Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Dane z poprzednich kadencji » WPI 2004 - 2007

WPI

WPI

UCHWAŁA NR XIII/104/03

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 30 września 2003 roku.

w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2004 - 2007.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, pkt 9 lit. e oraz pkt 10 ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591,

z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80, poz. 717) oraz w związku z § 3 ust. 2 i § 4 ust. 7 uchwały nr V/34/99 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28.01.1999 roku w sprawie wieloletnich planów inwestycyjnych Gminy Trzcianka, Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

 

 

 

§1.1.Uchwala się wieloletni plan inwestycyjny na lata 2004-2007, obejmujący zestawienie głównych zadań inwestycyjnych Gminy Trzcianka.

 

2.Wieloletni plan inwestycyjny, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§2.Upoważnia się Burmistrza Trzcianki do zaciągnięcia w 2003 roku zobowiązań finansowych na rok 2004, na realizację zadań inwestycyjnych:

1)            Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Straduń i Smolarnia – w wysokości do 1.765.000 zł;

2)            Budowa wodociągu we wsi Niekursko – w wysokości do 947.000 zł.;

3)            Budowa wodociągu we wsi Rychlik – w wysokości do 845.000 zł.

 

 

§3.Upoważnia się Burmistrza Trzcianki do zaciągnięcia w 2004 roku zobowiązania finansowego na rok 2005 w wysokości do 400.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja dróg gminnych”.

 

 

§4.Upoważnia się Burmistrza Trzcianki do zaciągnięcia w 2004 roku zobowiązań finansowych na rok 2005 w wysokości do 3.000.000 zł oraz na rok 2006 w wysokości do 3.540.000 zł na realizacje zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzcianka”.

 

 

§5.Źródłem pokrycia zobowiązań, o których mowa w § 2, 3 i 4 będą dochody Gminy Trzcianka, odpowiednio w roku 2004, 2005 i 2006.

 

 

§6.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

 

 

§7.Traci moc uchwała nr LIV/465/02 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 8 sierpnia 2002 roku w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003 - 2006.

 

 

§8.Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004 roku, z wyjątkiem § 2, który obowiązuje od dnia podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do uchwały nr XIII/104/03

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 30 września 2003 roku.

 

 

Nazwa zadania

 

Szacunkowe koszty zakończenia zadania

[tys. zł]

 

Planowane źródła finansowania [tys. zł]

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

Własne

Dotacje

Własne

Dotacja

Własne

Dotacje

Własne

Dotacje

 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Straduń i Smolarnia.

 

 

3.460

 

 

1.765

 

 

1.695

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Budowa wodociągu we wsi Niekursko.

 

 

1.722

 

 

947

 

 

775

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Budowa wodociągu we wsi Rychlik.

 

 

1.650

 

 

845

 

 

805

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Modernizacja dróg gminnych

 

 

4.500

 

350

 

 

400

 

 

220

 

 

 

 

5. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzcianka.

 

 

21.800

 

 

 

 

3.000

 

 

7.200

 

 

3.540

 

 

8.060

 

 

 

 

6. Uzbrojenie techniczne terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Wieleńskiej.

 

 

700

 

 

 

 

 

80

 

 

250

 

 

7. Uzbrojenie techniczne terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie jeziora Okunie lub Sarcz.

 

 

2.000

 

 

 

 

 

 

 

250

 

 

8. Budowa pływalni /kryty basen/.

 

 

8.000

 

 

 

 

 

 

 

1.400

 

2.100

 

9. Budowa sali sportowej  we wsi Siedlisko.

 

 

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

1.400

 

600

 

 

RAZEM

 

 

3.907

 

 

3.275

 

 

3.400

 

 

7.200

 

 

3.840

 

 

8.060

 

 

3.300

 

 

3.700

 

1.Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Straduń i Smolarnia.

 

 

                Szacunkowe koszty zakończenia zadania - 3.460.000 zł

                Termin zakończenia zadania                                 - 2004 rok.

 

 

 

Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsiach Straduń i Smolarnia oraz przepompowni głównej z kolektorem tłocznym do ulicy Gorzowskiej w Trzciance.

W 2003 roku wykonano dokumentację budowlaną i uzyskano pozwolenie na budowę. Poniesiono koszty w wysokości 50.000 zł.

W celu pozyskania środków na dofinansowanie inwestycji Gmina przygotowała wniosek o pomoc finansową z Programu SAPARD. Maksymalny poziom pomocy finansowej na inwestycje z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych nie może przekroczyć 50 % kwalifikowanych kosztów inwestycji.

Przy założeniu otrzymania pomocy z Programu SAPARD, „finansowa realizacja” zadania przedstawia się następująco:

Koszt zakończenia inwestycji:

 

                               3.460.000 zł

Finansowanie inwestycji:

               1.765.000 zł – środki własne Gminy,

               1.695.000 zł – pomoc z Programu SAPARD.

Dotychczasowe doświadczenia przy realizacji zadań inwestycyjnych wskazują, że wykonawcy robót budowlanych, wyłaniani zgodnie z obowiązującymi procedurami, otrzymują wynagrodzenie zdecydowanie niższe od kosztorysu inwestorskiego. Jest prawdopodobne, że koszty inwestycji zamkną się kwotą 2.500.000 zł /1.275.000 zł Gmina, 1.225.000 zł pomoc SAPARD/.

2.Budowa wodociągu we wsi Niekursko.

 

                Szacunkowe koszty zakończenia zadania - 1.722.000 zł

                Termin zakończenia zadania                                 - 2004 rok.

 

Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej i przyłączy we wsi Niekursko.

W 2002 roku opracowano dokumentację budowlaną i uzyskano pozwolenie na budowę. W związku z budową chodnika wykonano także część robót budowlanych. Poniesiono koszty w wysokości 164.000 zł.

W celu pozyskania środków na dofinansowanie inwestycji Gmina przygotowała wniosek o pomoc finansową z Programu SAPARD. Maksymalny poziom pomocy finansowej na inwestycje z zakresu zaopatrzenia gospodarstw wiejskich w wodę nie może przekroczyć 50 % kwalifikowanych kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż 840 tys. zł.

Przy założeniu otrzymania pomocy z Programu SAPARD, „finansowa realizacja” zadania przedstawia się następująco:

Koszt zakończenia inwestycji:

                               1.722.000 zł

Finansowanie inwestycji:

                  947.000 zł – środki własne Gminy,

                  775.000 zł – pomoc z Programu SAPARD.

Dotychczasowe doświadczenia przy realizacji zadań inwestycyjnych wskazują, że wykonawcy robót budowlanych, wyłaniani zgodnie z obowiązującymi procedurami, otrzymują wynagrodzenie zdecydowanie niższe od kosztorysu inwestorskiego. Jest prawdopodobne, że koszty inwestycji zamkną się kwotą 1.400.000 zł /714.000 zł Gmina, 686.000 zł pomoc SAPARD/.

 

 

 

3.Budowa wodociągu we wsi Rychlik.

 

                Szacunkowe koszty zakończenia zadania - 1.650.000 zł

                Termin zakończenia zadania                                 - 2004 rok.

 

Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej i przyłączy we wsi Rychlik.

W 2001 roku wykonano dokumentację budowlaną i uzyskano pozwolenie na budowę. W latach 2001 - 2003 wybudowano magistralę wodociągową Siedlisko – Rychlik – Przyłęki – Górnica – Biernatowo oraz sieci wodociągowe i przyłącza we wsiach Biernatowo, Górnica, Przyłęki.

W celu pozyskania środków na dofinansowanie inwestycji Gmina przygotowała wniosek o pomoc finansową z Programu SAPARD. Maksymalny poziom pomocy finansowej na inwestycje z zakresu zaopatrzenia gospodarstw wiejskich w wodę nie może przekroczyć 50 % kwalifikowanych kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż 840 tys. zł.

Przy założeniu otrzymania pomocy z Programu SAPARD, „finansowa realizacja” zadania przedstawia się następująco:

Koszt zakończenia inwestycji:

                               1.650.000 zł

Finansowanie inwestycji:

                  845.000 zł – środki własne Gminy,

                  805.000 zł – pomoc z Programu SAPARD.

Podobnie jak w przypadku poprzednich projektów inwestycyjno-finansowych zakładamy, że wykonawcy robót budowlanych, wyłaniani zgodnie z obowiązującymi procedurami, zaoferują ceny zdecydowanie niższe od kosztorysu inwestorskiego. Tym samym zmniejszą się koszty inwestycji i zamkną się kwotą 1.200.000 zł /612.000 zł Gmina, 588.000 zł pomoc SAPARD/.

4. Modernizacja dróg gminnych.

 

                Szacunkowe koszty zakończenia zadania - 4.500.000 zł

                Termin zakończenie zadania                                 - kontynuacja po

 2007 roku.

Inwestycja obejmuje modernizację nawierzchni dróg na osiedlu Fałata II i będzie realizowana w etapach:

etap I – rok 2004

wykonanie nawierzchni jezdni na ulicy Wyszyńskiego i części ulicy Rzymowskiego,

etap II – rok 2005

wykonanie nawierzchni jezdni na ulicy Rzymowskiego i Wojtyły,

etap III – rok 2006

wykonanie ulicy Witosa.

Koszt zakończenia inwestycji:

               970.000 zł

Finansowanie inwestycji:

               350.000 zł – środki własne Gminy z roku 2004,

               400.000 zł – środki własne Gminy z roku 2005,

               220.000 zł – środki własne Gminy z roku 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzcianka.

 

                Szacunkowe koszty zakończenia zadania - 21.800.000 zł

                Termin zakończenia zadania                                 - 2006 rok.

 

Inwestycja obejmuje:

1)       rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Trzciance,

2)       budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsiach Biała, Radolin i Teresin,

3)       budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w części osiedla nad jeziorem Okunie,

4)       budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wzdłuż jeziora Sarcz, na przedłużeniu ulicy Parkowej,

5)       budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Konarskiego w Trzciance,

6)       budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wieleńskiej w Trzciance.

W celu pozyskania środków na dofinansowanie inwestycji Gmina złoży wniosek o pomoc finansową z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Gmina ubiegała się będzie o dofinansowanie inwestycji w ramach Działania 2 „Infrastruktura ochrony środowiska” Priorytet 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /ERDF/. Wartość dofinansowania sięga 75 % kosztów kwalifikowanych, co daje około 70 % kosztów całkowitych.

Przy założeniu otrzymania pomocy z ERDF, „finansowa realizacja” zadania przedstawia się następująco:

Koszt zakończenia inwestycji:

               21.800.000 zł

Finansowanie inwestycji:

  3.000.000 zł – środki własne Gminy z 2005 roku,

  7.200.000 zł – środki ERDF z 2005 roku,

  3.540.000 zł – środki własne Gminy z 2006 roku,

  8.060.000 zł – środki ERDF z 2006 roku,

Dotychczasowe doświadczenia przy realizacji zadań inwestycyjnych wskazują, że wykonawcy robót budowlanych, wyłaniani zgodnie z obowiązującymi procedurami, otrzymują wynagrodzenie zdecydowanie niższe od kosztorysu inwestorskiego. Jest prawdopodobne, że koszty inwestycji zamkną się kwotą 16.200.000 zł /2.250.000 zł Gmina, 5.300.000 zł ERDF w roku 2005 oraz 2.610.000 zł Gmina, 6.040.000 zł ERDF w roku 2006/.

6. Uzbrojenie techniczne

terenów budownictwa jednorodzinnego

w rejonie ulicy Wieleńskiej.

 

                Szacunkowe koszty zakończenia zadania - 700.000 zł

                Termin zakończenia zadania                                 - kontynuacja po

 2007 roku.

 

                Teren przy ul. Wieleńskiej stanowi kompleks 57 działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz mieszkaniowo – usługowe. W roku 2000 wybudowano sieć wodociągową i gazową. Poniesiono koszty w wysokości 70 tys. zł. W roku 2006, w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzcianka”, planuje się wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami.

                Realizacja zadania w latach 2006 – 2007 polegać będzie na:

etap I – rok 2006

budowa oświetlenia ulicznego,

etap II – rok 2007

budowa kanalizacji deszczowej,

 

Koszt realizacji inwestycji:

 

               330.000 zł

Finansowanie inwestycji:

                 80.000 zł – środki własne Gminy z roku 2006,

               250.000 zł – środki własne Gminy z roku 2007.

7. Uzbrojenie techniczne

terenów budownictwa jednorodzinnego

w rejonie jeziora Okunie lub Sarcz.

                Szacunkowe koszty zakończenia zadania - 2.000.000 zł

                Termin zakończenia zadania                                 - kontynuacja po

 2007 roku.

 

                Teren w rejonie jeziora Okunie i Sarcz stanowi kompleks działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz mieszkaniowo – rekreacyjne. W roku 2006, w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzcianka”, planuje się wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami.

                Realizacja zadania w roku 2007 polegać będzie na  budowie oświetlenia ulicznego oraz pierwszego etapu budowy kanalizacji deszczowej.

Koszt realizacji inwestycji:

               250.000 zł

Finansowanie inwestycji:

               250.000 zł – środki własne Gminy z roku 2007.

8. Budowa pływalni /kryty basen/.

 

                Szacunkowe koszty zakończenia zadania - 8.000.000 zł

                Termin zakończenia zadania                                 - 2008 rok.

 

        Realizacja przebiegała będzie w okresie dwuletnim, w 2007 i 2008 roku. Założono, że udział Gminy w kosztach budowy będzie wynosił 40 % i zamknie się kwotą 3.200 – 3.500 tys. zł.

Koszt realizacji inwestycji:

               8.000.000 zł

Finansowanie inwestycji:

               1.400.000 zł – środki własne Gminy z roku 2007,

               2.100.000 zł – planowane dotacje,

               1.800.000 zł - środki własne Gminy z roku 2008,

               2.700.000 zł – planowane dotacje,

9. Budowa sali sportowej we wsi Siedlisko.

                Szacunkowe koszty zakończenia zadania - 2.000.000 zł

                Termin zakończenia zadania                                 - 2007 rok.

        Realizacja przebiegała będzie w okresie dwuletnim - w 2006 i 2007 roku, z finansowaniem w roku 2007. Założono, że udział Gminy w kosztach budowy będzie wynosił 70 % i zamknie się kwotą 1.400 tys. zł.

Koszt realizacji inwestycji:

               2.000.000 zł

Finansowanie inwestycji:

               1.400.000 zł – środki własne Gminy z roku 2007,

                  600.000 zł – planowane dotacje,

U z a s a d n i e n i e

 

do projektu Uchwały

Rady Miejskiej Trzcianki

w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2004 - 2007.

 

Zgodnie z dyspozycją określoną w § 3 ust. 2 uchwały nr V/34/99 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 stycznia 1999 roku w sprawie wieloletnich planów inwestycyjnych Gminy Trzcianka, przekazuję Radzie projekt uchwały w sprawie WPI na lata 2004 – 2007.

Wybór i zaproponowanie do realizacji zadań inwestycyjnych nastręcza bardzo wielu problemów. Powstają pytania dlaczego właśnie kanalizacja w Straduniu i Smolarni pierwsza? Może lepiej Biała, może Stobno czy Łomnica? Czy drogi na osiedlu Fałata II są „ważniejsze” niż wodociąg w Rychliku? Rada Miejska Trzcianki niejednokrotnie stawała przed dylematem wyboru zadań najważniejszych z ważnych. Ograniczeniem są pieniądze.

Prognozę dochodów, wydatków oraz wysokości zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji Gminy Trzcianka na lata 2004 - 2007 przedstawia poniższa tabela:

 

 

 

LATA

 

 

2004

 

 

2005

 

2006

 

2007

[tys. zł]

 

Dochody własne

 

 

10.346

 

 

10.505

 

 

10.915

 

 

10.793

 

 

Udz. w podatkach

 

 

5.005

 

5.385

 

5.448

 

5.648

 

Subwencje

 

11.812

 

12.144

 

12.487

 

12.587

 

Dotacje celowe

 

3.855

 

4.147

 

4.371

 

4.372

 

RAZEM

DOCHODY

 

31.018

 

32.181

 

33.221

 

33.400

 

Wydatki bieżące

 

 

23.409

 

23.409

 

23.163

 

23.263

 

Dotacje

 

3.928

 

3.422

 

3.422-

 

3.422-

 

Kredyty, pożyczki, odsetki /bez poręczeń/

 

2.229

 

2.750

 

3.635

 

3.394

 

RAZEM

WYDATKI

 

 

29.566

 

29.581

 

30.220

 

30.079

 

Wydatki inwestycyjne kosztorysowe

 

 

3.907

 

3.400

 

3.840

 

3.300

 

Wydatki inwestycyjne prognozowane

 

 

2.951

 

2.650

 

3.000

 

3.300

 

Wolne środki

/dochody-wydatki/

 

 

1.452

 

2.600

 

3.001

 

3.321

 

Planowane umorzenie pożyczki

 

 

1.054

 

 

 

 

Planowany kredyt

/kosztorys/

z umorzeniem poż.

 

 

2.455

 

1.401 

 

800

 

 

 

 

Planowany kredyt

/prognoza/

z umorzeniem poż.

 

 

1.499

 

445

 

50

 

 

 

 

 

Przyjęcie do realizacji wszystkich zadań wymienionych w WPI 2004-2007 będzie wymagało, w związku ze znacznym obciążeniem budżetu Gminy spłatą kredytów i odsetek, zaciągnięcia kredytu w wysokości od 445 tys. zł /wariant optymistyczny/ do 2.455 tys. zł /wariant pesymistyczny/ w roku 2004 oraz od 50 do 800 tys zł w roku 2005. Powinien być to, w miarę możliwości kredyt preferencyjny.

 

Planowane inwestycje zaproponowano po dokonanej analizie możliwości finansowych Gminy. Jednocześnie będą czynione starania prowadzące do oszczędności wydatków poprzez:

1)       racjonalizację sieci szkół i przedszkoli

2)       zmniejszenie obsługi zadłużenia na skutek spadku oprocentowania związanego z obniżaniem stóp procentowych oraz negocjacją celem obniżenia oprocentowania pożyczek oraz umorzeń pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uwzględniając poziom oszacowanych dochodów i wydatków na lata 2004 –2007 dług nominalny w poszczególnych latach stanowi:

·          2004 – 32%,

·          2005-26%,

·          2006-19%,

·          2007-10%.

Przewidywana spłata rat i pożyczek, wykup obligacji komunalnych wraz z odsetkami w latach 2004 –2007 stanowi:

·          2004 – 7%;

·          2005-9%;

·          2006- 11%;

·          2007 –10%.

Mieści się to w granicach dopuszczonych ustawą o finansach publicznych.

 

Koszty realizacji wszystkich inwestycji zaplanowanych w WPI na okres najbliższych czterech lat wynoszą 36.682 tys. zł, z czego tylko 14.447 tys. zł /39 %/ to środki własne Gminy Trzcianka. Wydatki inwestycyjne na tereny wiejskie wynoszą w tym okresie 16.292 tys. zł, co stanowi ponad 45 % wydatków inwestycyjnych ogółem.

 

Uruchomienie programu SAPARD, zwłaszcza zaś wejście Polski do Unii Europejskiej i powstanie możliwości skorzystania z funduszy strukturalnych chociaż w części ograniczenia finansowe Gminy mogą zlikwidować. Trzeba jednak spełnić kilka podstawowych warunków. Po pierwsze - własny udział w finansowaniu zadania. Po drugie - pełne przygotowanie zadania do realizacji, posiadanie dokumentacji technicznej, pozwolenia na budowę. Po trzecie - kompleksowość projektu, objęcie projektem jak największej liczby mieszkańców, pierwszeństwo będą miały projekty „duże”. Po czwarte - zgodność projektu ze strategiami rozwoju województwa, powiatu i gminy. Dokonując wyboru zadań i proponując je Państwu starano się spełnić możliwie wszystkie warunki aby zwiększyć szanse projektów na uzyskanie maksymalnego dofinansowania.

 

Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Straduń i Smolarnia” obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsiach Straduń i Smolarnia oraz przepompowni głównej z kolektorem tłocznym do ulicy Gorzowskiej w Trzciance. Przyjęcie takiego rozwiązania poprzedzone było analizą kilku wariantów budowy kanalizacji w Straduniu i Smolarni. Wśród możliwych rozwiązań wyróżnić należy dwa najważniejsze:

1)       budowa oczyszczalni ścieków w Smolarni i tłoczenie do niej nieczystości płynnych ze Stradunia,

2)       tłoczenie nieczystości płynnych ze wsi Smolarnia i Straduń do ulicy Gorzowskiej i dalej do oczyszczalni w Trzciance.

Za wyborem drugiego wariantu przemawiały przede wszystkim mniejsze o prawie 1.000 tys zł koszty budowy. Ważnym argumentem były także koszty eksploatacji, które w przypadku budowy nowej oczyszczalni w Smolarni są znaczące w porównaniu z nieistotnym wzrostem kosztów eksploatacji oczyszczalni w Trzciance.

Realizacja drugiego wariantu wiąże się z koniecznością modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gorzowskiej a w dalszej kolejności rozbudową oczyszczalni ścieków w Trzciance. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Gorzowskiej jest już od dwóch lat planowana przez Zakład Inżynierii Sanitarnej Spółka z. o.o. W tym zakresie dokonano uszczegółowienia zamierzeń ZIK-u. Opracowano dokumentację techniczną. Rozpoczęto rozmowy z Zarządem Powiatu o partycypacji w kosztach przedsięwzięcia, w szczególności kanalizacji deszczowej i nawierzchni jezdni, Zarządu Dróg Powiatowych. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2004 roku z finansowaniem w latach 2004 i 2005 ze środków ZIK Sp. z o.o. i ewentualnie ZDP.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzciance jest przedsięwzięciem planowanym do realizacji już od kilku lat. Znalazło to między innymi wyraz w projekcie „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Trzciance – etap II” przygotowanym w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Polska Niemcy PHARE 1999” a planowanym do wykonania w latach 1999 2000. Projekt zyskał pozytywną opinię Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej i tylko zmiana zasad dofinansowywania Programu /pas przygraniczny/ nie pozwoliła na jego wdrożenie. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzciance jest elementem składowym zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzcianka”. Analizy i opinie, w szczególności ZIK-u, wskazują, że do czasu rozbudowy obecna przepustowość oczyszczalni jest wystarczająca, jednak realizacja przedsięwzięcia nie może być już dalej przesuwana w czasie.

W 1996 roku wykonana została dokumentacja techniczna a inwestycja umieszczana była we wszystkich dotychczasowych edycjach wieloletniego planu inwestycyjnego jako bardzo ważna. Brak wystarczających środków finansowych nie pozwolił do tej pory na jej realizację. Taka szansa pojawia się obecnie. W 2004 roku Gmina może ubiegać się o umorzenie pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Banku Ochrony Środowiska na łączną kwotę 1.054 tys. zł. Warunkiem umorzenia jest m.in. przeznaczenie podwójnej kwoty umorzenia na inwestycje proekologiczne, w tym budowę kanalizacji sanitarnej. W 2004 roku rozpocznie się także realizacja II etapu programu SAPARD, który umożliwia uzyskanie dofinansowania na inwestycje związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych na terenach wiejskich /działanie 3, schemat 2/ w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych, co daje około 50 % kosztów robót budowlanych. Inwestycja ma zatem duże szanse na to aby przynajmniej w 75 % być sfinansowana ze środków obcych.

 

„Budowa wodociągu we wsi Niekursko” jest zadaniem, które Gmina planowała zrealizować już w roku bieżącym korzystając z dofinansowania w ramach programu SAPARD. Przedłużające się procedury związane z podpisaniem kolejnych Rocznych Umów Finansowych /RUF/ spowodowały, że II etap programu, przynajmniej w zakresie Działania 3 „Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich”, rozpoczął się w III kwartale 2003 roku a roboty budowlane będzie można wykonywać w roku 2004. Prawdopodobieństwo uzyskania dotacji w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych jest duże. Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami umożliwi budowę chodnika ze środków Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

 

„Budowa wodociągu we wsi Rychlik jest zadaniem, które Gmina planowała zrealizować w roku 2004 korzystając z dofinansowania programu SAPARD. 11 lipca 2003 roku Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w Programie Operacyjnym SAPARD dla Polski. W Działaniu 3 podstawowe zmiany sprowadzają się do umożliwienia złożenia łącznie nie więcej niż pięciu wniosków, w tym do trzech w ramach jednego ze Schematów. Oznacza to, że Gmina może złożyć wniosek o dofinansowanie budowy wodociągu w Niekursku i w Rychliku.

 

Zadanie „Modernizacja dróg gminnych” obejmuje” modernizację nawierzchni dróg na osiedlu Fałata II. Jest to przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2004 – 2005 już w WPI 2001-2004. Osiedle posiada pełne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną, w szczególności sieci kanalizacyjne i wodociągowe. Jest to obecnie najstarsze osiedle domów jednorodzinnych z drogami o nawierzchni żużlowej.

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzcianka” obejmuje:

1)       rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Trzciance,

2)       budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsiach Biała, Radolin i Teresin,

3)       budowę kanalizacji sanitarnej w części osiedla nad jeziorem Okunie,

4)       budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż jeziora Sarcz, na przedłużeniu ulicy Parkowej,

5)       budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Konarskiego w Trzciance,

6)       budowę kanializacji sanitarnej w rejonie ulicy Wieleńskiej w Trzciance.

Podobnie jak w przypadku zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Straduń i Smolarnia” wybór wariantu do realizacji poprzedzony był wieloma analizami. Wynika z nich jednoznacznie, że budowa sieci wspólnej dla Teresina, Radolina i Białej oraz pompowanie ścieków do oczyszczalni w Trzciance jest ekonomicznie i technologicznie najbardziej uzasadnione. Dodatkowo duże projekty mają większe szanse na uzyskanie dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Projekt może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 2 „Infrastruktura ochrony środowiska” Priorytet 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /ERDF/. Wartość dofinansowania sięga 75 % kosztów kwalifikowanych, co daje około 70 % kosztów całkowitych.

Wolę budowy kanalizacji sanitarnej w Białej Rada Miejska Trzcianki wyrażała wielokrotnie. Podobnie jak w przypadku Stradunia i Smolarni, wykonano dokumentację techniczną a zadanie umieszczano we wszystkich edycjach WPI. Połączenie sieci kanalizacji sanitarnej wsi Biała z siecią we wsiach Radolin i Teresin zwiększa szanse otrzymania dofinansowania, przede wszystkim ze względu na wartość projektu i kompleksowość rozwiązań.

Budowa kanalizacji w rejonie jeziora Okunie obejmuje tę część osiedla, która może być skanalizowana siecią grawitacyjną. Właścicielem większości terenu jest Gmina. Realizacja inwestycji w tym rejonie oraz rejonie jeziora Sarcz zwiększy atrakcyjność budowlaną działek i przysporzy Gminie dochodów z ich sprzedaży.

 

„Uzbrojenie techniczne terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Wieleńskiej” jest kontynuacją działań rozpoczętych już w 2000 roku kiedy to wybudowana została sieć gazowa i wodociągowa. W ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzcianka” zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami. Rejon ten obejmuje tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego przy ulicach: Jesionowej, Jarzębinowej i Olchowej.

 

„Uzbrojenie techniczne terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie jeziora Okunie lub Sarcz” jest zadaniem nowo rozpoczynanym. W ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzcianka” zostanie wybudowana dla tych obszarów sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami. Inwestycja będzie polegała na budowie pozostałych elementów infrastruktury technicznej. Wybór rejonu w pierwszej kolejności będzie zależał od zainteresowania inwestorów.

 

„Budowa pływalni” jest inwestycją, której potrzeby realizacji w Trzciance uzasadniać nie trzeba. Pierwsze koncepcje budowy basenu w mieście pojawiły się już na początku lat 90-tych. Realizacja przebiegała będzie w okresie dwuletnim, w 2007 i 2008 roku, ewentualnie z finansowaniem w ciągu trzech lat. Zakładamy, że udział Gminy w kosztach budowy będzie wynosił 40 % i zamknie się kwotą 3.200 – 3.500 tys. Zł.

 

„Budowa sali sportowej we wsi Siedlisko” jest zadaniem planowanym do realizacji już od kilku lat. Początkowo planowano zamiennie budowę kanalizacji sanitarnej w Siedlisku pozostawiając wybór wariantu mieszkańcom wsi. Obydwa zadania umieszczane były we wszystkich dotychczasowych edycjach WPI jako ważne ale ze względu na brak środków nie zostały przyjęte do realizacji. Stanowisko Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej, w szczególności radnej J. Durejko, spowodowało wykreślenie budowy kanalizacji sanitarnej i przełożenie tego zadania na okres późniejszy.

Ze względu na możliwość uzyskania pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE, w szczególności na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, należy przeanalizować zasadność budowy sali sportowej. Wydaje się, że budowa kanalizacji sanitarnej w Siedlisku ma spore szanse na pozyskanie Unijnych pieniędzy.

 

Opracowując plan najważniejszych inwestycji Gminy na lata 2004 – 2007 sformułowano i szczegółowo przeanalizowano jego uwarunkowania zewnętrzne /szanse i zagrożenia/ i wewnętrzne /mocne i słabe strony/ według analizy SWOT. W przedstawianym planie realizacja aż czterech projektów opiera się na dotacjach:

1)       z Programu Operacyjnego SAPARD:

a)       budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Straduń i Smolarnia,

b)       budowa wodociągu we wsi Niekursko,

c)       budowa wodociągu we wsi Rychlik,

2)       z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzcianka,

w tym jednego – budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Straduń i Smolarnia – jest uwarunkowana umorzeniem pożyczek z NFOŚiGW i BOŚ. Nieotrzymanie dotacji i umorzeń jest dużym zagrożeniem planu.

Dotychczasowe doświadczenia przy realizacji zadań inwestycyjnych wskazują, że wykonawcy robót budowlanych, wyłaniani zgodnie z obowiązującymi procedurami, otrzymują wynagrodzenie zdecydowanie niższe od kosztorysu inwestorskiego. Z drugiej strony, ze względu na zwiększony popyt na roboty budowlane, w szczególności z zakresu ochrony środowiska, wynikajacy z uruchomienia licznych programów pomocowych może wpłynąć na zwiększenie kosztów inwestycji. Wzrost ponad zakładany w planie /prawdopodobny/ koszt realizacji inwestycji jest poważnym zagrożeniem jego wykonania.

Mam nadzieję, że przedstawione propozycje spotkają się z pozytywnym przyjęciem Rady Miejskiej Trzcianki a wspólne wysiłki przyniosą także sukcesy finansowe projektów.

 

Ze względu na ograniczone możliwości inwestycyjne Gminy, WPI 2004 – 2007 zawiera tylko zadania najpilniejsze z najważniejszych. Wykaz najważniejszych potrzeb inwestycyjnych nie ujętych w planie zawiera poniższe zestawienie:

 

 

Lp.

 

 

Nazwa zadania

 

Koszty

[tys. zł]

 

 

Uwagi

 

1.

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnych:

1)       we wsi Siedlisko,

2)       we wsi Wrząca,

3)       na Zatorzu.

 

 

 

3.500

450

4.500

 

 

Opracowana koncepcja.

Opracowano PT /ZIK/.

 

2.

 

 

Uzbrojenie terenów budownictwa jednorodzinnego

1)       w rejonie ulicy Reymonta

2)       os. Modrzewiowe.

 

 

 

 

7.000

450

 

 

3.

 

 

Przeniesienie dworca PKS.

 

550

 

Opracowano PT /wymaga aktualizacji/.

 

 

4.

 

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

 

 

600

 

Opracowany został program modernizacji oświetlenia.

 

5.

 

 

Budowa sieci oświetleniowych na ulicach:

1)       Fałata /do os. Domańskiego/,

2)       Grunwaldzkiej /skrzyż. Biała-cmentarz/,

3)       Łomnickiej,

4)       we wsi Straduń.

 

 

 

120

15

 

80

25

 

W każdym przypadku opracowano PT /wymagają aktualizacji/.

 

 

Zrealizowano I etap; wybud. sieć i pozost..pętle

 

 

6.

 

 

Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenach wiejskich.

 

 

 

Koszty – po opracowaniu dokumentacji projektowej

 

 

7.

 

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance.

 

 

 

Koszty – po opracowaniu dokumentacji projektowej do 30.08.2004r.

 

 

8.

 

Zaopatrzenie w wodę:

1)       wybudowania Runowo, Biernatowo, Nowa Wieś, Rudka,

2)       stacji kolejowej Stobno,

3)       wsi Wapniarnia I i III,

4)       Osiniec.

 

 

 

Zadanie wymaga opracowania koncepcji i analizy ekonomiczno – technicznej a następnie dokumentacji projektowej.

 

 

W przypadku zwiększenia dochodów Gminy pojawi się możliwość realizacji nowych inwestycji. Wydaje się bezsprzecznym fakt, że w pierwszej kolejności powinny to być inwestycje związane z ochroną środowiska, w szczególności budowa kanalizacji sanitarnych

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (14/11/2007 10:03:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: (01/01/1970 01:00:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: (01/01/1970 01:00:00)