Wyszukiwarka:

Trzcianka, 16 czerwca 2015 r.

RPI.271.11.2015.JSZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych zobowiązań”:


  1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Centrum bankowości Korporacyjnej w Poznaniu

ul. Piekary 7

61-823 Poznań

Cena oferty – 201 983,01 zł brutto.

(słownie: dwieście jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy zł 01/100)

Wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego – 2-krotność aktualnej stopy procentowej kredytu lombardowego zgodnie z tabela stawek NBP.


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.

    1. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Lp

WYKONAWCA

PUNKTACJA


1.


ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Centrum bankowości Korporacyjnej w Poznaniu

ul. Piekary 7

61-823 Poznań

98,00


2.


Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

95,30

3.

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu

ul. Św. Marcin 52/56

61-807 Poznań

90,00  1. W postępowaniu zamawiający nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego wykonawcy.

  2. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć 23.06.2015 r.Burmistrz TrzciankiKrzysztof Czarnecki