Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi - zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro » rozstrzygnięte » PRZETARG - Budowa remizy OSP w Stobnie » Zawiadomienie wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz wyborze najkorzystniejszej oferty

Trzcianka, 21 marca 2016 r.

RPI.271.6.2016.JS

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY, ODRZUCENIU OFERTY ORAZ WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYZamawiający: Gmina Trzcianka, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Z 2015, poz. 2164), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę remizy OSP w Stobnie” zawiadamia:    1. Wykluczono wykonawcę, a oferta została odrzucona.


OFERTA NR 10. złożona przez:


STEF-BUD

Przemysław Stefaniak

ul. Drawska 6

64-730 Wieleń

Uzasadnienie prawne

Podstawą wykluczenia Wykonawcy jest art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2015, poz. 2164) - z postępowania o

udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne

Działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2015, poz. 2164) zamawiający w

dniu 15 marca 2016 r. zwrócił się do wykonawcy o uzupełnienie oferty o oświadczenie, o grupie kapitałowej, które na podstawie art. 26 ust. 2d,

Wykonawca składa wraz z wnioskiem lub ofertą. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, do 18.03.2016 r., Wykonawca nie uzupełnił

oferty. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4, Zamawiający wyklucza ofertę Wykonawcy.

W związku z powyższym, na podstawie art. 24 ust. 4, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:REM-BUD

Henryk Grzymski

ul. Lelewela 17

64-980 Trzcianka

Cena oferty – 392 077,29 zł brutto.

(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt siedem zł 29/100)

Okres rękojmi na przedmiot zamówienia – 5 lat


  1. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.


  1. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Lp

WYKONAWCA

PUNKTACJA


1


REM-BUD

Henryk Grzymski

ul. Lelewela 17

64-980 Trzcianka

100,00


2


F.U.H. WAR-BUD

ul. Malepszego 10-26

64-800 Chodzież

87,51

3

Z.P.H.U. Sławomir Lisiewicz

Stróżewo 36

64-800 Chodzież

85,90

4

STEF-BUD

Przemysław Stefaniak

ul. Drawska 6

64-730 Wieleń

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz 2164 z późn. zm.)

5

Zakład Ogólno-Budowlany

IZBUD

Danuta Adamczak

ul. Pelikanowa 22

85-449 Bydgoszcz

84,35

6

ANTBUD TRZCIANKA

Krzysztof Antkowiak

ul. Kopernika 14

64-980 Trzcianka

83,21

7

KONSBET FB

Józef Goszczyński

ul. Fabryczna 5

64-920 Piła

79,478P.P.H.U ALMAR

ul. Mickiewicza 62

64-761 Krzyż Wlkp.78,69

9

Konsorcjum firm:

Lider – KMC Administrator Nieruchomości i Inwestycje Sp. z o.o.

Plac Staszica 1

64-920 Piła

Partner – Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „SPADOCHRONIARZ” Waldemar Piotrowski

78,56

10

PONBUD CONSTRUCTIONS

Michał Poniatowski

ul. Rzeczna 6

64-980 Trzcianka

77,99

11

Zakład Ogólnobudowlany „MARK” Mariusz Kądziołka

ul. Słowackiego 23

64-830 Margonin

76,13

12

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane

Ewa Majzon

ul. Nowa 1

77-400 Złotów

74,27

13

INFRAKOM ROBOTY DROGOWO-MOSTOWE Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 10

64-800 Chodzież

71,98  1. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć w dniu 29.03.2016 r.Burmistrz TrzciankiKrzysztof Czarnecki