Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ochrona Środowiska » Wykaz wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć » Rok 2015 » Sprawa nr ROL.6220.51.2015.JK - rozbudowa fermy drobiu położonej na działce nr ewidencyjny 26/3 obręb Wrząca

 

Trzcianka, 15 września 2016 r.



ROL.6220.51.2015.JK





O B W I E S Z C Z E N I E

O W Y D A N I U D E C Y Z J I





Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 30, art. 33 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353)




z a w i a d a m i a m



Burmistrz Trzcianki w dniu 15 września 2016 r. wydał decyzję znak: ROL.6220.51.2016.JK odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu położonej na działce nr ewidencyjny 26/3 obręb Wrząca, o sześć budynków inwentarskich położonych na działce przyległej o nr ewidencyjnym 26/8 obręb Wrząca wraz z infrastrukturą, do której należą między innymi zbiorniki do magazynowania gazu płynnego

Inwestor – TS AGRO Sp. z o.o., Borkowo Wielkie, 72-314 Radowo Małe.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Trzcianki w terminie 14 dni od daty otrzymania lub wywieszenia niniejszej informacji. 



Trzcianka, 15 września 2016 r.


ROL.6220.51.2015.JK





D E C Y Z J A



Na podstawie art.104 i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 71 ust.1 i ust.2 pkt 1, art. 72 ust. 1 pkt 1, art.75 ust.1 pkt 4, art. 77 ust. 1 pkt 1, art. 78 ust. 1 pkt 2, art. 80 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 82 ust. 1 pkt 1, art.85 ust.1 i ust.2 pkt 2 i ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016, poz. 353) w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 i 70 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku TS AGRO Sp. z o.o. Borkowo Wielkie, 72-214 Radowo Małe działającą przez pełnomocnika Panią Beatę Kowalczyk, Park Drobiarski Sp. z o.o., Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu położonej na działce nr ewidencyjny 26/3 obręb Wrząca, o sześć budynków inwentarskich położonych na działce przyległej o nr ewidencyjnym 26/8 obręb Wrząca wraz z infrastrukturą, do której należą między innymi zbiorniki do magazynowania gazu płynnego


o r z e k a m


odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu położone na działce nr ewidencyjny 26/3 obręb Wrząca, o sześć budynków inwentarskich położonych na działce przyległej o nr ewidencyjnym 26/8 obręb Wrząca wraz z infrastrukturą, do której należą między innymi zbiorniki do magazynowania gazu płynnego.


Inwestor:

TS AGRO Sp. z o.o.

Borkowo Wielkie, 72-314 Radowo Małe



U z a s a s d n i e n i e



W dniu 21 października 2015 r. TS AGRO Sp. z o.o. Borkowo Wielkie, 72-214 Radowo Małe działającą przez pełnomocnika Panią Beatę Kowalczyk, Park Drobiarski Sp. z o.o., Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory wystąpiła do Burmistrza Trzcianki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu położonej na działce nr ewidencyjny 26/3 obręb Wrząca, o sześć budynków inwentarskich położonych na działce przyległej o nr ewidencyjnym 26/8 obręb Wrząca wraz z infrastrukturą, do której należą między innymi zbiorniki do magazynowania gazu płynnego. Uzupełnienie wniosku wpłynęło 9 grudnia 2015 r.

Do wniosku dołączony został raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko sporządzony w 2015 r. przez mgr inż Malcherczyk, mgr inż. Danutę Kwaśniewską-Barczak oraz mgr inż. Piotra Bestyńskiego z firmy EKODORADCA D.Kwaśniewska-Barczak, M.Malcherczyk sp.j., ul. 900-lecia 31/1, 88-300 Mogilno, załączniki wyszczególnione w art. 74 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, upoważnienie dla Pani Beaty Kowalczyk do reprezentowania Spółki TS AGRO w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewidencyjnym 26/8 obręb Wrząca. Na pozostałym obszarze działki o nr ewidencyjnym 26/8 obręb Wrząca brak ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioskodawca uiścił opłatę skarbową zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).

W świetle art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego zawsze znacząco bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 59 ust. 1 i 2 cyt. ustawy, jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z przepisu tego wynika, iż przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dotyczy ściśle określonych przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco bądź mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Kwalifikowanie danego przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco bądź mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko odbywa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71).

Wnioskowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w § 2 ust. 1 pkt 51 cytowanego powyżej rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 37 i 70. W związku z tym na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia przeprowadzenie oceny jego oddziaływania na środowisko wymagane jest obligatoryjnie.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Burmistrz Trzcianki umieścił dane o złożonym wniosku w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach: na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Trzcianki oraz we wsi Wrząca – miejscu inwestycji. Jednocześnie Organ prowadzący postępowanie w sprawie oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko wskazał w powyższym dokumencie termin zgłaszania wniosków i uwag tj. 15 grudnia 2015 r. do 5 stycznia 2016 r.

W związku z art. 77 ust. 1 i art. 78 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Trzcianki pismem znak: ROL.6220.51.2016.JK z 15 grudnia 2016 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie o wydanie opinii sanitarnej, przed wydaniem decyzji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie w opinii sanitarnej znak: ON NS-72/2/1-68/15 z 31 grudnia 2015 r. (data wpływu: 31.12.2015 r.) pozytywnie zaopiniował pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentacje dotyczącą środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu położonej na działce nr ewidencyjny 26/3 obręb Wrząca o sześć budynków inwentarskich położonych na działce przyległej o nr ewidencyjnym 26/8 obręb Wrząca wraz z infrastrukturą, do której należą między innymi zbiorniki do magazynowania gazu płynnego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w postanowieniu znak: WOO-I.4242.355.2015.AR2.12 z 18 sierpnia 2016 r. (data wpływu:24.08.2016 r.) odmówił uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu położonej na działce o numerze ewidencyjnym 26/3 obręb Wrząca, o sześć budynków inwentarskich położonych na działce przyległej, o numerze ewidencyjnym 26/8 obręb Wrząca wraz z infrastrukturą towarzyszącą, do której należą między innymi zbiorniki do magazynowania gazu płynnego.

Uzasadniając swoje postanowienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu poinformował, że w dniu 18 grudnia 2015 r. otrzymał wystąpienie Burmistrza Trzcianki znak: ROL.6220.51.2015.JK z 15 grudnia 2015 r. o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Załącznikami były: kserokopia wniosku inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony w 2015 r. przez: mgr inż. Marię Malcherczyk, mgr inż. Danutę Kwaśniewską-Barczak oraz mgr inż. Piotra Bestyńskiego i wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak: WOO-I.4242.355.2015.AR2.2 z 19 stycznia 2016 r. wezwał inwestora do uzupełnienia raportu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza, hydrologii oraz ochrony przyrody. Uzupełnienie raportu wpłynęło 8 lutego 2016 r. Po przeprowadzonej analizie dostarczonych dokumentów stwierdzono, że zebrane materiały są niewystarczające do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. Mając powyższe na uwadze Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z 4 marca 2016 ponownie wezwał inwestora do uzupełnienia raportu w zakresie ochrony przyrody. Do czerwca 2016 r. uzupełnienie nie wpłynęło. Wobec powyższego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w piśmie z 1 czerwca 2016 r. ponownie wezwał inwestora do uzupełnienia raportu w zakresie ochrony przyrody. Jednocześnie informując go, że w przypadku nieuzupełnienia raportu w wyznaczonym terminie i określonym zakresie Regionalny Dyrektor zajmie stanowisko na podstawie dotychczas zebranych dokumentów. Inwestor pomimo ponownego wezwania raportu nie uzupełnił.

W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest rozbudowa fermy drobiu o sześć budynków inwentarskich wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 26/8 obręb Wrząca. Przedsięwzięcie ma być realizowane na obszarze specjalnej ochrony ptaków Nadnoteckie Łęgi PLB300003, obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Dolina Noteci PLH300004 oraz na terenie obszaru chronionego krajobrazu pn. Dolina Noteci. Przedmiotem ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Nadnoteckie Łęgi PLB300003 jest pięć gatunków ptaków z załącznika I dyrektywy ptasiej (bocian biały Ciconia ciconia, derkacz Crex crex, podróżniczek Luscinia svecica, siewka złota Pluvialis apricaria, i żuraw Grus grus) oraz pięć gatunków ptaków migrujących niewymienionych w załączniku I dyrektywy ptasiej (czajka Vanellus vanellus, gęś białoczelna Anser albifrons, gęś zbożowa Anser fabalis, kulik wielki Numenius arquata i rycyk Limosa limosa). Natomiast przedmiotem ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Noteci PLH300004 jest 14 typów siedlisk przyrodniczych: 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymohaeion, Potamion, 3270 Zalewne muliste brzegi z roślinnością z Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p., 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion), 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenio-septentrionalis-Festucion pallentis), 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 6510 Nizowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum), 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpetium), 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae), 91E0 Łegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe), 91F0 Łęgowe lasy debowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) i 91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae), cztery gatunki zwierząt: czerwończyk fioletek Lycaena helle, kumak nizinny Bombina bombina, piskorz Misurguns fossilis, wydra Lutra lutra oraz jeden gatunek rośliny – starodub łąkowy Angelica palustris.

Opis elementów przyrodniczych środowiska w przedłożonym przez inwestora raporcie przedstawiono w sposób ogólny, opierając się na stwierdzeniach, że: „Rolniczy charakter terenu, na którym planowana jest inwestycja, a także otoczenie ogranicza możliwość bytowania fauny i flory do grup pospolitych gatunków (…)” oraz „Na analizowanym terenie poza roślinami uprawnymi zaobserwowano m.in. zbiorowisko chwastów polnych oraz gatunki typowe dla zbiorowisk ruderalnych lub o charakterze kadłubowym. Wśród fauny zaobserwowano populację wróblaków polnych”. Oprócz tego jak wynika z raportu „W trakcie wizji przeprowadzonej w terenie nie stwierdzono stanowisk cennych przyrodniczo gatunków roślin, grzybów lub zwierząt”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdził, że w przedłożonym dokumencie nie zawarto szczegółowych informacji o przeprowadzonej wizji terenowej, dzięki którym możliwa byłaby ocena wyników, zgodnie z którym nie stwierdzono żadnych gatunków chronionych na omawianym terenie. Ponadto pominięte zostały informacje na temat siedlisk przyrodniczych, które stanowią przedmioty ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Noteci PLH300004.

Po przeanalizowaniu raportu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdził, że na podstawie powyższych danych z zakresu ochrony przyrody nie mógł jednoznacznie wykluczyć znacząco negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze terenu przeznaczonego pod planowaną inwestycję oraz pozostającego w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia. W związku z powyższym wezwał inwestora do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji o informacje na temat obszaru objętego wizją terenową, terminu przeprowadzenia wizji oraz o opis metod prowadzenia prac terenowych, informacji na temat siedlisk przyrodniczych występujących w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia na te siedliska z uwzględnieniem oddziaływania na etapie budowy i funkcjonowania oraz danych dotyczące gatunków roślin i zwierząt stwierdzonych w trakcie przeprowadzonej wizji wraz z przedstawieniem wyników w formie graficznej.

Dane, do których uzupełnienia inwestora wezwał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wynikają z zakresu jakim powinien zawierać raport zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.).

W przedłożonym, dla Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, uzupełnieniu do raportu na pytanie dotyczące wizji terenowej wyjaśniono, że: „Wizyta polegała na spacerze wokół terenu planowanego do zainwestowania, otoczonego „siatką”. Ponadto nie przedstawiono żadnych konkretnych informacji dotyczących gatunków roślin i zwierząt stwierdzonych w trakcie przeprowadzonej wizji, jak również nie przedłożono wyników w formie graficznej. W odniesieniu do siedlisk przyrodniczych wyjaśniono, że z uwagi na fakt, iż jest to teren przekształcony przez człowieka, na którym prowadzona jest działalność rolnicza, należy stwierdzić, że w obrębie analizowanego terenu brak jest siedlisk o znaczeniu priorytetowym, czy będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

W związku z udzielonymi przez inwestora odpowiedziami, które nie zawierają wystarczających danych pozwalających do uzgodnienia planowanej inwestycji z zakresu ochrony przyrody, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ponownie wezwał do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji w następującym zakresie: przedstawienia metod prowadzenia prac terenowych; danych dotyczących gatunków roślin i zwierząt stwierdzonych w trakcie przeprowadzonej wizji wraz z przedstawieniem wyników w formie graficznej oraz informacji nt. siedlisk przyrodniczych, w tym siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Noteci PLH300004 wraz z oceną wpływu przedsięwzięcia na te siedliska z uwzględnieniem oddziaływania na etapie budowy i funkcjonowania.

Inwestor pomimo dwukrotnego przesłania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wezwania do uzupełnienia z zakresu ochrony przyrody, nie udzielił na nie odpowiedzi.

Planowana inwestycja ma być na użytkach rolnych, które wg mapy ewidencyjnej stanowią częściowo grunty orne, a częściowo pastwiska trwałe.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu analizując ogólnodostępne mapy topograficzne i ortofotomapy stwierdził, że teren stanowiący południową część działki nr ewid. 26/8, na którym planuje się budowę sześciu obiektów inwentarskich położony jest w obniżeniu, w którym widoczne jest płytkie zaleganie wód gruntowych. Ponadto wzdłuż południowej i południowo-wschodniej granicy działki przebiegają rowy melioracyjne, a w odległości ok. 150 m od granicy działki przebiegają rowy melioracyjne, a w odległości ok. 150 m od granic działki w kierunku południowo-zachodnim znajduje się niewielki staw. Sąsiedztwo omawianego terenu stanowią użytki rolne figurujące w rejestrze gruntów jako łąki oraz pastwiska, a w odległości ok. 300 m w kierunku zachodnim znajduje się ciek wodny Łomnica.

W opinii Regionalne Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu tego typu tereny o zróżnicowanej strukturze zagospodarowania rolniczego, będące mozaiką pół, łąk i pastwisk poprzecinanych rowami melioracyjnymi z okresowo występującymi wysiękami wód gruntowych oraz położonych w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych mogą stanowić dogodne siedliska zarówno dla wielu gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony obszaru Nadnoteckie Łęgi PLB300003 tj. bocian biały Ciconia ciconia, derkacz Crex crex, żuraw Grus grus, czajka Vanellus vanellus, gęś białoczelna Anser albifrons, gęś zbożowa Anser fabalis, rycyk Limosa limosa oraz kulik wielki Numenius arquata jak i dla kumaka nizinnego Bombina bombina,będącego przedmiotem ochrony obszaru Dolina Noteci PLH300004.

Bociany Ciconia ciconia żerują głównie na trwałych użytkach zielonych – łąkach i pastwiskach, uprawach roślin motylkowych (koniczyna, lucerna), miedzach oraz w strumieniach, płytkich rzekach, starorzeczach, rowach melioracyjnych, stawach rybnych i na bagnach. [Charakterystyka wg Chylarecki i inni (2009)].

Derkacz Crex crex zasiedla otwarte i półotwarte tereny z żyznymi, podmokłymi, ekstensywnie użytkowanymi łąkami, turzycowiskami i ziołoroślami. Występuje w okolicach obfitujących w wody np.: w dolinach rzecznych, przy strumieniach, na bagnach, na łąkach ze stagnująca wodą. [Charakterystyka wg Chylarecki i inni (2009)].

Żuraw Grus grus związany jest z szerokim spektrum siedlisk wodnych i podmokłych. Kluczowym miejscem jego gniazdowania są śródleśne mokradła oraz zabagnione doliny rzeczne i brzegi zbiorników wodnych, w tym jezior i stawów rybnych. Szczególnie odpowiadają mu tereny podmokłe o ograniczonej możliwości penetracji przez drapieżniki np. olsy, łęgi, torfowiska oraz wszelkie typy szuwarów na brzegach zbiorników. Ostatnio coraz powszechnej zasiedla niewielkie zbiorniki wodne w krajobrazie otwartych agrocenoz. [Charakterystyka wg Chylarecki i inni (2009].

Czajka Vanellus vanellus zasiedla bagna, wilgotne łąki, pastwiska, spuszczone stawy i brzegi zbiorników wodnych. Spotkać ją można również na suchych polach uprawnych, przy czym w pobliżu musi znajdować się woda. Preferuje tereny otwarte. (Opis z dokumentacji do PZO).

Kulik wielki Numenius arquata zasiedla rozległe kompleksy łąk i pastwisk charakteryzujących się brakiem lub bardzo niskim udziałem zakrzewień i zadrzewień, położonych w szerokich dolinach dużych i średniej wielkości rzek, bądź w sąsiedztwie większych zbiorników wodnych. Unika terenów, na których zaniechano gospodarki rolnej – z wyższą nieskoszoną roślinnością, a także kompleksów łąk użytkowanych intensywnie i przesuszonych. [Charakterystyka wg Zawadzka i inni (2013)].

Optymalnym siedliskiem rycyka Limosa limosa to rozległe, podmokłe łąki kośne lub pastwiska położone w okresowo zalewanych dolinach dużych i średniej wielkości rzek. Preferuje obszary, gdzie występuje mozaika płytko zalanych lub podtopionych miejsc oraz terenów wyżej położonych, niezalewanych wiosną. Unika łąk zakrzewionych, graniczących z terenami zalesionymi oraz sąsiedztwa dróg o dużym natężeniu ruchu. (Opis z dokumentacji do PZO).

Zgodnie z dokumentacją do planu zadań ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Nadnoteckie Łęgi PLB300003 potencjalnymi zagrożeniami dla ww. gatunków ptaków są m.in.: zarzucanie pasterstwa, które wiąże się z utratą siedlisk gniazdowych w wyniku zmniejszania się powierzchni ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk w dolinach rzecznych na rzecz pól uprawnych, a także zamiana łąk i pastwisk w dolinach rzecznych na rzecz pól uprawnych, a także zamiana łąk i pastwisk w grunty orne, szczególnie po osuszeniu oraz zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie. W celu utrzymania we właściwym stanie przedmiotów ochrony ww. obszaru Natura 2000 zaplanowano szereg działań ochronnych w tym m.in.: zachowanie cech siedliska polegająca na tym aby w dolinach rzek utrzymywać wysoki poziom wód gruntowych późną wiosną i zachować okresowo wypełniane wodą obniżenia.

Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie wiązała się z trwałym przekształceniem gruntu poprzez wykonanie prac ziemno-budowlanych. W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w uzasadnieniu postanowienia stwierdził, że ocena wpływu planowanej inwestycji na potencjalnie występujące w jej obrębie chronione elementy środowiska przyrodniczego, w tym gatunki, siedliska gatunków i siedliska przyrodnicze będące przedmiotem ochrony w. obszarów Natura 2000 musi być rzetelna i powinna wynikać z konkretnych danych z terenu objętego inwestycją oraz terenów z nim sąsiadujących. Tymczasem w przedłożonej dokumentacji (raport oraz uzupełnienie) nie przedstawiono pełnych i rzetelnych informacji z zakresu ochrony przyrody, wymaganych na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy ooś, tj: opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze.

Mając powyższe na uwadze Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu odmówił uzgodnienia warunków realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu położonej na działce o numerze ewidencyjnym 26/3 obręb Wrząca, o sześć budynków inwentarskich położonych na działce przyległej, o nr ewidencyjnym 26/8 obręb Wrząca wraz z infrastrukturą towarzyszącą, do której należą między innymi zbiorniki do magazynowania gazu płynnego.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego powiadomiono strony o zakończeniu postępowania i możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Stosowana informacja wywieszona została na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki, we wsi Wrząca – miejscu inwestycji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Trzcianki. W wyznaczonym terminie uwag i wniosków nie wniesiono.


Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Trzcianki, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.






Otrzymują:

1.Pełnomocnik – Pani Beata Kowalczyk, Park Drobiarski Sp. z o.o., Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory

2.Miejsce inwestycji -Wrząca (art. 30, art. 33 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz.U. Z 2016 r. poz. 353)

3.aa.



































 

 


  

 Trzcianka, 1 września 2016 r.
ROL.6220.51.2015.JK



ZAWIADOMIENIE
O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA



         Informuję, że zakończyło się postępowanie administracyjne w sprawie wniosku TS AGRO Sp. z o.o. Borkowo Wielkie, 72-214 Radowo Małe działającą przez pełnomocnika Panią Beatę Kowalczyk, Park Drobiarski Sp. z o.o., Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu położonej na działce nr ewidencyjny 26/3 obręb Wrząca, o sześć budynków inwentarskich położonych na działce przyległej o nr ewidencyjnym 26/8 obręb Wrząca wraz z infrastrukturą, do której należą między innymi zbiorniki do magazynowania gazu płynnego.
             Na podstawie art. 10§1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23) strony przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań  w terminie siedmiu dni, licząc od daty otrzymania lub wywieszenia niniejszego zawiadomienia. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 Kpa, strony mogą zapoznać się  z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu.
            Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym strony mogą zgłosić żądanie przeprowadzenia dodatkowych dowodów, mogących mieć znaczenie w sprawie.  
 

 
 
Trzcianka, 15 grudnia 2015 r.

ROL.6220.51.2015.JK



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
61- 529  Poznań

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie
ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków




           W związku z wnioskiem TS AGRO Sp. z o.o. Borkowo Wielkie, 72-214 Radowo Małe działającą przez pełnomocnika panią Beatę Kowalczyk, Park Drobiarski Sp. z o.o., Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

rozbudowa fermy drobiu położonej na działce nr ewidencyjny 26/3 obręb Wrząca, o sześć budynków inwentarskich położonych na działce przyległej o nr ewidencyjnym 26/8 obręb Wrząca wraz z infrastrukturą, do której należą między innymi zbiorniki do magazynowania gazu płynnego 

działając na podstawie art. 77 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz art. 106 Kodeks postępowania administracyjnego zwracam się z prośbą o uzgodnienie przedsięwzięcia na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia.
Istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 26/8 obręb Wrząca.




Trzcianka,  15 grudnia 2015 r.

ROL.6220.51.2015.JK




O B W I E S Z C Z E N I E


      W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek  TS AGRO Sp. z o.o., Borkowo Wielkie, 72-314 Radowo Małe działająca przez panią Beatę Kowalczyk, Park Drobiarski Sp. z o.o., Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu położonej na działce nr ewidencyjny 26/3 obręb Wrząca o sześć budynków inwentarskich położonych na działce przyległej o nr ewidencyjnym 26/8 wraz z infrastrukturą, do której należą między innymi zbiorniki do magazynowania gazu płynnego  

wnioski i uwagi należy składać do dnia 5 stycznia 2016 r.

 Wnioski i uwagi można składać:
drogą elektroniczną (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: rolnictwo@trzcianka.pl lub jkowalski@trzcianka.pl
w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.).