Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Planowanie przestrzenne » OGŁOSZENIA » OBWIESZCZENIA I ZAWIADOMIENIA w trybie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego » OBWIESZCZENIE o budowie placu zabaw oraz boiska wielofunkcyjnego w obrębie geodezyjnym Kępa, gmina Trzcianka, na działce o nr. ewid.: 143/36

Trzcianka, 22.02.2016 r.

RPI.6733.2.2016.SK


ZAWIADOMIENIE
 
 
 
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadamia się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7, pok. nr 117 można będzie zapoznać się zebranymi materiałami oraz wnieść ewentualne uwagi przed wydaniem w ramach inwestycji własnej Gminy Trzcianka decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie placu zabaw oraz boiska wielofunkcyjnego w obrębie geodezyjnym Kępa, gmina Trzcianka, na działce o nr. ewid.: 143/36.
W przypadku zmiany właściciela lub osób władających terenem objętym postępowaniem, na adresacie ciąży obowiązek przekazania zawiadomienia i powiadomienia o tym fakcie organu administracji.
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 4 i 5 k.p.a.).

                                                                                                                                                                 /-/Burmistrz Trzcianki 
 


 
Trzcianka, 14.01.2016 r.
 
RPI.6733.2.2016.SK


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm./ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016, poz. 23/ Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 13.01.2016 r. zostało wszczęte w ramach 
 
INWESTYCJI WŁASNEJ GMINY TRZCIANKA
 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
 
budowie placu zabaw oraz boiska wielofunkcyjnego w obrębie geodezyjnym Kępa, gmina Trzcianka, na działce o nr. ewid.: 143/36.
 
Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 25.01.2015 r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. gen.W. Sikorskiego 7, w pok. nr 117, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.

/ Burmistrz Trzcianki