Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ochrona Środowiska » SPRAWY BIEŻĄCE » Sprawa nr ROL.6220.12.2015.JK - budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewidencyjny 265 (obręb 0001) w miejscowości Biała, Gmina Trzcianka

Trzcianka, 30 kwietnia 2015 r.

ROL.6220.12.2015.JKRegionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
61- 529  Poznań

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie
ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków


W  związku z wnioskiem R.Power Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39A, 02-627 Warszawa działającą przez pełnomocnika Panią Edytę Wójcik, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:    

budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewidencyjny 265 (obręb 0001) w miejscowości Biała, Gmina Trzcianka 

działając na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), w związku z §3 ust. 1 pkt  52 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.                           
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 265 obręb Biała.