników administracyjno – obsługowych na 7,5 etatach. Z posiadanych danych wynika, że:

a/ w Gminnym Przedszkolu Nr 3, za pracowników przechodzących na stały zasiłek przedemerytalny i emeryturę, zatrudnienie mogą znaleźć dwie woźne oddziałowe oraz osoba na stanowisku pomocy kuchennej,

b/ w Gminnym Przedszkolu Nr 2 i w Gminnym Przedszkolu w Białej zatrudnione mogą zostać 2 kucharki,

c/ w Gminnym Przedszkolu Nr 4, w lutym 2005r., jedna osoba nabędzie uprawnień emerytalnych.

Trzeci projekt uchwały dot. zamiaru utworzenia od 1.09.2004r. w Rychliku oddziałów zamiejscowych Gimnazjum w Siedlisku (nabór na razie tylko do pierwszej klasy). Do oddziałów tych uczęszczaliby uczniowie z Biernatowa, Górnicy, Przyłęk i Rychlika.

                Powyższe podyktowane jest trudnymi warunkami lokalowymi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siedlisku. Pełna organizacja oddziałów zamiejscowych w Rychliku miałaby miejsce w roku szkolnym 2006/2007.

                Gwarantuje się możliwość kontynuowania nauki w Gimnazjum w Siedlisku tym, którzy obecnie są już jego uczniami. Zakłada się, że część nauczycieli zatrudnionych obecnie w Gimnazjum
w Siedlisku będzie świadczyło również pracę w oddziałach zamiejscowych
w Rychliku. Polityka kadrowa w szkole jest kompetencją dyrektora szkoły, wobec czego to dyrektor szkoły podejmie decyzje w powyższym zakresie.

                W planowanych zamierzeniach organizacyjnych – zawartych w trzech projektach uchwał – odrębną kwestię stanowią dowozy uczniów i dzieci 6-letnich.

                Zakładana likwidacja oddziału przedszkolnego w Runowie i dowożenie dzieci 6-letnich do Gminnego Przedszkola w Siedlisku, nie spowoduje zwiększenia kosztów dowozu, ponieważ już obecnie 2 autobusy szkolne dowożą dzieci z Runowa do Siedliska.

                Nie przewiduje się również wzrostu kosztów dowozu uczniów do Rychlika,
do oddziałów zamiejscowych Gimnazjum w Siedlisku, ponieważ nie zwiększy się dzienna liczba kilometrów. Należało będzie ustalić jedynie właściwą organizację dowozów i godzin rozpoczęcia i zakończenia lekcji w szkołach.

 

Tryb zatwierdzania projektów uchwał.

Przedmiotowe uchwały muszą być podejmowane w odrębnym, aniżeli zwykły, trybie. Należy je przedłożyć do zaopiniowania organizacji związkowej, reprezen-tatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (art.19 ust.1 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych).

                Ponadto, organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji przedszkola, zawiadomić o zamiarze likwidacji przedszkola rodziców uczniów i Kuratora Oświaty (art.59 ust.1 ustawy o systemie oświaty).

                Powyższy tryb odnosi się również do likwidacji oddziału przedszkolnego
w Runowie, jak i utworzenia w Rychliku oddziałów zamiejscowych Gimnazjum
w Siedlisku.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty, opinii reprezentatywnej organizacji związkowej, rada będzie mogła przystąpić do podjęcia uchwał w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Runowie, będącego oddziałem Gminnego Przedszkola w Siedlisku, likwidacji Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance oraz
w sprawie utworzenia w Rychliku oddziałów zamiejscowych Gimnazjum w Siedlisku.

                Kolejne działania dotyczyć będą podjęcia uchwał w sprawie ustalenia sieci szkół i przedszkoli, po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty, jak również wprowadzenia zmian do aktów założycielskich.

Ponadto, planuje się dokonać przeniesienia obecnej siedziby Gminnego Przedszkola w Białej do budynku Szkoły Podstawowej w Białej. Koszt tego przedsięwzięcia może wynieść ok. 50 tys. zł.

Zakłada się, że począwszy od roku szkolnego 2004/2005 zasadą będzie dowożenie uczniów klas IV-VI, zamieszkujących na terenie wiejskim, do szkół położonych na wsiach. Powyższe podyktowane jest wyższą subwencją otrzymywaną na ucznia, skróceniem czasu dojazdu do szkoły, a tym samym poprawą warunków kształcenia. Planuje się dowożenie uczniów:

a/ z Radolina i Teresina -  do Szkoły Podstawowej w Białej,

b/ ze Stobna - do Szkoły Podstawowej w Łomnicy lub Szkoły Podstawowej
w Białej.

                Uczniowie dotychczas uczący się w innych szkołach, będą mieli zagwarantowane prawo ukończenia nauki w tychże szkołach.

                W związku z ustawowym obowiązkiem nałożonym na dzieci w wieku
lat 6, w zakresie odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, proponuje się jego realizację przez dzieci zamieszkałe na wsiach, w oddziałach przedszkolnych szkół filialnych i w szkołach podstawowych, z możliwością łączenia nauczania z uczniami klas pierwszych.

Efekt ekonomiczny – uwagi końcowe.

                W związku z proponowanymi zmianami organizacyjnymi dokonana została również analiza ekonomiczna.

                W przypadku likwidacji Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance i oddziału przedszkolnego w Runowie, w roku 2004 gmina zobowiązana będzie do wypłaty odpraw pracowniczych nauczycielom w wysokości 47.988,- zł.

                O tę kwotę należałoby zwiększyć wydatki w tegorocznym budżecie. Składają się na nią 6-miesięczne odprawy dla 4 nauczycieli z tytułu likwidacji Gminnego Przedszkola Nr 4 i oddziału przedszkolnego w Runowie oraz 3-miesięczne odprawy, w związku z przejściem nauczycieli na emeryturę. Należy podkreślić, że istnieje możliwość otrzymania refundacji z Ministerstwa Finansów w wysokości 31.992,- zł, tj. zwrot 6-miesięcznych odpraw z tytułu w/w likwidacji.

Efektem proponowanych zmian organizacyjnych będzie uzyskanie od 2005 roku oszczędności w kwocie 356.535,- zł rocznie.

Na powyższą kwotę składa się:

180.849,- zł – wynagrodzenia nauczycieli Gminnego Przedszkola Nr 4,

115.686,- zł – wynagrodzenia pracowników obsługi Gminnego Przedszkola Nr 4, 60.000,- zł – płace pracowników oddziału przedszkolnego w Runowie.

                Dodatkowo powstaną oszczędności z tytułu zmiany lokalizacji Gminnego Przedszkola w Białej. Obecny koszt jego utrzymania, zaplanowany w tegorocznym budżecie, wynosi 80.000, zł. Zakłada się, że przeniesienie przedszkola do budynku Szkoły Podstawowej w Białej spowoduje oszczędności w granicach 70.000,- zł rocznie.

                Biorąc pod uwagę wszystkie przytoczone argumenty, przeprowadzenie zmian określonych w projektach uchwał, jest w pełni uzasadnione, zarówno z ekonomi-cznego, jak i społecznego punktu widzenia.

 


              U C H W A Ł A   Nr  .....................

RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia ....................................

  

w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników.

  

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i              art. 163 § 2 w związku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

     § 1. Celem zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników do Sądu Rejonowego w Trzciance – do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, powołuje się zespół w składzie:

 1)       Grażyna Kasperczak  -  przewodnicząca zespołu;

2)       Maciej Adamczak -  członek;

 3)       Andrzej Cija -  członek;

 4)       Krzysztof Czarnecki -  członek;

 5)       Krzysztof Matkowski  -  członek.

 

      §  2. Do zadań zespołu należy:

         1)     zapoznanie  się  ze  wszystkimi  zgłoszeniami kandydatów na ławników i wyłonienie tych kandydatów, którzy spełniają warunki określone w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych; 

        2)  przedłożenie Radzie Miejskiej Trzcianki na sesji opinii o kandydatach.

     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

     § 4. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. 

 

U z a s a d n i e n i e

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników. 

       Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, powołując się na art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. -  Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), zwrócił się z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Trzciance przez dokonanie wyboru 10 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Wniosek swój umotywował sytuacją, jaka zaistniała po wyborach ławników w zakresie planu ilościowego ławników (dokonany wybór 10 na określoną liczbę 20), uniemożliwiającą prawidłową pracę Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Trzciance.

       Zgodnie z przytoczonym art. 168 cyt. ustawy rada gminy na wniosek prezesa sądu okręgowego dokonuje uzupełnienia listy, wybierając nowych ławników w sposób określony w ustawie.

       Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy zobowiązana jest do powołania zespołu, który ma za zadanie przedstawić radzie gminy na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników (art. 163 § 2).

       Burmistrz Trzcianki zaproponował do składu zespołu radnych Rady Miejskiej Trzcianki, którzy uczestniczyli w pracach zespołu we wrześniu 2003 r.  oraz sekretarza gminy Trzcianka. Prezes Sądu Rejonowego w Trzciance zwrócił się o powołanie w skład zespołu Pana Macieja Adamczaka – sędziego Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Trzciance.


   Uchwała Nr .......................

   Rady Miejskiej Trzcianki

      z dnia ..................................

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej na lata 2004 - 2006.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.) i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia  26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

      § 1. Przyjmuje  się  Gminną  Strategię  Integracji  i  Polityki  Społecznej
      na lata 2004 – 2006, realizowaną poprzez:

  1)  Program Polityki  Prorodzinnej – na lata 2004   -  2006,  jak w załączniku nr 1 do uchwały;

  2) Program  Pomocy  Społecznej  -  na  lata  2004  -  2006,  jak  w załączniku
nr 2 do uchwały;

  3) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - na rok 2004, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

     § 2. Wykonanie   uchwały  powierza się  Burmistrzowi  Trzcianki i  Kierownikowi Miejsko -     Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance.

     §  3.  Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

 

                                                                                                   Załącznik nr 1

                                                                                                                                    do uchwały Nr.................

                                                                                                                              Rady Miejskiej Trzcianki

                                                                                                                              z dnia...............................

 

                                      PROGRAM  POLITYKI  PRORODZINNEJ

                                             na lata  2004 -2006

Wprowadzenie

    Rodzina jest jednym z najważniejszych ogniw systemu społecznych wartości. O warunkach jej rozwoju decydują działania z zakresu polityki gospodarczej i społecznej. Nie jest możliwy prawidłowy, nowoczesny rozwój państwa bez polityki prorodzinnej. Tylko rodzina wydolna wychowawczo tworzy najbardziej ludzki klimat opieki nad dzieckiem. Dlatego samorządowa administracja gminna powinna starać się sprzyjać rodzinie w wypełnianiu jej misji przygotowując i promując instytucje wspierające rodzinę, a nie ją zastępujące. Ważnym narzędziem w tym zakresie są normy prawne, określające poszczególne zadania realizowane przez organy samorządowe wszystkich szczebli. Realizując zadania własne, zlecone i wynikające z programów rządowych, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance, zwany dalej „Ośrodkiem” jako priorytetowe traktuje wspieranie rodzin najbardziej zagrożonych ubóstwem i z trudnościami w rozwiązywaniu psychospołecznych problemów osób uwikłanych w różnorakie uzależnienia, osób niepełnosprawnych i osób starszych. Program Polityki Prorodzinnej jest jednym z elementów mających na celu poprawę ich sytuacji.

Opis problemu

    Pogłębiające się bezrobocie powoduje, że znaczna liczba rodzin żyje na granicy ubóstwa. Dotyczy to głównie  rodzin najsłabszych, o niskim poziomie wykształcenia, pochodzących  z różnych środowisk, wielodzietnych oraz z osobami niepełnosprawnymi. Niskie dochody powodują ograniczenia w korzystaniu z kultury. Również stan zdrowia rodzin wymaga działań profilaktycznych oraz propagujących zdrowy styl życia.                      

Cel główny programu

    Nadrzędnym i długofalowym celem polityki prorodzinnej jest tworzenie warunków do pełnego rozwoju i funkcjonowania rodziny, a także poprawa jakości życia w Gminie Trzcianka poprzez, wspomaganie jej we wszystkich fazach rozwoju oraz zapobieganie marginalizacji życia rodziny.

Cele szczegółowe:

1) pomoc rodzinom w uzyskaniu samodzielności finansowej;

2) poprawa warunków mieszkaniowych;

3) przeciwdziałanie patologizacji rodziny;

4) promowanie zdrowej rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny

    wielodzietnej.

Adresaci:

1) rodziny o niskim dochodzie (bądź bez dochodu);

2) rodziny niezaradne ekonomiczne, niezaradne życiowo;

3) rodziny zagrożone eksmisją;

4) rodziny bezdomne;

5) rodziny z problemem uzależnienia (alkohol, narkotyki, przemoc w rodzinie

    i inne);

6) rodziny prawidłowo funkcjonujące, szczególnie wielodzietne.

Zadania:

1) diagnoza problemu;

2) informowanie i edukowanie rodzin w zakresie możliwości poprawy sytuacji

    (poradnictwo prawne, psychologiczne i inne - wg potrzeb);

3) niesienie pomocy w załatwianiu formalności związanych z funkcjonowaniem

    społecznym;

4) prowadzenie dziennej placówki stacjonarnej;

5) prowadzenie pracy socjalnej, w zależności od kategorii rodzin;

6) udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom w trudnej sytuacji

    materialnej.  

Przewidywane efekty:

1) wykorzystanie własnego potencjału;

2) zapobieganie poczuciu bezradności;

3) pomoc w nabyciu kompetencji niezbędnych do prawidłowego  

    funkcjonowania w społeczeństwie;

4) poprawa sytuacji socjalno-bytowej;

5) podniesienie umiejętności wychowawczych rodzin poprzez zmniejszenie

    zachowań patologicznych wobec dzieci;

6) zintegrowanie działań instytucji i organizacji pozarządowych oraz Kościołów

    i związków wyznaniowych na rzecz rodziny.

     Program Polityki Prorodzinnej realizowany będzie poprzez wykonywanie zadań własnych gminy i zleconych gminie oraz zadań wynikających z odrębnych programów rządowych.

 

Załącznik nr 2

do uchwały ....................

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia ..............................

 

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ

na lata 2004 - 2006

 

Wprowadzenie

       Zmiany dokonujące się w Polsce w ostatnich latach są szczególnie widoczne w obszarze społecznego i ekonomicznego funkcjonowania obywateli.         Zarówno osoby niepełnosprawne, bezdomne, bezrobotne, ludzie starsi, rodziny wielodzietne, osoby z problemem uzależnienia jako członkowie społeczności lokalnej na równi ze wszystkimi doświadczają tych zmian, ale nie są w stanie na równi z innymi bez odpowiedniej pomocy przystosować się optymalnie i szybko do zachodzących zmian, a co za tym idzie w pełni odnaleźć się w nowej, często mało przyjaznej rzeczywistości. Najczęściej zauważanymi zmianami i procesami dotyczącymi sytuacji społecznej są:

a) ograniczenie w  zaspakajaniu  potrzeb  mieszkaniowych i materialnych,                                                                   b) brak ofert pracy,                                                                                                     c) trudności w godzeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych,                                                                           d) rosnące aspiracje edukacyjne i zawodowe ludzi młodych,                                                                                   e) brak umiejętności funkcjonowania w nowych realiach.     

Opis problemu

       W Gminie Trzcianka według stanu na dzień 31.12.2003r. zamieszkuje 24.173 osób, z tego ok. 6550 mieszkańców objętych jest pomocą tutejszego Ośrodka. Ustalono, że 1843 rodziny korzystają z różnych form pomocy oferowanej przez nasz Ośrodek. Działania na rzecz rodziny powinny być zróżnicowane w zależności od natężenia problemów występujących w danym środowisku. Odmiennych bowiem form wsparcia i pomocy oczekują rodziny z problemami uzależnień, przemocą; odmiennych zaś te, gdzie występuje problem bezrobocia, bezdomności, zagrożenie ubóstwem, patologią czy niewydolne wychowawczo. Jeszcze innych - rodziny niepełne lub z osobą niepełnosprawną. Równie istotnym problemem jest proces starzenia się społeczeństwa.             Dużą rolę będzie odgrywać umiejętność pełnienia funkcji opiekuńczych przez rodzinę nad osobami starszymi.

Cel główny programu

      Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których sami nie są w stanie pokonać.                                                                            

Cele szczegółowe:

1)  pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb materialnych i mieszkaniowych;

2)  zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych;

3)  przeciwdziałanie demoralizacji  w  społeczeństwie;

4)  promowanie zdrowego stylu życia.

Adresaci:

1)  osoby bezrobotne lub o niskich dochodach;

2)  osoby bezdomne lub zagrożone eksmisją;

3)  osoby niezaradne życiowo;

4)  osoby niepełnosprawne i ludzie starsi;

5)  osoby z problemem uzależnień.

Zadania:

1) w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym Ośrodek    oferuje realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej;

2) w ramach   zadań   własnych   gminy  o  charakterze   fakultatywnym Ośrodek oferuje:

     a)  prowadzenie dziennego domu pomocy społecznej,

     b) przyznawanie  i  wypłacanie zasiłków  celowych,  w tym  celowych specjalnych,

     c)  przyznawanie pomocy rzeczowej,

     d)  inne  zadania  z  zakresu  pomocy  społecznej  wynikające  z rozeznanych potrzeb gminy;

3)  w ramach zadań zleconych gminie Ośrodek oferuje:

     a)  przyznawanie  i  wypłacanie  zasiłków  stałych,  stałych wyrównawczych,

     b) przyznawanie  i  wypłacanie  zasiłków  okresowych  i    specjalnych okresowych, gwarantowanych zasiłków okresowych, macierzyńskich  zasiłków  okresowych,

     c)  opłacanie  składek   na   ubezpieczenie   społeczne  za  osoby   pobierające zasiłki stałe oraz okresowe zasiłki gwarantowane,

d) opłacanie    składek    na     ubezpieczenie    zdrowotne   osobom pobierającym zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, gwarantowane,              

e)  przyznawanie    i    wypłacanie      zasiłku     celowego       na    pokrycie kosztów powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,

f) inne   zadania   wynikające   z  rządowych    programów pomocy społecznej bądź innych ustaw  mających  na  celu  ochronę  poziomu  życia  osób i  rodzin.

      Realizowany w Ośrodku Program Pomocy Społecznej kierowany jest do jednostki a także do określonych grup społecznych. Działalność Ośrodka ma na celu całościowe podejście do lokalnych problemów społecznych oraz łączenie różnorodnych form świadczeń i usług socjalnych.

 

                                                                         Załącznik nr 3

                                                                          do uchwały Nr ................

                                                                          Rady Miejskiej Trzcianki

                                                                          z dnia ..............................

I. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wprowadzenie

     Nadużywanie alkoholu przez mieszkańców Polski, w tym również Trzcianki, jest problemem, który powoduje negatywne skutki w różnych obszarach egzystencji społeczeństwa. Skutków tych nie możne uniknąć, ale należy dążyć do zmniejszenia ich rozmiarów.

Według danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z 1998 r., szacuje się, że w każdej lokalnej społeczności liczba osób uzależnionych od alkoholu stanowi ok. 2 % całej populacji, tj.
w przypadku gminy Trzcianka ponad 486 osób, a współuzależnionych jest
ok. 4 % populacji, tj. ponad 970 osób.

     Biorąc pod uwagę kierunki działań wytyczone w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2000 – 2005, jak również wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Trzcianki oraz obowiązkom nałożonym na samorząd lokalny przez ustawę z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości                              
 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwany dalej „Programem”, obejmuje możliwie szeroki wachlarz działań, począwszy od terapeutycznych, skierowanych do osób uzależnionych i współuzależnionych, poprzez profilaktyczne, aż do działań zmierzających do kształtowania i utrwalenia nabytych postaw i wartości, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.

     Program kierowany jest do wszystkich grup społecznych w jakikolwiek sposób związanych z problemem alkoholowym, bądź zagrożonych prawdopodobieństwem jego wystąpienia.

Podstawowe cele Programu

1.       Ograniczanie spożycia napojów alkoholowych.

2.       Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych.

3.       Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.

4.       Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.

Podstawowe cele Programu realizowane będą poprzez zadania w nim określone.

Zadanie - Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

1.       Finansowanie działalności Ośrodka Wsparcia „Punkt Pomocy Kryzysowej”, zwanego dalej „PPK”, działającego w zakresie pomocy psychologicznej i społecznej dla osób uzależnionych i członków rodzin z problemem alkoholowym, umiejscowionego w Trzciance.

2.       Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób podnoszących kwalifikacje w zakresie pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz ofiarami przemocy w rodzinie.

3.       Finansowanie pracy specjalistów (psychiatry, psychologa i terapeutów
ds. uzależnień) świadczących usługi terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i osoby koordynującej pracę PPK.

4.       Prowadzenie Punktu Informacyjnego o możliwościach uzyskania pomocy na terenie gminy poprzez kolportaż ulotek i biuletynów, dostęp do fachowej literatury poruszającej problemy uzależnień.

Zadanie - Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1.       Prowadzenie grup wsparcia  i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy domowej.

2.       Przeprowadzanie terapii indywidualnych i grupowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

3.       Prowadzenie świetlic środowiskowo-wychowawczych na terenie miasta
i gminy Trzcianka.

4.       Organizowanie wypoczynku z programem profilaktyki uzależnień dla dzieci z grup ryzyka oraz obozów terapeutuczno - rozwojowych dla dzieci
i młodzieży z rodzin alkoholowych.

Zadanie - Prowadzenie profilaktycznej działalności  informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.

1.       Finansowanie programów profilaktycznych oraz programów o charakterze edukacyjno - wychowawczym, realizowanych na terenie szkół i innych placówek wychowawczych na terenie Gminy Trzcianka.

2.       Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy
z dziećmi i młodzieżą oraz rozwijania umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych dla pedagogów, nauczycieli, psychologów, którzy deklarują gotowość podjęcia pracy profilaktycznej z dziećmi lub młodzieżą.

3.       Wspieranie lokalnych działań polegających na organizowaniu wolnego czasu oraz zajęć o treści profilaktycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (np. wycieczki rowerowe i piesze, zawody sportowe).

Zadanie - Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień.

1.       Wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących swe działania statutowe związane
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

2.       Współudział w finansowaniu działań na podstawie zawartych porozumień
o współpracy między gminami.

Zadanie - Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Podejmowanie interwencji oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawie naruszenia przepisów mówiących o zakazie reklamy i promocji na obszarze kraju napojów alkoholowych oraz zabraniających sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18 oraz ich sprzedaży na kredyt lub pod zastaw.

II. Zasady wynagradzania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1.        Za wykonywanie prac wynikających z Programu, przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 20 % minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679), zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”.

2.        Członkom komisji przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości
10 % minimalnego wynagrodzenia.

3.        Sekretarz komisji za wykonywaną pracę, po godzinach pracy zawodowej, otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 30 % minimalnego wynagrodzenia.

Członkom zespołu interwencyjno - motywacyjnego powoływanego do prowadzenia rozmów w celu kierowania na leczenie w zakładach lecznictwa odwykowego, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia. Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, stanowi podpis złożony na listach obecności z poszczególnych posiedzeń Komisji.
W przypadku nieobecności członka na posiedzeniu, wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu obniżeniu.

 

III. Preliminarz  wydatków  Gminnej   Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok

 

Zaplanowane wpływy:  280.000,00

 

L.p.

Przedmiot wydatków

Kwota

  1.

Działalność Ośrodka Wsparcia „Punkt Pomocy Kryzysowej”:

 -  dzierżawa pomieszczeń PPK,

 -  usługi osoby koordynującej pracę PPK,

 -  usługi specjalistów (psychiatra i psychologowie),

 -  dzierżawa świetlicy środowiskowej,

 -  prenumerata prasy, abonament RTV i telefoniczny,

 -  wynagrodzenia pracowników PPK,

 -  zakup środków czystości,

-         zakup art. biurowych.

 

      71.630,00

  2.

  Dofinansowanie obozów terapeutycznych dla dzieci                   i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

 

      80.000,00

  3.

  1. Realizowanie    programów    o    charakterze profilaktyczno - edukacyjnym na terenie szkół, placówek oświatowo - wychowawczych i organizacji pozarządowych.

 2. Zakup   materiałów   szkoleniowych   i   artykułów biurowych do realizowania programów profilaktycznych.

 

      30.000,00

 

 

      15.000,00

  4.

 Opłacanie opiekunów grup zajęciowych.

      38.852,00

  5.

  Realizacja programu pomocy rodzinom z problemem alkoholowym.

 

      40.000,00

  6.

 Zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych.

 

      15.000,00

  7.

 Wynagrodzenie dla członków Komisji.

 

      20.000,00

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)