Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ochrona Środowiska » Wykaz wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć » Rok 2015 » ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dowodowego w procedurze administracyjnej w sprawie wydania decyzj: budowa instalacji fotowoltaicznej z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewi

Trzcianka, 26 listopada 2015 roku

ROL.6220.49.2015.JKZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania dowodowego w procedurze administracyjnej 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu w dniu 20 listopada 2015 roku na wniosek Pana Janusza Murawskiego, ul. Tulipanowa 6, 87-100 Toruń  postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

budowa instalacji fotowoltaicznej z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 3209 i 3208/23 obręb Trzcianka.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz  warunki zdrowia i życia ludzi.
Informuję Państwa o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Na podstawie art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku, określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 
Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie, można składać w Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Równocześnie informuję, iż szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać u inspektora ds. ochrony środowiska - pok. 1, tel. 67 352 73 45.