Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ogłoszenia, zawiadomienia i obwieszczenia » INFORMACJA - Dofinansowanie wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy na zadanie realizowane w okresie wakacji letnich

Burmistrz Trzcianki informuje,  że zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. , poz.1118 ze zm.) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
 
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł.,
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
W związku z zaplanowanymi środkami finansowymi w budżecie gminnego programu profilaktyki                                                                                        i rozwiązywania problemów  alkoholowych na 2016r. w zadaniu nr  10. Dofinansowanie wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy na zadanie realizowane w okresie wakacji letnich, np. wypoczynek dzieci i młodzieży, zajęcia sportowe itp.  wnioskodawcy proszeni są o składanie ofert  do Urzędu Miejskiego Trzcianki w terminie do 31 maja br.