Wyszukiwarka:

Trzcianka, 23.02.2015 r.
ZP.271.2.2015.JS
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
 
 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę nawierzchni na ul. Olchowej w Trzciance” wybrano ofertę najkorzystniejszą.

1) Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

BaHECo  Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 92
64-980 Trzcianka

Cena oferty – 211.560,00 zł brutto
(słownie: dwieście jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych);
Okres rękojmi – 5 lat.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.

2) W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:
 


Nr oferty


Nazwa wykonawcy


Adres / siedziba


Punkty


1BaHECo Sp. z o.o.

64-980 Trzcianka

ul. Sikorskiego 92


100,00


2


Firma Handlowo-Usługowa

Idalia Jaworska

64-980 Trzcianka

ul. Tetmajera 15


91,47


3


TEAM – BUD

Wojciech Maciaszczyk

64-920 Pila

ul. Śniadeckich 13a/27


90,03


4


Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie

64-700 Czarnków

Śmieszków, ul. Wodna 5B


78,84

 
Zamawiający informuje, że zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w dniu 06.03.2015 r.
           Grażyna Zozula
Z-ca Burmistrza Trzcianki