Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi - zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro » rozstrzygnięte » PRZETARG - Utrzymanie zimowe dróg w mieście i gminie Trzcianka » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Utrzymanie zimowe dróg w mieście i gminie Trzcianka"

Trzcianka, 31.10.2014 r.
RPI.271.28.2014.JS
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYNa podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Utrzymanie zimowe dróg w mieście i gminie Trzcianka” wybrano ofertę najkorzystniejszą.


Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych
„KOMBUD” Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 14 
64-980 Trzcianka
Cena oferty – 279.000,00 zł brutto
(słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy zł 00/100)


W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.


Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a, zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w dniu 04.11.2014 r.


Burmistrz Trzcianki
Krzysztof Czarnecki