Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Dane z poprzednich kadencji » Rada Miejska Trzcianki

Rada Miejska Trzcianki

Rada Miejska Trzcianki

1Rada Miejska Trzcianki


Przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki i jego zastępca
pełnią dyżur w Urzędzie Miejskim Trzcianki (pokój nr 2)
w czwartki, w godz. 10:00 - 16:00.


Radni IV kadencji Rady Miejskiej Trzcianki Lata 2002 - 2006

Grzegorz Bogacz - Przewodniczący Rady  do dnia   04.09.2006 r.
Włodzimierz Ignasiński - Wiceprzewodniczący Rady  -  od dnia 21.09.2006 r Przewodniczący
Cija Andrzej
Czarnecki Krzysztof
Czarny Zygmunt
Czempiński Jan
Dacków Roman
Dorocki Michał
Durejko Jadwiga
Helak Marcel
Joachimiak Edward
Kilian Wincenty
Kiszczak Waldemar
Kolendowicz Paweł
Król Henryk
Magdziarz Wojciech
Matkowski Jarosław
Matkowski Krzysztof
Paszko Zbigniew
Stolarski Leszek
Szukajło Robert


Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
 1. uchwalanie statutu gminy,
 2. ustalanie wynagrodzeni wójta (prezydenta lub burmistrza), stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonywania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. uchwalanie programów gospodarczych,
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:
  1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
  2. emitowanie obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótko terminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy,
  6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
  8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
 10. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządoweji właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa.
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wnoszenia pomników,
 15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje komisję rewizyjną.Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1 do 3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonania swoich zadań wiceprzewodniczącego. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Rada gminy ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.


 

Plan pracy Rady Miejskiej Trzcianki na 2004 rok

 

Miesiąc

Główna tematyka posiedzeń Rady

Odpowiedzialni za przygotowanie

 

styczeń

 

 1.  Ocena działalności Gminnej Komisji 

      Rozwiązywania Problemów 

      Alkoholowych.

 

Komisja Spraw Społecznych

Komisja Rewizyjna

 

luty

 

1.         Analiza sieci placówek oświatowych.

 

2.       Przyjęcie strategii rozwoju sportu w gminie na lata 2004 - 2006.

 

3.       Przekazanie informacji o budżecie powiatu.

 

Burmistrz, Komisja Spraw

Społecznych

Komisje Rady

 

 

Przewodniczący Rady

 

marzec

 

1.    Ocena struktury organizacyjnej

       Urzędu Miejskiego i kosztów utrzymania.

 

  2.  Funkcjonowanie placówek służby

      zdrowia.

 

3. Uchwalenie budżetu Gminy Trzcianka na

     2004 rok.

 

Burmistrz

Komisja Rewizyjna

 

Komisja Spraw Społecznych

 

kwiecień

 

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za

     rok 2003.

 

 2. Ocena działań proekologicznych w gminie.

 

Burmistrz

 

 

Komisja Rozwoju Wsi

Komisja Gospodarcza

 

maj

 

  1. Przedstawienie informacji na temat

      funkcjonowania gminnego budownictwa

      mieszkaniowego.

 

2. Ocena możliwości wykorzystania funduszy

    strukturalnych z Unii Europejskiej dla

    rozwoju infrastruktury na terenie gminy.

 

Komisja Gospodarcza

Komisja Rewizyjna

 

 

Burmistrz

 

 

czerwiec

 

 1.  Ocena funkcjonowania lokalnego

      transportu zbiorowego.

 

 2.  Funkcjonowanie organizacji

      pozarządowych na terenie gminy w tym

      formy współpracy.

 

Burmistrz., Komisja  Spraw

Społecznych

 

Komisje Rady

 

lipiec

 

1.       Ocena realizacji uchwał Rady w kontekście  tworzenia nowych  miejsc

Pracy

 

2.       Sprawozdanie z wykonania budżetu za

I półrocze.

 

Komisja Gospodarcza

 

 

 

Burmistrz

 

wrzesień

 

      Ocena działalności Miejskiego Ośrodka

      Pomocy Społecznej.

 

 

 

Burmistrz

Komisja Spraw Społecznych

 

październik

 

 1.  Informacja o funkcjonowaniu jednostek 

      kultury na terenie gminy.

 

 2.  Ocena sytuacji społeczno - gospodarczej

      na terenie sołectw.

 

 

Burmistrz

 

 

Komisja Rozwoju Wsi

 

 

listopad

 

  1.  Informacja na temat realizacji zadań z

       WPI.

 

2.  Ustalenie podatków i opłat lokalnych.

 

Burmistrz

 

 

Burmistrz, Komisja Gospodarcza

 

 

grudzień

 

1.       Uchwalenie budżetu gminy.

 

2.       Przyjęcie planu pracy Rady na rok 2005.

 

Burmistrz, Komisje Rady

 

Przewodniczący Rady

 

Dokumenty do pobrania:
>> STATUT GMINY TRZCIANKA <<
>> załącznik nr 1(pdf) <<>> załącznik nr 2 i 3 (pdf) <<
>> załącznik do statutu <<

>>uchwała RM nr XI/88/03 w sprawie planu pracy komisji stałych<<

>>uchwała RM nr XII/101/03 w sprawie planu pracy komisji stałych<<

Plan pracy Rady na rok 2006 >>pobierz<<

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)