Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Organy » Rada Miejska Trzcianki » Rada Miejska Trzcianki V Kadencji

Rada Miejska Trzcianki V Kadencji

Radni V kadencji Rady Miejskiej Trzcianki Lata 2006 - 2010

 •  Włodzimierz Ignasiński -  przewodniczący Rady Miejskiej
 •  Krzysztof Matkowski -  z-ca przewodniczącego Rady Miejskiej
 •  Grzegorz  Bogacz
 •  Andrzej  Cija
 •  Michał  Dorocki
 •  Jadwiga  Durejko
 •  Marian Dużyja
 •  Maria Fidos
 •  Konstanty Jurys
 •  Ryszard Kaczmarek
 •  Jan Kłundukowski
 •  Paweł Kolendowicz
 •  Robert Szukajło
 •  Henryk Król
 •  Jarosław Matkowski
 •  Krzysztof Oświecimski
 •  Józef Parchimowicz
 •  Wiesław Pawłowski
 •  Jadwiga Pokaczajło
 •  Zbigniew Paszko
 •  Leszek  Stolarski

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

   1. uchwalanie statutu gminy,

   2. ustalanie wynagrodzeni wójta (prezydenta lub burmistrza), stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

   3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy � na wniosek wójta,

   4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonywania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

   5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

   6. uchwalanie programów gospodarczych,

   7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

   8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

   9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:

         1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

         2. emitowanie obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

         3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

         4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótko terminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

         5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy,

         6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

         7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

         8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

         9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

  10. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

  11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządoweji właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa.

  12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

  13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

  14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wnoszenia pomników,

  15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

  16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

  17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje komisję rewizyjną.Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1 do 3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonania swoich zadań wiceprzewodniczącego. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Rada gminy ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.