Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Organy » Rada Miejska Trzcianki

Rada Miejska Trzcianki

Rada Miejska Trzcianki VII Kadencja
Radni VII kadencji Rady Miejskiej Trzcianki Lata 2014 - 2018
 
 1. Edward Joachimiak - Przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki  
 2. Mariusz Łuczak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki
 3. Witold Zbigniew Perski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki
 4. Wacław Bala
 5. Zygmunt Ryszard Czarny
 6. Jadwiga Durejko 
 7. Adrian Hałuszka
 8. Aleksander Jaworski 
 9. Krzysztof Wojciech Jaworski  
 10. Wincenty Seweryn Kilian
 11. Józef Łastowski 
 12. Andrzej Wojciech Moszyński
 13. Wiesław Natkaniec
 14. Magdalena Opszańska  
 15. Adam Prankiewicz  
 16. Czesław Jan Rogosz  
 17. Robert Szukajło
 18. Piotr Tadeusz Starosta  
 19. Tomasz Michał Tomczak 
 20. Łukasz Michał Walkowiak
 21. Ryszard Tadeusz Wilant 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (02/12/2014 10:35:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (02/12/2014 10:35:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (17/05/2016 11:40:39)
Rada Miejska Trzcianki VI Kadencji

Radni VI kadencji Rady Miejskiej Trzcianki Lata 2010 - 2014

1. Włodzimierz Stanisław Ignasiński – Przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki
2. Hanna Maria Dąbkowska
3. Andrzej Leszek Cija
4. Andrzej Wojciech Moszyński
5. Marek Krzysztof Dąbrowski
6. Jadwiga Durejko
7. Maria Fidos
8. Edward Joachimiak
9. Sebastian Kęciński
10. Wincenty Seweryn Kilian
11. Aleksander Jaworski
12. Wojciech Jan Magdziarz
13. Paweł Kolendowicz
14. Mariusz Łuczak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki
15. Krzysztof Jacek Oświecimski
16. Witold Zbigniew Perski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki
17. Jadwiga Pokaczajło
18. Piotr Ratajczak
19. Tomasz Jurczyk
20. Marcin Wydarty
21. Piotr Sebastian Złociński

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (20/12/2010 19:36:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (20/12/2010 19:40:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (17/05/2016 11:40:52)
Rada Miejska Trzcianki V Kadencji

Radni V kadencji Rady Miejskiej Trzcianki Lata 2006 - 2010

 •  Włodzimierz Ignasiński -  przewodniczący Rady Miejskiej
 •  Krzysztof Matkowski -  z-ca przewodniczącego Rady Miejskiej
 •  Grzegorz  Bogacz
 •  Andrzej  Cija
 •  Michał  Dorocki
 •  Jadwiga  Durejko
 •  Marian Dużyja
 •  Maria Fidos
 •  Konstanty Jurys
 •  Ryszard Kaczmarek
 •  Jan Kłundukowski
 •  Paweł Kolendowicz
 •  Robert Szukajło
 •  Henryk Król
 •  Jarosław Matkowski
 •  Krzysztof Oświecimski
 •  Józef Parchimowicz
 •  Wiesław Pawłowski
 •  Jadwiga Pokaczajło
 •  Zbigniew Paszko
 •  Leszek  Stolarski

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

   1. uchwalanie statutu gminy,

   2. ustalanie wynagrodzeni wójta (prezydenta lub burmistrza), stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

   3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy � na wniosek wójta,

   4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonywania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

   5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

   6. uchwalanie programów gospodarczych,

   7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

   8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

   9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:

         1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

         2. emitowanie obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

         3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

         4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótko terminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

         5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy,

         6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

         7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

         8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

         9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

  10. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

  11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządoweji właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa.

  12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

  13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

  14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wnoszenia pomników,

  15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

  16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

  17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje komisję rewizyjną.Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1 do 3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonania swoich zadań wiceprzewodniczącego. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Rada gminy ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Kościelnik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (02/01/2007 12:27:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (28/03/2007 11:52:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (17/05/2016 11:41:12)