Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Opieka społeczna » Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance,
zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie Uchwały Nr XII/70/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Trzciance z dnia 07 marca 1990r.w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance oraz ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej ( t.j.Dz.U.z 1998r.Nr 64,poz.414 ).

Ośrodek jest jednostką organizacyjną podległą bezpośrednio Burmistrzowi Trzcianki.Ośrodek realizuje zadania zlecone i własne Gminy w zakresie pomocy społecznej.Dwukrotnie w ciągu roku, kierownik Ośrodka zobowiązany jest do przedłożenia, Radzie Miejskiej, sprawozdania z realizacji powyższych zadań.Siedziba Ośrodka znajduje się w Trzciance, Oś.Słowackiego 24, telefon 067/2162-164.Biuro OPS znajduje się również w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Siedlisku,gdzie dwa razy w tygodniu ( wtorek i czwartek ) pracownik socjalny  przyjmuje podopiecznych z terenu  objętego działaniem tegoż Ośrodka Zdrowia.W Ośrodku zatrudnionych jest 16 osób. Ośrodkiem kieruje Ewa Januszkiewicz - kierownik, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego działalność.Kierownik przyjmuje interesantów w poniedziałki, od godz.10.00 do godz.16.00.Funkcję zastępcy kierownika pełni - Barbara Fąferek a głównej księgowej - Teresa Borkowska.Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.30.Codziennie w godzinach od 10.00 - 14.00 pracownicy socjalni przebywają w terenie ( sporządzanie wywiadów społecznych, kompletowanie dokumentacji i inne działania mające na celu niesienie pomocy ).  Przedmiotem działania Ośrodka jest niesienie pomocy społecznej, mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Zgodnie z art.2,ust.4 ustawy o pomocy społecznej potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej są uwzględniane jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.


 

 

Ośrodek realizując zadania własne Gminy:

 

a/ przygotowuje i wydaje posiłki;

b/ przyznaje i wypłaca zasiłki celowe;

c/ udziela schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym;

d/ zapewnia usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania;

W celu zapewnienia opieki w miejscu zamieszkania - Ośrodek wykupuje usługi opiekuńcze w Firmie Opiekuńczej Pani Ewy Czepulonis.

e/ udziela zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku     zdarzenia losowego;

f/ sprawia pogrzeb;

g/ wykonuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej,wynikające z rozeznanych potrzeb gminy;

h/ prowadzi świetlicę dla pensjonariuszy Ośrodka;

 

Uczestnikami świetlicy są osoby starsze, najczęściej samotne, którym Ośrodek oferuje:

·       domowe obiady,

·       miłe spędzanie czasu przy kawie, herbacie i ciastku ( w godz.od 10.00 do 15.00 ),

·       wspólne obchody imienin, urodzin i innych imprez okolicznościowych ( np.Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Śniadanie Wielkanocne, Wigilia i inne ) nie tylko przy kawie ale także przy dźwiękach muzyki ( współpraca z dziećmi z Przedszkoli,młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego oraz zespołem Qanto ),

·       wyjazdy plenerowe,

·       wycieczka do Skrzatusza ( lipiec 2003r. ),

·       trzydniowy wypoczynek w Kołobrzegu ( wrzesień 2003r )


 

 

Zadania zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej obejmują:

 

a/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, renty socjalnej, zasiłków okresowych, gwarantowanych zasiłków okresowych oraz macierzyńskich zasiłków okresowych;

b/ opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne;

c/ przyznawanie i wypłata zasiłków pielęgnacyjnych i rodzinnych;

d/ inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin ( np.”Dożywianie dzieci w szkołach” , „Wyprawka szkolna”).

 

W związku z realizacją powyższych zadań w Ośrodku prowadzone są następujące rejestry:

- rejestr zasiłków celowych i celowych specjalnych

- rejestr zasiłków okresowych i okresowych specjalnych

- rejestr zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa

- rejestr zasiłków dotyczących wyprawki

- rejestr zasiłków dotyczących dożywiania w szkołach i w stołówce Ośrodka

- rejestr rent socjalnych

- rejestr zasiłków stałych

- rejestr zasiłków stałych wyrównawczych

- rejestr  gwarantowanych zasiłków okresowych

- rejestr zasiłków pielęgnacyjnych i rodzinnych

- listy wypłat zasiłków - oddzielne dla poszczególnych rodzajów świadczeń

- rejestr faktur

- rejestr pism wewnętrznych

- rejestr kadrowy wyjść służbowych i prywatnych

- rejestr pism wychodzących i przychodzących

- rejestr znaczków

- rejestr druków ścisłego zarachowania

- rejestr wypadków

- rejestr urlopów

- rejestr skarg i zażaleń

- rejestr dokumentów archiwizowanych

- rejestr kontroli

Wyżej wymienione rejestry przechowywane są  w przystosowanych do tego szafach i udostępniane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Po upływie wymaganego okresu rejestry przekazywane są do archiwum.

 


 

Oświadczenie majątkowe dyrektora : 1  2  3  4 

Oświadczenie majątkowe  : Pani Fąferek  1  2  3  4

Oświadczenie majątkowe  : Pani Stasiłowicz  1  2  3  4

Archiwum
Oświadczenie majątkowe dyrektora : 1   2   3   4  5  6


INFORMACJA DOTYCZĄCA KOMPLEKSOWEJ KONTROLI W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIANCE

Na podstawie art.22 pkt 8 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeprowadził w dniach od 20 lutego do 2 marca 2012 r. kontrolę kompleksową w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance.

Zakres kontroli obejmował zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli.

W wystąpieniu pokontrolnym wskazano uchybienia polegające m.in. na :

- nieterminowym przeprowadzeniu aktualizacji wywiadu środowiskowego ( dwa przypadki ),

- w dwóch sprawach nie załączono do wywiadu oświadczenia klienta o braku dochodów,

- w kilku decyzjach zamieszczono informację o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności w sentencji, nie wskazując art.108 Kodeksu postępowania administracyjnego w podstawie prawnej decyzji.

Pismem do Wojewody Pana Piotra Florka z dnia 15 maja 2012 roku nr MGOPS.8125.46.2012 udzielono informacji o sposobie wykorzystania uwag i podjętych działaniach w celu realizacji zaleceń pokontrolnych:

- polecono pracownikom socjalnym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, przypominając jednocześnie, aby wszystkie zaświadczenia, oświadczenia i inne dokumenty załączane były do wywiadu a ich przeprowadzanie odbywało się w odpowiednich terminach,

- zobligowano pracowników administracyjnych, aby przygotowywali decyzje zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Kierownik Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzciance
Ewa Januszkiewicz - Goroszkin

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (22/06/2012 13:31:02)