Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ochrona Środowiska » SPRAWY BIEŻĄCE » Sprawa nr ROL.6220.42.2015.JK - rozbudowa istniejącej linii anodowania A2, zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej w Trzciance

 Trzcianka, 18 lutego 2016 r.


ROL.6220.42.2015.JK
I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)z a w i a d a m i a m


Burmistrz Trzcianki w dniu 18 lutego 2016 r. wydał decyzję znak: ROL.6220.42.2015.JK o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej linii anodowania A2, zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej  w Trzciance, na działkach o nr ewidencyjnych 746/32 oraz 746/33 obręb Trzcianka, którego inwestorem jest Sapa Aluminium Sp. z o.o., ul. Kopernika 18, 64-980 Trzcianka.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Trzcianki w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszej informacji. 
 


 
 Trzcianka, 3 lutego 2016 r.


ROL.6220.42.2015.JK


Z a w i a d o m i e n i eInformuję, że zakończyło się postępowanie administracyjne w sprawie wniosku Sapa Aluminium Sp. z o.o., ul. Kopernika 18, 64-980 Trzcianka działająca przez pełnomocnika Pana Adama Dymka – Zakład usługowy ODUM, ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej linii anodowania A2, zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej w Trzciance, na działkach o nr ewidencyjnych 746/32 oraz 746/33 obręb Trzcianka.
Na podstawie art. 10§1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) strony przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań  w terminie siedmiu dni, licząc od daty otrzymania lub wywieszenia niniejszego zawiadomienia. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 Kpa, strony mogą zapoznać się  z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu.
Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym strony mogą zgłosić żądanie przeprowadzenia dodatkowych dowodów, mogących mieć znaczenie w sprawie.