Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Planowanie przestrzenne » Obwieszczenia w trybie sporządzenia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego » OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: miasta Trzcianki w rejonie ulicy Tetmajera, gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Biała, gminy Trzcianka na obszarze osady Dłużewo, miasta Trzcianki w rejonie ulic

                                                                           Trzcianka, dnia 11.03.2016r.
RPI.6721.4.2014.MM
RPI.6721.9.2014.MM
RPI.6721.8.2014.MM
RPI.6721.1.2014.MM


OBWIESZCZENIE

o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 
1. miasta Trzcianki  w rejonie ulicy Tetmajera
2. gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Biała
3. gminy Trzcianka na obszarze osady Dłużewo
4. miasta Trzcianki  w rejonie ulicy Wspólnej – rozbudowa cmentarza komunalnego

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu przez Radę Miejską Trzcianki następujących uchwał:
 
1. Nr XII/93/15 z dnia 17 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Tetmajera (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2015 r. poz. 5454);
2. Nr XVI/127/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Biała (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2015 r. poz. 7642);
3. Nr XVII/136/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze osady Dłużewo (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. poz. 8798);
4. Nr XIX/149/16 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Wspólnej – rozbudowa cmentarza komunalnego (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2016 r. poz. 1540).

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią uchwalonych planów miejscowych, uzasadnieniem do uchwał, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 – Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej, pok. nr 117.

BURMISTRZ TRZCIANKI
Krzysztof Czarnecki