Wyszukiwarka:

PRZETARG - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzciance

Trzcianka: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Trzciance
Numer ogłoszenia: 118294 - 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 67 352 73 35, faks 67 216 37 50 , strona internetowa www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Trzciance.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: wymianie instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych; wewnętrznych robotach malarskich; przebudowie kotłowni gazowej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.42.00-3, 45.31.57.00-5, 45.31.11.00-1, 45.63.14.32-0, 45.31.43.20-0, 45.31.21.00-8, 45.31.70.00-2, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6, 45.45.30.00-7, 45.23.24.60-4, 45.33.11.00-7, 45.33.30.00-0, 45.33.11.10-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty będące przedmiotem zamówienia z przyczyn technicznych, formalnych i organizacyjnych może wykonać wykonawca, który realizuje roboty na powierzonym obiekcie budowlanym.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe NOVAPOL Sp. z o.o., ul. M.C. Skłodowskiej 71a, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (08/04/2014 13:26:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (10/04/2014 13:28:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (11/07/2014 11:47:45)