Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ochrona Środowiska » Wykaz wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć » Rok 2015 » Sprawa nr ROL.6220.40.2015.JK - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 Mwp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewidencyjny 2198 obręb Trzcianka

 

budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 Mwp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewidencyjny 2198 obręb Trzcianka  

 


 

Trzcianka 1 września 2015 r.


ROL.6220.40.2015.JK
  Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

w Poznaniu

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79

61- 529 Poznań


Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Czarnkowie

ul. Zamkowa 8

64-700 Czarnków

Och


W związku z wnioskiem DUON Dystrybucja S.A., Wysogotowo, ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 Mwp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewidencyjny 2198 obręb Trzcianka


działając na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), w związku z §3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 2198 obręb Trzcianka.

 
Trzcianka, 1 września 2015 roku


ROL.6220.40.2015.JK
ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania dowodowego w procedurze administracyjnej


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu w dniu 28 sierpnia 2015 roku na wniosek DUON Dystrybucja S.A., Wysogotowo, ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 Mwp wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na części działki nr ewidencyjny 2198 obręb Trzcianka.

 

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję Państwa o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku, określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie, można składać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Równocześnie informuję, iż szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać u inspektora ds. ochrony środowiska - pok. 1, tel. 67 352 73 45.