Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Archiwum » Przetargi - zamówienia publiczne

Przetargi - zamówienia publiczne

Remont dachu Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka W Trzciance
Trzcianka: Remont dachu Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka W Trzciance
Numer ogłoszenia: 155835 - 2010; data zamieszczenia: 16.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka W Trzciance.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Roboty ogólnobudowlane: - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, - roboty remontowe kominów, - roboty ciesielskie, - roboty dekarskie (pokrycie dachówką karpiówką, pokrycie papą termozgrzewalną, roboty blacharskie), 2. Roboty remontowe elektryczne: - wykonanie instalacji odgromowej..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
•    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•    Roboty nieprzewidziane w specyfikacji, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
•    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia    
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka, ul. Żeromskiego 7, 64-980 Trzcianka (sekretariat).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W Stachowiaka, ul. Żeromskiego 7, 64-980 Trzcianka (pok. nr 2).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Dokumenty do pobrania:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Przedmiar robót
3. Specyfikacja techniczna - Wymagania ogólne
4. Specyfikacja techniczna - Tynki zwykłe
5. Specyfikacja techniczna - Powłoki malarskie
6. Specyfikacja techniczna - Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej
7. Specyfikacja techniczna - Pokrycia dachowe z dachówki
8. Specyfikacja techniczna - Obróbki blacharskie
9. Specyfikacja techniczna - Instalacje odgromowe
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (16/06/2010 16:32:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (16/06/2010 16:33:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (27/06/2011 07:00:22)
Przebudowa drogi gminnej w Kadłubku

Trzcianka: Przebudowa drogi gminnej w Kadłubku
Numer ogłoszenia: 203618 - 2009; data zamieszczenia: 22.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w Kadłubku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej o długości ok. 174 mb i szerokości 5 mb w nastepującym zakresie : - wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni, - oczyszczenie jezdni z warstwy gruntu do podłoża z nawierzchni z kruszywa /tłuczeń/, - budowa przepustu pod zjazdem na droge wojewódzką..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia moga ubiegać się wykonawcy, ktorzy spełniają warunki określone w art 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie na zasadzie spełnia-nie spełnia..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków w postepowaniu, o których jest mowa w art. 22 ust 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówien publicznych. 2.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pok. nr 15.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2009 godzina 09:45, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki pok. nr 20, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


Dokumenty do pobrania:

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Przedmiar robót

3. Plan zagospodarowania terenu.dwf

4. Profil podłużny

5. Przekroje konstrukcyjne 1

6. Przekroje konstrukcyjne 2

7. Przekroje konstrukcyjne 3

8. Przekroje poprzeczne

9. Opis techniczny

10. Tabela robót ziemnych

11. Tabela warstw wyrównawczych

12. Uzgodnienia z WZDW 1

13. Uzgodnienia z WZDW 2

14. Specyfikacja techniczna

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (22/06/2009 15:54:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (22/06/2009 16:06:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:22:07)
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzciance

Trzcianka: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzciance
Numer ogłoszenia: 217402 - 2009; data zamieszczenia: 01.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzciance.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1.1. wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, 1.2. ociepleniu ścian zewnętrznych piwnic i ścian fundamentowych, 1.3. ociepleniu ścian zewnętrznych wraz z cokołem, 1.4. dociepleniu stropodachu granulatem ekofiber, 1.5. dociepleniu dachu wełną mineralna, 1.6. pokryciu dachu papą termozgrzewalną, 1.7. wykonaniu zadaszenia wejścia, 1.8. wykonaniu pochylni z podnośnikiem hydraulicznym, 1.9. modernizacji instalacji c.o i wentylacji..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.33.10.00-6, 45.42.11.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 20.000,00 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym: 2.1. wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 1.500.000 zł brutto /jeden milion pięćset tysięcy/ polegającą na budowie lub termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, 2.2. wykonawca dysponuje specjalistą w branży sanitarnej, posiadającym następujące kwalifikacje: a) posiada wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie niezbędnym do nadzorowania planowanych przez zamawiającego robót, b) jest członkiem odpowiedniej Izby Budowlanej; 2.3. wykonawca dysponuje specjalistą w branży ogólnobudowlanej, posiadającym następujące kwalifikacje: a) pełnił funkcję kierownika budowy przy przynajmniej jednym kontrakcie o wartości nie mniejszej niż 1.500.000 zł brutto /jeden milion pięćset tysięcy/ związanym z budową lub termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, b) posiada wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej w zakresie niezbędnym do nadzorowania planowanych przez zamawiającego robót, c) jest członkiem odpowiedniej Izby Budowlanej; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym: 3.1. wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia /wymaganie ma zastosowanie do wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń: 1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący załącznik do SIWZ, 1.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, sporządzone na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący załącznik do SIWZ, 1.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.4. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 1.5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, 1.7. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania, 1.8. dokumenty potwierdzające, że roboty, o których mowa powyżej, zostały wykonane należycie /referencje/, 1.9. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, tj.: 1.9.1. specjalisty w branży ogólnobudowlanej - kierownika robót, 1.9.2. specjalisty w branży sanitarnej, 1.10. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, 1.11. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 1.12. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia należą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 1.13. polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


Dokumenty do pobrania:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Audyt energetyczny budynku

3. Dokumentacja budowlana arch. oraz orzeczenie techniczne


4. Dokumentacja budowlana - branża sanitarna


5. Inwentaryzacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3


6. Przedmiar robót

7. Wymagania ogólne 

 


20.07.2009 r. - Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (02/07/2009 09:34:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (02/07/2009 09:34:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:22:25)
Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 3 w TrzcianceBudowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance - przetarg II

Trzcianka: Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance.
Numer ogłoszenia: 196072 - 2010; data zamieszczenia: 06.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła, przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.budowę nawierzchni bezpiecznej o pow. 150m² 2.montaż urządzeń zabawowych, 3.montaż ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Trzcianki, 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieDokumenty do pobrania:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (06/07/2010 09:45:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (06/07/2010 09:45:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (27/06/2011 07:00:30)
Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Trzciance

Trzcianka: Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Trzciance
Numer ogłoszenia: 219818 - 2009; data zamieszczenia: 02.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Trzciance.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1.1. wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, 1.2. obudowa kanałów instalacji wentylacji, 1.3. ocieplenie ścian zewnętrznych ścian piwnic, ścian fundamentowych, 1.4. dociepleniu stropodachu granulatem ekofiber, 1.5. ocieplenie ścian zewnętrznych+cokół, 1.6. pokryciu dachu papą termozgrzewalną, 1.7. studzienki, murki oporowe i elementy zewnętrzne, 1.8. pochylnia + daszek zewnętrzny, 1.9. modernizacji instalacji c.o i wentylacji, 1.10. modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.33.10.00-6, 45.42.11.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 25.000,00 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym: 2.1. wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 1.500.000 zł brutto /jeden milion pięćset tysięcy/ polegającą na budowie lub termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, 2.2. wykonawca dysponuje specjalistą w branży sanitarnej, posiadającym następujące kwalifikacje: a) posiada wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie niezbędnym do nadzorowania planowanych przez zamawiającego robót, b) jest członkiem odpowiedniej Izby Budowlanej; 2.3. wykonawca dysponuje specjalistą w branży ogólnobudowlanej, posiadającym następujące kwalifikacje: a) pełnił funkcję kierownika budowy przy przynajmniej jednym kontrakcie o wartości nie mniejszej niż 1.500.000 zł brutto /jeden milion pięćset tysięcy/ związanym z budową lub termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, b) posiada wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej w zakresie niezbędnym do nadzorowania planowanych przez zamawiającego robót, c) jest członkiem odpowiedniej Izby Budowlanej; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym: 3.1. wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia /wymaganie ma zastosowanie do wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń: 1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący załącznik do SIWZ, 1.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, sporządzone na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący załącznik do SIWZ, 1.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.4. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 1.5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, 1.7. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania, 1.8. dokumenty potwierdzające, że roboty, o których mowa powyżej, zostały wykonane należycie /referencje/, 1.9. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, tj.: 1.9.1. specjalisty w branży ogólnobudowlanej - kierownika robót, 1.9.2. specjalisty w branży sanitarnej, 1.10. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, 1.11. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 1.12. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia należą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 1.13. polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


Dokumenty do pobrania:


1. Specyfikacja istotnych warunków zamównienia

2. Audyt energetyczny budynku

3. Dokumentacja budowlana archiwalna oraz orzeczenie techniczne


4. Dokumentacja budowlana - branża elektryczna


5. Dokumentacja budowlana - branża sanitarna


6. Dokumentacja budowlana - specyfikacja techniczna


7. Inwentaryzacja budynku Gimnazjum nr 1 w Trzciance


8. Przedmiar robót


20.07.2009 r. - Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (02/07/2009 14:54:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (02/07/2009 14:54:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:22:36)
Remont dachu i tarasu budynku Trzcianeckiego Domu Kultury

Trzcianka: Remont dachu i tarasu budynku Trzcianeckiego Domu Kultury
Numer ogłoszenia: 194537 - 2010; data zamieszczenia: 21.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu i tarasu budynku Trzcianeckiego Domu Kultury.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dachu i tarasu budynku Trzcianeckiego Domu Kultury polegające na: 1. Roboty remontowe ogólnobudowlane: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty remontowe kominów, roboty ciesielskie, roboty dekarskie (pokrycie dachówką karpiówką, roboty blacharskie), remont tarasu (wymiana balustrad, izolacja przeciw wodna, roboty posadzkowe). 2. Roboty remontowe elektryczne: remont instalacji odgromowej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Roboty konieczne do wykonania zadania, a nieujęte w przedmiarze robót.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Trzcianecki Dom Kultury, ul. Broniewskiego 7, 64-980 Trzcianka (sekretariat I piętro).
www.bip.trzcianka.pl

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Trzcianecki Dom Kultury, 64-980 Trzcianka, ul. Broniewskiego 7 (sekretariat I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Dokumenty do pobrania:

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Przedmiar robót

3. Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne

4. Specyfikacja techniczna - pokrycia dachowe z dachówki

5. Specyfikacja techniczna - pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej

6. Specyfikacja techniczna - obróbki blacharskie

7. Specyfikacja techniczna - posadzki z płytek

8. Specyfikacja techniczna - tynki zwykłe

9. Specyfikacja techniczna - roboty murarskie

10. Specyfikacja techniczna - instalacje odgromowe

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (21/07/2010 13:46:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (21/07/2010 13:47:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (27/06/2011 07:00:38)
Remont pomieszczeń w budynku Trzcianeckiego Domu Kultury w Trzciance

Trzcianka: Remont pomieszczeń w budynku Trzcianeckiego Domu Kultury w Trzciance
Numer ogłoszenia: 107263 - 2009; data zamieszczenia: 08.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń w budynku Trzcianeckiego Domu Kultury w Trzciance.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wymiana okien drewnianych skrzynkowych na okna PCV z parapetami wewnętrznymi z PCV i zewnetrznymi z blachy ocynkowanej (23 szt.). 2. Wymiana drzwi zewnetrznych drewnianych (3. szt.). 3. Malowanie ścian i sufitów. 4. Remont podłóg (wykładziny PCV i panele HDF)..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na zasadzie, spełnia - nie spełnia..
•    Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1-3 ustawy Pzp. 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. 3. Kosztorys ofertowy..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Trzcianecki Dom Kultury, 64-980 Trzcianka, ul. Broniewskiego 7 (sekretariat- I piętro).
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2009 godzina 10:15, miejsce: Trzcianecki Dom Kultury, 64-980 Trzcianka, ul. Broniewskiego 7 (sekretariat- I piętro).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 Dokumenty do pobrania:


1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Przedmiar robót

3. Rysunki - zestawienie stolarki

4. Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne

5. Specyfikacja techniczna - tynki zwykłe

6. Specyfikacja techniczna - powłoki malarskie

7. Specyfikacja techniczna - stolarka otworowa

8. Specyfikacja techniczna - podłogi z paneli podłogowych i wykładzin PCV

9. Specyfikacja techniczna - obróbki blacharskie31. 07. 2009 - Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (08/07/2009 11:23:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (08/07/2009 11:23:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:23:31)
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych w miejscu zamieszkania dla świadczeniobiorców MGOPS w Trzciance

Trzcianka: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych w miejscu zamieszkania dla świadczeniobiorców MGOPS w Trzciance
Numer ogłoszenia: 267328 - 2010; data zamieszczenia: 27.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych w miejscu zamieszkania dla świadczeniobiorców MGOPS w Trzciance.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - usługi opiekuńcze - usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - osoby wymagające świadczenia usług 32-35 osób - do dyspozycji świadczonych usług zamawiający dysponuje ok.1950 godzinami w miesiącu - prowadzenie opieki całodobowej nad podopiecznymi wskazanymi przez zamawiającego - specjalistyczne usługi opiekuńcze nad podopiecznymi wskazanymi przez zamawiającego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.11.00-5, 85.31.12.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. wykonawca dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki 2. wykonawca dysponuje przynajmniej 11 osobami które będą wykonywały zamówienie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance, Os. Słowackiego 24, 64 - 980 Trzcianka.
www.bip.trzcianka.pl

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance, pok. nr 1 Os. Słowackiego 24, 64 - 980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Dokumenty do pobrania:

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (27/08/2010 12:17:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (27/08/2010 12:17:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (27/06/2011 07:00:50)
Budowa sali sportowej, rozbudowa Gimnazjum oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siedlisku

UWAGA!!! dodano 08.09.2009 r.

Numer ogłoszenia: 309334 - 2009; data zamieszczenia: 08.09.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 277130 - 2009 data 13.08.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, fax. 067 352 73 36.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.
 • W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym: 2.1. wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 4.000.000 zł brutto (cztery miliony) polegającą na budowie sali sportowej; 2.2. wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy, posiadającym następujące kwalifikacje: a) pełnił funkcję kierownika budowy przy przynajmniej jednym kontrakcie o wartości nie mniejszej niż 4.000.000 zł brutto (cztery miliony) związanym z budową sali sportowej, b) posiada wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej w zakresie niezbędnym do nadzorowania planowanych przez zamawiającego robót, c) jest członkiem odpowiedniej Izby Budowlanej; 2.3. wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym następujące kwalifikacje: a) posiada wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie niezbędnym do nadzorowania planowanych przez zamawiającego robót, b) jest członkiem odpowiedniej Izby Budowlanej; 2.4. wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym następujące kwalifikacje: a) posiada wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie niezbędnym do nadzorowania planowanych przez zamawiającego robót, b) jest członkiem odpowiedniej Izby Budowlanej; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym: 3.1. wykonawca dysponuje środkami finansowymi w wysokości nie mniejszej niż 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy), 3.2. wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (wymaganie ma zastosowanie do wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dostarczonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów, według formuły spełnia - nie spełnia..
 • W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym: 2.1. wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 4.000.000 zł brutto (cztery miliony) polegającą na budowie obiektu budowlanego o rozpiętości konstrukcji przynajmniej 16 m; 2.2. wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy, posiadającym następujące kwalifikacje: a) posiada wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej w zakresie niezbędnym do nadzorowania planowanych przez zamawiającego robót, b) jest członkiem odpowiedniej Izby Budowlanej; 2.3. wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym następujące kwalifikacje: a) posiada wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie niezbędnym do nadzorowania planowanych przez zamawiającego robót, b) jest członkiem odpowiedniej Izby Budowlanej; 2.4. wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym następujące kwalifikacje: a) posiada wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie niezbędnym do nadzorowania planowanych przez zamawiającego robót, b) jest członkiem odpowiedniej Izby Budowlanej; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym: 3.1. wykonawca dysponuje środkami finansowymi w wysokości nie mniejszej niż 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy), 3.2. wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (wymaganie ma zastosowanie do wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dostarczonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów, według formuły spełnia - nie spełnia..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4..
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 07.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 22.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

 


 

UWAGA!!! dodano 25.08.2009 r.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 277130-2009 z dnia 2009-08-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Trzcianka
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1. budowie sali sportowej z zapleczem /sala o płycie boiska o wymiarach 30x21 m, wysokość 7,2 m/, 2. rozbudowie Gimnazjum /dwie sale lekcyjne/, 3. termomodernizacji budynków...
Termin składania ofert: 2009-09-07


Numer ogłoszenia: 291330 - 2009; data zamieszczenia: 25.08.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 277130 - 2009 data 13.08.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, fax. 067 352 73 36.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert : 07.09.2009 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 14.09.2009 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka. 

Trzcianka: Budowa sali sportowej, rozbudowa Gimnazjum oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siedlisku.
Numer ogłoszenia: 277130 - 2009; data zamieszczenia: 13.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sali sportowej, rozbudowa Gimnazjum oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siedlisku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1. budowie sali sportowej z zapleczem /sala o płycie boiska o wymiarach 30x21 m, wysokość 7,2 m/, 2. rozbudowie Gimnazjum /dwie sale lekcyjne/, 3. termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siedlisku, Gmina Trzcianka..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.22-8, 45.21.42.10-5, 45.32.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 150.000,00 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym: 2.1. wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 4.000.000 zł brutto (cztery miliony) polegającą na budowie sali sportowej; 2.2. wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy, posiadającym następujące kwalifikacje: a) pełnił funkcję kierownika budowy przy przynajmniej jednym kontrakcie o wartości nie mniejszej niż 4.000.000 zł brutto (cztery miliony) związanym z budową sali sportowej, b) posiada wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej w zakresie niezbędnym do nadzorowania planowanych przez zamawiającego robót, c) jest członkiem odpowiedniej Izby Budowlanej; 2.3. wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym następujące kwalifikacje: a) posiada wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie niezbędnym do nadzorowania planowanych przez zamawiającego robót, b) jest członkiem odpowiedniej Izby Budowlanej; 2.4. wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym następujące kwalifikacje: a) posiada wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie niezbędnym do nadzorowania planowanych przez zamawiającego robót, b) jest członkiem odpowiedniej Izby Budowlanej; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym: 3.1. wykonawca dysponuje środkami finansowymi w wysokości nie mniejszej niż 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy), 3.2. wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dostarczonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów, według formuły spełnia - nie spełnia..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń: 1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący załącznik do SIWZ, 1.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, sporządzone na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący załącznik do SIWZ, 1.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.4. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 1.5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, 1.7. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania, 1.8. dokumenty potwierdzające, że roboty, o których mowa powyżej, zostały wykonane należycie /referencje/, 1.9. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, tj.: 1.9.1. kierownika budowy, 1.9.2. kierownika robót sanitarnych, 1.9.3. kierownika robót elektrycznych, 1.10. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, 1.11. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 1.12. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia należą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 1.13. polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 1.14. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, zamiast dokumentów, o których mowa: 2.1. w punkcie 1.3, 1.4 i 1.6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, że: 2.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2.2. w punkcie 1.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymagania dotyczące terminów, o których mowa w punkcie 2, stosuje się odpowiednio. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki ul. Sikorskiego 7 64-980 Trzcianka.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzedu Miejskiego Trzcianki ul. Sikorskiego 7 64-980 Trzcianka.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Dokumenty do pobrania:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

1a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - korekta - dodano 08.09.2009 r.

1 b) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - korekta - dodano 14.09.2009 r.

2. Przedmiar robót

3. Specyfikacja techniczna

4. Gimnazjum - inwentaryzacja

5. Dokumentacja geotechniczna

6. Projekt budowlano-wykonawczy szkoły podstawowej i gimnazjum w Siedlisku

7. Projekt budowlany - rozbudowa istniejacej kotłowni olejowej - gimnazjum

8. Projekt budowlany - termomodernizacja - opisy techniczne

9. Projekt budowlany - termomodernizacja budynków szkoły podstawowej

10. Projekt wykonawczy - rozbudowa gimnazjum oraz termomodernizacja

11. Projekt wykonawczy - rozbudowa gimnazjum w SiedliskuOsoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (13/08/2009 09:28:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (13/08/2009 09:28:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:25:02)
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkolenia zawodowego

Trzcianka: Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkolenia zawodowego
Numer ogłoszenia: 286700 - 2010; data zamieszczenia: 10.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkolenia zawodowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. fryzjerstwo I stopnia - 5 osób 2. fryzjerstwo II stopnia - 4 osoby 3. piekarz - 11 osób 4. obsługa kasy fiskalnej wraz z terminalem kart płatniczych - 10 osób 5. obsługa komputera na poziomie podstawowym - 8 osób.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 93.21.00.00-3, 80.53.00.00-8, 80.42.33.20-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności będzie spełniony lub czynności będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisanie Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 2

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej: 1 zamówienia w przypadku części zamówienia pn. Fryzjerstwo I i stopnia Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia z wykonania lub wykonywania 1 zamówienia będziespełniony przez Wykonawcę, który wykaże, że wykonywał lub wykonuje szkolenie Fryzjerstwo I stopnia. 1 zamówienia w przypadku części zamówienia pn. Fryzjerstwo II stopnia Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia z wykonania lub wykonywania 1 zamówienia będziespełniony przez Wykonawcę, który wykaże, że wykonywał lub wykonuje szkolenie Fryzjerstwo II stopnia. 1 zamówienie w przypadku części zamówienia pn. Piekarz. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia z wykonania lub wykonywania 1 zamówienia będzie spełniony przez Wykonawcę, który wykaże, że wykonywał lub wykonuje szkolenie Piekarz. 1 zmówienie w przypadku części zamówienia pn. Obsługa kasy fiskalnej wraz z terminalem kart płatniczych Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia z wykonania lub wykonywania 1 zamówienia będzie spełniony przez Wykonawcę, który wykaże, że wykonywał lub wykonuje szkolenie Obsługa kasy fiskalnej wraz z terminalem kart płatniczych 1 zmówienie w przypadku części zamówienia pn. Obsługa komputera na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia z wykonania lub wykonywania 1 zamówienia będzie spełniony przez Wykonawcę, który wykaże, że wykonywał lub wykonuje szkolenie Obsługa komputera na poziomie podstawowym Wykonane lub wykonywane zamówienia musza być tożsame lub odpowiadające wybranej części zamówienia. - Doświadczenie firmy załącznik nr 4 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami odpowiedzialnymi za świadczenie usługszkole, które w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonały-wykonują 1 usługę szkolenia tożsamą lub odpowiadającą wybranej części zamówienia pn: -Fryzjerstwo I i II stopnia wymagana liczba osób - nie mniej niż 1; -Piekarz wymagana liczba osób - nie mniej niż 1; -Obsługa kasy fiskalnej z terminalem kart płatniczych wymagana liczba osób - nie mniej niż 1; - Obsługa komputera na poziomie podstawowym wymagana liczba osób - nie mniej niż 1; lub dysponuje osobami, które w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonały/wykonują pracę - umowa/y o pracę, umowa/y cywilno- prawne- minimum 18 miesięcy np. na stanowisku nauczyciela, wykładowcy. Wykonana/wykonywana praca musi być tożsama lub odpowiadająca wybranej części zamówienia. - Wiedza i doświadczenie personelu przewidywanego do przeprowadzenia zamówienia -załącznik nr 5 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony jeżeli Wykładowca przedłoży podpisane Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu-załącznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, os. Słowackiego 24, 64 - 980 Trzcianka.
bip.trzcianka.pl

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Os. Słowackiego 24, 64 - 980 Trzcianka, pokój Kierownika MGOPS.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


Dokumenty do pobrania:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (10/09/2010 15:29:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (10/09/2010 15:30:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (27/06/2011 07:00:58)
Przebudowa ulicy dojazdowej do Urzędu Miejskiego w Trzciance

DODANO 17.09.2009 r.

Trzcianka, dnia 14.09.2009 r.

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

Dot.: Przebudowa ulicy dojazdowej do Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Burmistrz Trzcianki działając zgodnie z art. 93 pkt 1, ppkt 6 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./  unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ulicy dojazdowej do Urzędu Miejskiego w  Trzciance” w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 pkt 1, ppkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
Uzasadnienie

Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Rada Miejska Trzcianki na sesji w dniu 10.09.2009 r. wycofała realizację wyżej wymienionego zadania  z uchwały budżetowej .

Trzcianka: Przebudowa ulicy dojazdowej do Urzędu Miejskiego w Trzciance
Numer ogłoszenia: 142527 - 2009; data zamieszczenia: 28.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy dojazdowej do Urzędu Miejskiego w Trzciance.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - wymiana istniejącej nawierzchni jezdni z trylinki na kostkę granitową wraz ze ściekiem z kostki kamiennej grafitowej o pow. 716 + 213 m2 - wymiana krawężników kamiennych łupanych na cięte płomieniowane 213 mb - wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową typu Nova Granit 240 m2.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 11.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie na zasadzie spełnia- nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu, o których jest mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2009 godzina 09:45, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki /pok nr 20/, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 Dokumenty do pobrania:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Opis techniczny

3. Plan sytuacyjno-wysokosciowy

4. Przedmiar robót

5. Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (28/08/2009 14:18:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (28/08/2009 14:18:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:25:13)
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Trzciance, ul. Chopina 36 - UWAGA ! - Zmiana terminów

 

DODANO 05.01.2011 r.

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

DODANO 03.01.2011 r.

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

DODANO 16.12.2010 r.

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dodatkowe rysunki do wyjaśnień

 

DODANO 30.11.2010 r.

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dodatkowe rysunki do wyjaśnień

 

DODANO 23.11.2010 r.

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dodatkowe rysunki do wyjaśnień

DODANO 17.11.2010 r.

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

DODANO: 12.11.2010 r.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 338438-2010 z dnia 2010-10-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Trzcianka
Roboty budowlane polegające na budowie sali sportowej o wymiarach 36x21m i wysokości 7,2m w świetle konstrukcji, wraz z pełnym programem zapleczowym.
Termin składania ofert: 2010-11-16


 

Numer ogłoszenia: 366502 - 2010; data zamieszczenia: 12.11.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 338438 - 2010 data 20.10.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Trzcianka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, fax. 067 352 73 36.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego7, 64 - 980 Trzcianka.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.01.2011r. godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego7, 64 - 980 Trzcianka.

 


 

Dodano - 09.11.2010 r.

Zmiana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Odpowiedzi na pytania

DODANO - 2.11.2010 r.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 338438-2010 z dnia 2010-10-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Trzcianka
Roboty budowlane polegające na budowie sali sportowej o wymiarach 36x21m i wysokości 7,2m w świetle konstrukcji, wraz z pełnym programem zapleczowym.
Termin składania ofert: 2010-11-16


 

Numer ogłoszenia: 352766 - 2010; data zamieszczenia: 02.11.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 338438 - 2010 data 20.10.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Trzcianka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, fax. 067 352 73 36.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

Trzcianka: Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Trzciance, ul. Chopina 36
Numer ogłoszenia: 338438 - 2010; data zamieszczenia: 20.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Trzciance,ul. Chopina 36.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane polegające na budowie sali sportowej o wymiarach 36x21m i wysokości 7,2m w świetle konstrukcji, wraz z pełnym programem zapleczowym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.22-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 150.000,00 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 4.000.000 zł brutto, cztery miliony polegającą na budowie obiektu budowlanego o rozpiętości konstrukcji przynajmniej 16 m;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy, posiadającym następujące kwalifikacje: a)posiada wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej w zakresie niezbędnym do nadzorowania planowanych przez zamawiającego robót, b)jest członkiem odpowiedniej Izby Budowlanej; 2.wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym następujące kwalifikacje: a)posiada wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie niezbędnym do nadzorowania planowanych przez zamawiającego robót, b)jest członkiem odpowiedniej Izby Budowlanej; 3.wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym następujące kwalifikacje: a)posiada wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie niezbędnym do nadzorowania planowanych przez zamawiającego robót, b)jest członkiem odpowiedniej Izby Budowlanej;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.wykonawca dysponuje środkami finansowymi w wysokości nie mniejszej niż 1.100.000 zł,jeden milion sto tysięcy, 2.wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Dokumenty do pobrania:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Przedmiar robót.zip

3. Projekt budowlano-wykonawczy - branża elektryczna.zip

4. Projekt budowlany - opisy techniczne i dokumenty, architektura.zip

5. Projekt budowlany - rozbudowa gimnazjum - branża sanitarna.zip

6. Projekt budowlany - rozbudowa gimnazjum - branża sanitarna - przyłącza.zip

7. Dokumentacja geotechniczna - opis.pdf

8. Dokumentacja geotechniczna - mapka.pdf

 

UWAGA: Ze względu na duży rozmiar plików należy zapisać je na dysku twardym komputera. Pliki z rozszerzeniem .zip należy rozpakować. Do tego celu można użyć darmowego oprogramowania np. 7.zip do pobrania <tutaj>

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (20/10/2010 15:50:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (20/10/2010 15:50:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (27/06/2011 07:01:09)
Wymiana stolarki okiennej z montażem parapetów oraz obróbką ościeży w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Trzciance
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer 300653-2010
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny ogłasza przetarg na: Wymianę stolarki okiennej z montażem parapetów oraz obróbką ościeży w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22.
CPV - Wspólny Słownik Zamówień -  45.42.10.00-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
 

Dokumenty do pobrania:
 

Pytania do przetargu z dnia 28.10.2010 r.

1. Z jakiego materiału mają zostać wykonane parapety wewnętrzne?

Parapety wewnętrzne mają zostać wykonane z PCV.
2. W jakim kolorze mają być wykonane parapety wewnętrzne?
Parapety wewnętrzne mają być w kolorze białym.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (25/10/2010 15:47:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (25/10/2010 15:47:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (27/06/2011 07:01:24)
Usługi udzielania kredytu na Rozbudowę Gimnazjum i Sali sportowej przy Gimnazjum w Siedlisku

DODANO: 13 listopada 2009 r.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 385086-2009 z dnia 2009-11-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Trzcianka
Kredyt 4.840.000,00 zł
Termin składania ofert: 2009-11-20


 

Numer ogłoszenia: 207483 - 2009; data zamieszczenia: 13.11.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 385086 - 2009 data 04.11.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, fax. 067 352 73 36.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.
 • W ogłoszeniu jest: 20.11.2009 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka..
 • W ogłoszeniu powinno być: 25.11.2009 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

 

Trzcianka: Usługi udzielania kredytu na Rozbudowę Gimnazjum i Sali sportowej przy Gimnazjum w Siedlisku
Numer ogłoszenia: 385086 - 2009; data zamieszczenia: 04.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi udzielania kredytu na Rozbudowę Gimnazjum i Sali sportowej przy Gimnazjum w Siedlisku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kredyt 4.840.000,00 zł.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu : a)spełniać wymagania określone w art.22 ust. 1 ustawy b)nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy, c)posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, d)znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Ocena spełniania ww. warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt H niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji potwierdzające dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed datą składania ofert, 2)dokument potwierdzający prawo do występowania w obrocie prawnym w zależności od ustawy, na mocy której utworzony został bank, w szczególności: a- bank państwowy, utworzony na podstawie ustawy Prawo bankowe: Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa o utworzeniu banku państwowego, statut banku, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków zarządu, b- banki spółdzielcze oraz banki w formie spółki akcyjnej, powołane na podstawie ustawy -Kodeks spółek handlowych - Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, aktualny odpis z właściwego rejestru, 3) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4)oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust, 1 i 2 ustawy .(zał. nr 2 do SIWZ),. 5)formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem (zał. nr 1 - oferta wzór do SIWZ) 6)prognozowany harmonogram wykorzystania i spłat kredytu (zał. nr 3), 7) upoważnienie lub pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów, oferty i reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o ile nie wynika to z odpowiednich zapisów w dostarczonych dokumentach..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.
www.bip.trzcianka.pl.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.11.2009 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 Dokumenty do pobrania:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (04/11/2009 14:49:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (04/11/2009 14:49:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:25:36)
Remont pomieszczeń: Oddziału dla Dzieci oraz sanitariatu w budynku biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny ogłasza przetarg na:


Remont pomieszczeń: Oddziału dla Dzieci oraz sanitariatu w budynku biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance

CPV - Wspólny Słownik Zamówień – 45.43.10.00-7– Kładzenie płytek; 45.44.00.00-3 Roboty malarskie i szklane, 45.30.00.00-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanychDokumenty do pobrania

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (29/10/2010 17:14:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (29/10/2010 17:14:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (27/06/2011 07:01:32)
Usługi udzielania kredytu na Termomodernizację Szkoły podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Trzciance

DODANO: 10 grudnia 2009 r.

 Trzcianka, dnia 10 grudnia 2009 r.


Do wszystkich Wykonawców nr post.: 207475-2009

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  nr 207475-2009 w trybie przetargu nieograniczonego na
„Usługi udzielania kredytu na Termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 1 w Trzciance”.

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Burmistrz Trzcianki działając zgodnie z art. 93 ust.3  ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z póź. zm./, zawiadamia o  unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Usługi udzielania kredytu na Termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 1 w Trzciance
 w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 pkt 1, pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych/ Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z póź. zm./

Uzasadnienie

Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia wskazano na „okres kredytowania : od listopada 2009 do maja 2015” .W w/w SIWZ brakowało zapisów , które dopuszczałyby zmianę (przesunięcie) tego okresu kredytowania w określonych przypadkach czy zakresie. Gmina Trzcianka, jako Zamawiający i wybrany Wykonawca nie mogli  i nie mogą zawrzeć  umowy wcześniej niż w grudniu 2009 r. , co skutkuje tym, że okres kredytowania określony w takiej umowie nie może objąć miesiąca listopada 2009 r.
Zgodnie z art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
Skrócenie okresu kredytowania w ten sposób , iż nie uwzględnia on miesiąca listopada
2009 r., wykracza poza zakres przedmiotu zamówienia, gdyż okres świadczenia wykonawcy nie byłby tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w jego ofercie- co do okresu kredytowania.

W związku z powyższym postanowiono jak  w sentencji.


 

DODANO: 13 listopada 2009 r.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 198137-2009 z dnia 2009-11-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Trzcianka
Kredyt 2.385.000,00 zł
Termin składania ofert: 2009-11-20


 

Numer ogłoszenia: 207475 - 2009; data zamieszczenia: 13.11.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 198137 - 2009 data 04.11.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, fax. 067 352 73 36.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.
 • W ogłoszeniu jest: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu : a)spełniać wymagania określone w art.22 ust. 1 ustawy b)nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy, c)posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, d)do udziału w postępowaniu może przystąpić Bank współpracujący z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie finansowania termomodernizacji i remontów. e)znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Ocena spełniania ww. warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia , w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt H niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: .Wszystkie dokumenty w ofercie wykonawca musi przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Załączone do oferty kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem, potwierdzając każdą zapisaną stronę przedkładanego dokumentu.2. Wraz z ofertą muszą być złożone niżej wymienione dokumenty: 1)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji potwierdzające dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed datą składania ofert, 2)dokument potwierdzający prawo do występowania w obrocie prawnym w zależności od ustawy, na mocy której utworzony został bank, w szczególności: a- bank państwowy, utworzony na podstawie ustawy Prawo bankowe: Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa o utworzeniu banku państwowego, statut banku, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków zarządu, b- banki spółdzielcze oraz banki w formie spółki akcyjnej, powołane na podstawie ustawy -Kodeks spółek handlowych - Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, aktualny odpis z właściwego rejestru, 3) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4)oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust, 1 i 2 ustawy .(zał. nr 2 do SIWZ),. 5)formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem (zał. nr 1 - oferta wzór do SIWZ) 6)prognozowany harmonogram wykorzystania i spłat kredytu (zał. nr 3), 7) upoważnienie lub pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów, oferty i reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o ile nie wynika to z odpowiednich zapisów w dostarczonych dokumentach...
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu : a)spełniać wymagania określone w art.22 ust. 1 ustawy b)nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy, c)posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, d)znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Ocena spełniania ww. warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia , w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt H niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: .Wszystkie dokumenty w ofercie wykonawca musi przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Załączone do oferty kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem, potwierdzając każdą zapisaną stronę przedkładanego dokumentu.2. Wraz z ofertą muszą być złożone niżej wymienione dokumenty: 1)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji potwierdzające dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed datą składania ofert, 2)dokument potwierdzający prawo do występowania w obrocie prawnym w zależności od ustawy, na mocy której utworzony został bank, w szczególności: a- bank państwowy, utworzony na podstawie ustawy Prawo bankowe: Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa o utworzeniu banku państwowego, statut banku, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków zarządu, b- banki spółdzielcze oraz banki w formie spółki akcyjnej, powołane na podstawie ustawy -Kodeks spółek handlowych - Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, aktualny odpis z właściwego rejestru, 3) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4)oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust, 1 i 2 ustawy .(zał. nr 2 do SIWZ),. 5)formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem (zał. nr 1 - oferta wzór do SIWZ) 6)prognozowany harmonogram wykorzystania i spłat kredytu (zał. nr 3), 7) upoważnienie lub pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów, oferty i reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o ile nie wynika to z odpowiednich zapisów w dostarczonych dokumentach...
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.
 • W ogłoszeniu jest: 20.11.2009 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka..
 • W ogłoszeniu powinno być: 25.11.2009 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

 

Trzcianka: Usługi udzielania kredytu na Termomodernizację Szkoły podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Trzciance
Numer ogłoszenia: 198137 - 2009; data zamieszczenia: 04.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi udzielania kredytu na Termomodernizację Szkoły podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Trzciance.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kredyt 2.385.000,00 zł.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu : a)spełniać wymagania określone w art.22 ust. 1 ustawy b)nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy, c)posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, d)do udziału w postępowaniu może przystąpić Bank współpracujący z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie finansowania termomodernizacji i remontów. e)znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Ocena spełniania ww. warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia , w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt H niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: .Wszystkie dokumenty w ofercie wykonawca musi przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Załączone do oferty kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem, potwierdzając każdą zapisaną stronę przedkładanego dokumentu.2. Wraz z ofertą muszą być złożone niżej wymienione dokumenty: 1)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji potwierdzające dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed datą składania ofert, 2)dokument potwierdzający prawo do występowania w obrocie prawnym w zależności od ustawy, na mocy której utworzony został bank, w szczególności: a- bank państwowy, utworzony na podstawie ustawy Prawo bankowe: Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa o utworzeniu banku państwowego, statut banku, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków zarządu, b- banki spółdzielcze oraz banki w formie spółki akcyjnej, powołane na podstawie ustawy -Kodeks spółek handlowych - Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, aktualny odpis z właściwego rejestru, 3) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4)oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust, 1 i 2 ustawy .(zał. nr 2 do SIWZ),. 5)formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem (zał. nr 1 - oferta wzór do SIWZ) 6)prognozowany harmonogram wykorzystania i spłat kredytu (zał. nr 3), 7) upoważnienie lub pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów, oferty i reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o ile nie wynika to z odpowiednich zapisów w dostarczonych dokumentach..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.
www.bip.trzcianka.pl.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.11.2009 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 Dokumenty do pobrania:
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (04/11/2009 15:04:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (04/11/2009 15:06:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:25:51)
Udzielenie kredytu na dofinansowanie planowanego deficytu na rok 2010

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 17.11.2010 r.

DODANO - 17.11.2010 r.

1. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

2. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

 


 

DODANO 15.11.2010 r.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 363776-2010 z dnia 2010-11-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Trzcianka
Kredyt w wysokości 4.000.000,00 zł ( cztery miliony złotych
Termin składania ofert: 2010-11-22


 

Numer ogłoszenia: 367786 - 2010; data zamieszczenia: 15.11.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 363776 - 2010 data 09.11.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Trzcianka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, fax. 067 352 73 36.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:22.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:26.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

Trzcianka: Udzielenie kredytu na dofinansowanie planowanego deficytu na rok 2010
Numer ogłoszenia: 363776 - 2010; data zamieszczenia: 09.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu na dofinansowanie planowanego deficytu na rok 2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kredyt w wysokości 4.000.000,00 zł ( cztery miliony złotych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 10.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Dokumenty do pobrania:

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (10/11/2010 10:11:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (10/11/2010 10:11:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (27/06/2011 07:01:46)
II Przetarg - Usługi udzielania kredytu na Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Trzciance

Trzcianka: Usługi udzielania kredytu na Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Trzciance
Numer ogłoszenia: 424374 - 2009; data zamieszczenia: 10.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi udzielania kredytu na Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Trzciance.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kredyt 2.385.000,00.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu : a)spełniać wymagania określone w art.22 ust. 1 ustawy, b)nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy, c)posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, d)znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji potwierdzające dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed datą składania ofert, 2)dokument potwierdzający prawo do występowania w obrocie prawnym w zależności od ustawy, na mocy której utworzony został bank, w szczególności: a- bank państwowy, utworzony na podstawie ustawy Prawo bankowe: Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa o utworzeniu banku państwowego, statut banku, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków zarządu, b- banki spółdzielcze oraz banki w formie spółki akcyjnej, powołane na podstawie ustawy -Kodeks spółek handlowych - Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, aktualny odpis z właściwego rejestru, 3) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4)oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust, 1 i 2 ustawy .(zał. nr 2 do SIWZ),. 5)formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem (zał. nr 1 - oferta wzór do SIWZ) 6)prognozowany harmonogram wykorzystania i spłat kredytu (zał. nr 3), 7) upoważnienie lub pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów, oferty i reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o ile nie wynika to z odpowiednich zapisów w dostarczonych dokumentach..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


 Dokumenty do pobrania:


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (10/12/2009 13:20:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (10/12/2009 14:52:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:26:23)
Selektywna zbiórka odpadów (szkło, butelki PET, makulatura)

Trzcianka: Selektywna zbiórka odpadów (szkło, butelki PET, makulatura)
Numer ogłoszenia: 407608 - 2010; data zamieszczenia: 14.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Selektywna zbiórka odpadów (szkło, butelki PET, makulatura).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zebrane z terenu miasta i gminy Trzcianka minimalnej ilości: 20 ton odpadów szklanych, 20 ton odpadu butelek PET oraz 20 ton odpadu makulatury rocznie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.90.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności - zezwolenie na świadczenie usług zbierania i transportu odpadów na terenie Gminy Trzcianka; dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym , w latach 2008-2009 wykonywał usługi polegające na selektywnej zbiórce odpadów (szkło, butelki PET, makulatura) w ilości co najmniej 50% jak w pkt 2.3 SIWZ rocznie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 2 lata obrotowe
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.
www.bip.trzcianka.pl

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pok. nr 20 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Dokumenty do pobrania:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (14/12/2010 11:04:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (14/12/2010 11:04:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (27/06/2011 07:01:58)
Selektywna zbiórka odpadów (szkło, butelki PET, makulatura)

Trzcianka: Selektywna zbiórka odpadów (szkło, butelki PET, makulatura)
Numer ogłoszenia: 428124 - 2009; data zamieszczenia: 14.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Selektywna zbiórka odpadów (szkło, butelki PET, makulatura).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zebranie z terenu miasta i gminy Trzcianka minimalnej ilości: 20 ton odpadów szklanych, 20 ton odpadu butelek PET oraz 20 ton odpadu makulatury rocznie.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.90.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadać uprawnienia do wykonywania działalnosci - zezwolenie na świadczenie usług zbierania i transportu odpadów na terenie Gminy Trzcianka; dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym, w latach 2007-2008 wykonywał usługi polegajace na selektywnej zbiórce odpadów (szkło, butelki PET, makulatura) w ilości co najmniej 50% jak w pkt.2.3 SIWZ rocznie..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalnosci gospodarczej, wystawionego nie wczesniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert, w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilą lub jawną - umowa spółki; pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy; wykaz podwykonawców prac opis i zakres robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawców; aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt 3.1.3 podpunkt 4-8 SIWZ wystawionej nie wczesniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w pkt 3.1.3 ppkt 9 SIWZ wystawionej nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert, aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego i właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawionych nie wczesniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, referencje, sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ona badaniu przez biegłego rewidenta opinia badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego inne dokumenty określajace obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za okres 2007-2008, a jeżeli okres działalności jest krótszy - za ten okres; oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu; oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.trzcianka.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pok. nr 20 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.


Dokumenty do pobrania:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Zmiana do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dodano 16.12.2009 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (14/12/2009 14:50:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (14/12/2009 14:50:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:26:34)
Utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Trzcianka

Trzcianka: Utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Trzcianka
Numer ogłoszenia: 412996 - 2010; data zamieszczenia: 17.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Trzcianka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na utrzymaniu zwierząt bezdomnych w schronisku, w zakresie: wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy Trzcianka, na zlecenie Burmistrza Trzcianki lub innych upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego Trzcianki wraz z przetransportowaniem zwierząt do schroniska, przyjęcie zwierzęcia do schroniska dla zwierząt bezdomnych, sterylizacja lub kastracja bezdomnego zwierzęcia, a w przypadku kotów powinny być po wykonaniu zabiegu, zdrowe wypuszczone na wolność, utrzymanie (zapewnienie pobytu) zwierzęcia w schronisku, zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej, eutanazja (nieuleczalnych zwierząt i ślepego miotu)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.20.00.00-1, 85.21.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 550 zł (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt złotych) do dnia 29.12.2010 r. do godz. 9:00.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia - prowadzić w okresie 3 lat schronisko dla zwierząt bezdomnych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.
www.bip.trzcianka

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pok. 20 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


Dokumenty do pobrania:

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (17/12/2010 14:48:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (17/12/2010 14:49:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (27/06/2011 07:02:10)
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012

 DODANO - 16.02.2010 r.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 35098-2010 z dnia 2010-02-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Trzcianka
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1.budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o...
Termin składania ofert: 2010-02-26


 

Numer ogłoszenia: 44096 - 2010; data zamieszczenia: 16.02.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 35098 - 2010 data 08.02.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Trzcianka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, fax. 067 352 73 36.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5.
 • W ogłoszeniu jest: 2.dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej: 2.1.raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium /Labosport lub ISA-Sport, lub Sports Labs Ltd/, dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf /dostępny na FIFA.com/, 2.2.certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub 2.2.1.aprobata techniczna ITB, lub 2.2.2.rekomendacja techniczna ITB, lub 2.2.3.wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni, np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs LTD lub dokument równoważny, 2.3.karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta, 2.4.atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia, 2.5.autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię..
 • W ogłoszeniu powinno być: 2. Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej: 2.1Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium ( Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf ( dostępny na www.FIFA.com) 2.2Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub 2.2.1.Aprobata techniczna ITB, lub 2.2.2.Rekomendacja techniczna ITB. 2.3Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. 2.4Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. 2.5Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: 26.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka..
 • W ogłoszeniu powinno być: 04.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka..

 

 


 

Trzcianka: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012
Numer ogłoszenia: 35098 - 2010; data zamieszczenia: 08.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1.budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o powierzchni 1.860 m2 /pole gry 26,0 m x 56,0 m/: 2.1.1.podbudowa przepuszczalna, 2.1.2.nawierzchnia boiska do piłki nożnej - sztuczna trawa: 2.1.2.1.nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 2.1.2.2.wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa /wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium, np. Labosport/, 2.1.2.3.typ włókna - monofil, 2.1.2.4.skład chemiczny włókna - polietylen, 2.1.2.5.ciężar włókna - min. 11.000 Dtex, 2.1.2.6.gęstość trawy - min. 97.000 włókien/m2. 2.1.3.obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska, 2.1.4.wyposażenie: 2.1.4.1.bramki aluminiowe mocowane na tulejach - 2 sztuki, 2.1.4.2.siatki do bramek - 2 sztuki. 2.2.budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 m x 32,1 m o powierzchni 613,11 m2 /pole gry 15,1 m x 28,1 m/: 2.2.1.podbudowa przepuszczalna, 2.2.2.nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót: 2.2.3.technologia typu NATRYSK - na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwie stabilizującą typu ET o grubości 30 mm, następnie warstwę grubości 10 - 11 mm granulatu SBR, dalej warstwę natrysku /mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU/ o grubości 2 - 3 mm, 2.2.4.wyposażenie do piłki koszykowej: 2.2.4.1.obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki, 2.2.4.2.tablica do koszykówki epoksydowa o wymiarach 105 x 180 cm - 2 sztuki, 2.2.4.3.mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki, 2.2.4.4.konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki, 2.2.5.wyposażenie do piłki siatkowej: 2.2.5.1.słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne /badminton, tenis, siatkówka - 2 sztuki, 2.2.5.2.siatka do siatkówki - 1 sztuka, 2.3.ogrodzenie terenu, 2.4.oświetlenie terenu - projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości 9 m, 2.5.chodniki - ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener - kostka brukowa grubości minimum 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym, 2.6.fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego, 2.7.budowa budynku socjalno - szatniowego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na realizacji przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej jako II etap, w szczególności bieżni okólnej. Decyzję o ewentualnym udzieleniu zamówienia uzupełniającego zamawiający podejmie w ciągu miesiąca od rozstrzygnięcia przetargu na udzielenie zamówienia podstawowego oraz po przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcą zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 20.000,00 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane polegające na budowie co najmniej jednego boiska piłkarskiego /o powierzchni nie mniejszej niż 1.400 m2/ z nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz co najmniej jednego boiska /o powierzchni nie mniejszej niż 460 m2/ z nawierzchnią poliuretanową. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na zasadzie : spełnia - nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy, posiadającym następujące kwalifikacje: a)posiada wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej w zakresie niezbędnym do nadzorowania planowanych przez zamawiającego robót, b)jest członkiem odpowiedniej Izby Budowlanej; 2.wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym następujące kwalifikacje: a)posiada wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie niezbędnym do nadzorowania planowanych przez zamawiającego robót, b)jest członkiem odpowiedniej Izby Budowlanej; 3.wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym następujące kwalifikacje: a)posiada wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie niezbędnym do nadzorowania planowanych przez zamawiającego robót, b)jest członkiem odpowiedniej Izby Budowlanej; Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na zasadzie: spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1.dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: 1.1.certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008 lub: 1.1.1.aprobata techniczna ITB, lub 1.1.2.rekomendacja techniczna ITB, lub 1.1.3.wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni, np. Labosport, lub równoważny dokument, 1.2.Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta, 1.3.atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni, 1.4.autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, 2.dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej: 2.1.raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium /Labosport lub ISA-Sport, lub Sports Labs Ltd/, dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf /dostępny na FIFA.com/, 2.2.certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub 2.2.1.aprobata techniczna ITB, lub 2.2.2.rekomendacja techniczna ITB, lub 2.2.3.wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni, np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs LTD lub dokument równoważny, 2.3.karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta, 2.4.atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia, 2.5.autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Przemiar robot - etap I - branża budowlana

3. Przemiar robót - branża elektryczna

4. Przemiar robót - etap I - branża sanitarna

5. Specyfikacja techniczna - branża sanitarna - strona tytułowa

6. Specyfikacja techniczna - branża sanitarna - opis

7. Specyfikacja techniczna - branża elektryczna

8. Specyfikacja techniczna - branża budowlana

9. Dukumentacja techniczna.7z (w celu otworzenia archiwum można skorzystać z darmowego oprogramowania - 7zip )


10. Odpowiedzi na zapytania - dodano 11.02.2010 r.
11. Odpowiedzi na zapytania - dodano 16.02.2010 r.
12. Odpowiedzi na zapytania - dodano 19.02.2010 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (08/02/2010 15:37:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (08/02/2010 15:38:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:26:44)
Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla dzieci i podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance

Trzcianka: Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla dzieci i podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance
Numer ogłoszenia: 4894 - 2011; data zamieszczenia: 13.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla dzieci i podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - Przygotowanie i wydawanie posiłków dziennie, w ilości około 250 porcji dla podopiecznych MGOPS w Trzciance, - Przygotowanie i dowóz posiłków dziennie, w ilości ok. 50 porcji dla uczniów ze Szkół z terenu Gminy Trzcianka , - Przygotowanie i dowóz posiłków dziennie, w ilości około 50 porcji dla podopiecznych z terenu Gminy Trzcianka, - Przygotowanie posiłków dziennie, w ilości około 50 porcji dla uczniów ze Szkół z terenu Gminy Trzcianka, bez dowozu ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.02.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, os. Słowackiego 24, 64 - 980 Trzcianka.
www.bip.trzcianka.pl

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.01.2011 godzina 12:00, miejsce: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej os. Słowackiego 24, 64 - 980 Trzcianka - pokój Kierownika.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przygotowywanie i wydawanie posiłków dla podopiecznych MGOPS.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - dziennie około 250 porcji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przygotowanie i dowóz posiłków dla uczniów ze szkół Gminy Trzcianka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - dziennie około 50 porcji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przygotowanie i dowóz posiłków dla podopiecznych z terenu Gminy Trzcianka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - dziennie około 50 porcji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Przygotowanie posiłków dla uczniów ze szkół z terenu gminy Trzcianka, bez dowozu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - dziennie około 50 porcji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Dokumenty do pobrania:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (13/01/2011 10:54:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (13/01/2011 10:54:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (27/06/2011 07:02:18)
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Biernatowo

Trzcianka: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Biernatowo
Numer ogłoszenia: 37212 - 2010; data zamieszczenia: 10.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Biernatowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowę: 1.sieć wodociągowa śr. 110mm PCV - 2101m 2.sieć wodociągowa śr. 90mm PCV - 1668,8m 3.przyłącza wodociągowe PE de 32x3,0mm, SDR11 - 265,6m - 6 szt.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Trzcianki - sekretariat, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Przedmiar robót

3. Specyfikacja techniczna

4. Dokumentacja techniczna (w celu otworzenia archiwum można skorzystać z darmowego oprogramowania - 7zip )

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (10/02/2010 14:39:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (10/02/2010 14:39:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:26:54)
Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę słupów ogłoszeniowych
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę słupów ogłoszeniowych, stanowiących własność Gminy Trzcianka, położonych na terenie miasta Trzcianka, na okres od 1 marca 2011r. do 28 lutego 2014r.

Do obowiązku dzierżawcy będzie należało:

1. utrzymanie słupów ogłoszeniowych i miejsca w jego obrębie, w estetycznym stanie,
2. systematycznej konserwacji słupów ogłoszeniowych poprzez odmalowanie ich  minimum raz na rok,
3. przyjmowanie ogłoszeń i reklam, ich rozwieszanie i zdejmowanie,
4. zachowanie schematu rozmieszczania informacji na słupach ogłoszeniowych
(plan schematu do wglądu w Urzędzie Miejskim Trzcianki, pokój nr 14).

Za umieszczanie ogłoszenia dzierżawca będzie zobowiązany do pobierania opłaty wg stawki czynszu wymienionej w uchwale Nr XL/274/05 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 7 lipca 2005r.

Czynsz miesięczny w wysokości ustalonej procentowo od wniesionych opłat za ogłoszenia, płatny będzie kwartalnie do 20 każdego miesiąca po zakończeniu kwartału.

Przetarg wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższy procent od wniesionych opłat za ogłoszenia.
Obwieszczenia i informacje samorządowe będą wywieszane i zdejmowane przez wygrywającego przetarg bezpłatnie.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego Trzcianki w terminie do dnia 21 lutego 2011r. do godz. 12.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lutego 2011r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Podpisanie umowy na dzierżawę słupów ogłoszeniowych nastąpi w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (15/01/2011 11:36:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (15/01/2011 11:37:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (27/06/2011 07:02:50)
Profilowanie dróg gminnych

Trzcianka: Profilowanie dróg gminnych
Numer ogłoszenia: 40352 - 2010; data zamieszczenia: 12.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Profilowanie dróg gminnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Profilowanie dróg gminnych, naprawa nawierzchni gruzem betonowo-ceglanym, żużlem, pospółką żwirowo-glinianą. Równanie boisk sportowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Profilowanie dróg gminnych, naprawa nawierzchni gruzem betonowo-ceglanym, żużlem, pospółką żwirowo-glinianą. Równanie boisk sportowych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Dokumenty do pobrania:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne
3. Specyfikacja techniczna – nawierzchnia żwirowa
4. Specyfikacja techniczna – naprawa nawierzchni gruntowych
5. Specyfikacja techniczna – naprawa nawierzchni z żużla paleniskowego
6. Specyfikacja techniczna – remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (12/02/2010 13:40:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:27:06)
Profilowanie dróg gminnych

Trzcianka: Profilowanie dróg gminnych
Numer ogłoszenia: 35656 - 2011; data zamieszczenia: 04.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Profilowanie dróg gminnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Profilowanie dróg gminnych, naprawa nawierzchni gruzem betonowo-ceglanym, żużlem, pospółką żwirowo-glinianą. Równanie boisk sportowych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Profilowanie dróg gminnych, naprawa nawierzchni gruzem betonowo-ceglanym, żużlem, pospółką żwirowo-glinianą. Równanie boisk sportowych

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Dokumenty do pobrania:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne
3. Specyfikacja techniczna – nawierzchnia żwirowa
4. Specyfikacja techniczna – naprawa nawierzchni gruntowych
5. Specyfikacja techniczna – naprawa nawierzchni z żużla paleniskowego
6. Specyfikacja techniczna – remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (04/03/2011 17:23:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (04/03/2011 17:23:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (27/06/2011 07:02:58)
Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Trzciance

Trzcianka: Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Trzciance
Numer ogłoszenia: 41076 - 2010; data zamieszczenia: 12.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Trzciance.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opracowanie projektu termomodernizacji szkół ( 1 obiekt kubaturowy - 30.780m³ ) 2.Opracowany projekt winien obejmować następujące główne elementy: 2.1.inwentaryzację obiektu, 2.2.termomodernizację przegród zewnętrznych wraz z rewitalizacją architektoniczną, 2.3.modernizację instalacji centralnego ogrzewania, 2.4.dokończenie wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, 2.5.modernizację partii wejściowej, 2.6.wymianę posadzek antresoli sali gimnastycznej, 2.7.wymianę konstrukcji podłóg sali gimnastycznej, 2.8.wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia sali gimnastycznej, 2.9.wentylację mechaniczną sali gimnastycznej, 4.10. ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Dokumenty do pobrania:

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (12/02/2010 14:03:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (12/02/2010 14:04:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:27:19)
Wymiana grzejników i zaworów w instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego
Trzcianka, dnia 30.03.2011 r.


Ogłoszenie nr 1

W związku z ogłoszonym w dniu 24.03.2011 r. przetargiem na „Wymianę grzejników i zaworów w instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki” informuję, że  już po opublikowaniu dokumentów przetargowych w Biuletynie Informacji Publicznej, zauważono błąd w przedmiarze robót w pozycji 2.12.
W pozycji tej dotyczącej grzejników stalowych płytowych (wysokości 600 mm), montaż na ścianie, grzejnik długości 1000 mm, typ C.33 (3-płytowy) – KNR 35/209/3, nie podano ilości grzejników.
W pozycji 2.12  należy wpisać – 15 sztuk grzejników.


Kierownik Referatu
Budynków Komunalnych
Marian Patalas

 


 Trzcianka: Wymiana grzejników i zaworów w instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego.
Numer ogłoszenia: 94585 - 2011; data zamieszczenia: 24.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana grzejników i zaworów w instalacji c.o. w budynku Urzedu Miejskiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: -wymianę starych grzejników żeliwnych żeberkowych na nowe płytowe Purmo lub równoważne, -wymianę starych zaworów grzejnikowych na nowe z głowicą termoregulacyjną Danfoss lub równoważne, -montaż zaworów grzejnikowych powrotnych, -wymianę zaworów podpionowych na nowe kulowe (w piwnicy), -wymianę automatów odpowietrzających,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Roboty niezbedne do wykonania zamówienia lecz nie ujęte w kosztorysie inwestorskim

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 26.04.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, Referat Budynków Komunalnych, ul.Żeromskiego 15, pok.14, 64-980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Dokumenty do pobrania:

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Przedmiar robót

3. Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne

4. Specyfikacja techniczna - instalowanie centralnego ogrzewania

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (24/03/2011 14:41:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (24/03/2011 14:41:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (27/06/2011 07:03:24)
Usługi rzeczoznawcy majątkowego

Trzcianka: Usługi rzeczoznawcy majątkowego
Numer ogłoszenia: 74562 - 2010; data zamieszczenia: 17.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi rzeczoznawcy majątkowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wycenie nieruchomości: 1. budynku mieszkalnego - 5 szt., 2. budynku użytkowego - 15, 3. lokalu mieszkalnego - 30, 4. lokalu użytkowego - 10, 5. garażu - 5, 6. pomieszczenia gospodarczego - 6, 7. działki budowlanej - 100, 8. działki rolnej - 30, 9. działki przejmowanej pod drogi - 50, 10. działki do naliczenia opłaty adiacenckiej - 60, 11. działki do naliczenia opłaty rocznej - 150 12. działki do naliczenia renty planistycznej - 50, 13. aktualizacja wyceny nieruchomości określonych w punktach 1.1-1.12 -70..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą następujące kwalifikacje: a) posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, b) jest wpisany do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki ul. Sikorskiego 7 64-980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Trzcianki - Sekretariat ul. Sikorskiego 7 64-980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Dokumenty do pobrania:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (17/03/2010 14:07:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (17/03/2010 14:07:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:27:30)
Remont cząstkowy dróg gminnych oraz remont ulicy Spokojnej w Trzciance

Trzcianka: Remont cząstkowy dróg gminnych oraz remont ulicy Spokojnej w Trzciance
Numer ogłoszenia: 54972 - 2011; data zamieszczenia: 25.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy dróg gminnych oraz remont ulicy Spokojnej w Trzciance.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Remont cząstkowy masą mineralno-asfaltową grubości średnio 4 cm, z obcięciem krawędzi , z posmarowaniem krawędzi i dna emulsją, bez / z naprawą podbudowy. 2 Remont ulicy Spokojnej : frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej i ułożenie nowej warstwy z betonu asfaltowego, uzupełnienie ubytków w jezdni, przełożenie chodnika i zatoki postojowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Remont cząstkowy masą mineralno-asfaltową grubości średnio 4 cm, z obcięciem krawędzi , z posmarowaniem krawędzi i dna emulsją, bez / z naprawą podbudowy

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki,ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remonty cząstkowe dróg gminnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: remont cząstkowy masą mineralno asfaltowaą grubości średnio 4 cm na gorąco, z mechanicznym obcięciem krawędzi i posmarowaniem dna i krawędzi emulsją - około 1443 m2, oraz j.w. z naprawą podbudowy - 10 m2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont ulicy Spokojnej w Trzciance.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Częściowe frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej i ułożenie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, uzupełnienie ubytków w jezdni, przełożenie nawierzchni chodnika i zatoki postojowej.Droga długości 90,65 mb.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


Dokumenty do pobrania:

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Projekt (Plik .zip - należy zapisać na dysk twardy komputera  i rozpakować. Można użyć darmowego programu 7zip do pobrania z www.7-zip.org)

3. Przedmiar robót

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - strona tytułowa

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

5.  Remonty czastkowe

6. Wymagania ogólne

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (25/03/2011 15:09:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (25/03/2011 15:09:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (24/04/2012 09:28:40)
Remont kuchni w Szkole Podstawowej w Łomnicy

Trzcianka: Remont kuchni w Szkole Podstawowej w Łomnicy
Numer ogłoszenia: 79721 - 2010; data zamieszczenia: 09.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont kuchni w Szkole Podstawowej w Łomnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Roboty remontowe ogólnobudowlane - roboty rozbiórkowe, roboty murarskie, roboty tynkarskie, okładziny ścienne z płytek ceramicznych, posadzki z płytek gres, stolarka drzwiowa. 2. Roboty remontowe sanitarne - roboty rozbiórkowe, instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja kanalizacyjna, biały montaż. 3. Roboty remontowe elektryczne - ułożenie przewodów elektrycznych, biały montaż..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.53.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 06.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, Referat Budynków Komunalnych, ul. Żeromskiego 15, pok. 18, 64-980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Trzcianki - sekretariat, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Dokumenty do pobrania:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Przedmiar - roboty ogólnobudowlane

3. Przedmiar - roboty sanitarne

4. Przedmiar - roboty elektryczne

5. Rys. 1 - Inwentaryzacja

6. Rys. 2 - Kuchnia

7. Rys. 3 - Okno podawcze

8. Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne

9. Specyfikacja techniczna - roboty murarskie

10. Specyfikacja techniczna - tynki zwykłe

11. Specyfikacja techniczna - Obudowa pionów kanalizacyjnych

12. Specyfikacja techniczna - Posadzki z płytek gres

13. Specyfikacja techniczna - Roboty malarskie

14. Specyfikacja techniczna - Okładziny z płytek ściennych ceramicznych

15. Specyfikacja techniczna - Stolarka drzwiowa i okna podawcze

16. Specyfikacja techniczna - Instalacje sanitarne

17. Specyfikacja techniczna - Instalacje elektryczne

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (09/04/2010 15:06:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (09/04/2010 15:07:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:27:41)
Przebudowa ulicy dojazdowej do Urzędu Miejskiego Trzcianki

Trzcianka: Przebudowa ulicy dojazdowej do Urzędu Miejskiego Trzcianki
Numer ogłoszenia: 56146 - 2011; data zamieszczenia: 28.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy dojazdowej do Urzędu Miejskiego Trzcianki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiana istniejącej nawierzchni z trylinki na kostkę granitową wraz ze ściekiem z kostki kamiennej grafitowej. Wymiana krawężników kamiennych łupanych na cięte płomieniowane. Wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostką brukową betonową typu Nova Granit..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Wymiana istniejącej nawierzchni z trylinki na kostkę granitową wraz ze ściekiem z kostki kamiennej grafitowej. Wymiana krawężników kamiennych łupanych na cięte płomieniowane. Wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostką brukową betonową typu Nova Granit

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzęd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Dokumenty do pobrania:

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

1A. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - zmiana 30.03.2011 r. (obowiązująca)

2. Przedmiar robót

3. Opis techniczny

4. Plan sytuacyjno-wysokościowy

5. Specyfikacja techniczna (Plik .zip - należy zapisać na dysk twardy komputera  i rozpakować. Można użyć darmowego programu 7zip do pobrania z www.7-zip.org)

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (28/03/2011 15:02:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (28/03/2011 15:03:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (24/04/2012 09:28:53)
Remont toalet w Szkole Podstawowej w Siedlisku

Trzcianka: Remont toalet w Szkole Podstawowej w Siedlisku
Numer ogłoszenia: 79669 - 2010; data zamieszczenia: 09.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont toalet w Szkole Podstawowej w Siedlisku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Roboty remontowe ogólnobudowlane - roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, okładziny ścienne z płytek ceramicznych, kabiny wc systemowe i przegrody pisuarowe, stolarka drzwiowa, 2. Roboty remontowe sanitarne - roboty rozbiórkowe, instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja kanalizacyjna, biały montaż, 3. Roboty remontowe elektryczne - ułożenie przewodów elektrycznych, biały montaż..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.53.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 06.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, Referat Budynków Komunalnych, ul. Żeromskiego 15, pok. 18, 64-980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Trzcianki - sekretariat, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Dokumenty do pobrania:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Przedmiar - roboty ogólnobudowlane

3. Przedmiar - instalacje sanitarne

4. Przedmiar - roboty elektryczne

5. Rys. 1 - Inwentaryzacja

6. Rys. 2 - Rozbiórki

7. Rys. 3 - Toalety

8. Informacja - Czujniki ruchu - przykład

9. Informacja - Oprawy - przykład

10. Specyfikacja techniczna - Wymagania ogólne

11. Specyfikacja techniczna - Roboty murarskie

12. Specyfikacja techniczna - Kabiny systemowe i przegrody pisuarowe

13. Specyfikacja techniczna - Tynki zwykłe

14. Specyfikacja techniczna - Sufity podwieszane i obudowy pionów kanalizacyjnych

15. Specyfikacja techniczna - Posadzki z płytek gres

16. Specyfikacja techniczna - Roboty malarskie

17. Specyfikacja techniczna - Okładziny ścienne z płytek sciennych ceramicznych

18. Specyfikacja techniczna - Stolarka drzwiowa

19. Specyfikacja techniczna - Instalacje sanitarne

20. Specyfikacja techniczna - Instalacje elektryczne

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (09/04/2010 15:19:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (09/04/2010 15:39:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:27:51)
Roboty remontowe w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki
DODANO: 13.04.2011
 

 
Trzcianka: Roboty remontowe w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki

Numer ogłoszenia: 103651 - 2011; data zamieszczenia: 31.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowe w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty ogólnobudowlane: - roboty rozbiórkowe, - roboty murarskie (ścianki działowe), - roboty tynkarskie, - okładziny ścienne, - roboty posadzkowe, - stolarka drzwiowa drewniana, - sufit podwieszany, - roboty sztukatorskie, - roboty malarskie, Roboty elektryczne: - wymiana tablicy rozdzielczej, - instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych - ogólna, - instalacja elektryczna oświetleniowa, - instalacja komputerowa i elektryczna dedykowana, - instalacja słaboprądowa (telefoniczna i nagłośnienia).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
•    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•    Roboty niewymienione w przedmiarach a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.06.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
•    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•    
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, Referat Budynków Komunalnych, ul. Żeromskiego 15, pok. 14, 64-980 Trzcianka.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Dokumenty do pobrania:

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Specyfikacja techniczna -  wymagania ogólne

3. Specyfikacja techniczna - roboty murarskie

4. Specyfikacja techniczna - tynki zwykłe

5. Specyfikacja techniczna - okładziny z płyt gipsowych na stropach

6. Specyfikacja techniczna - posadzki z płytek gres

7. Specyfikacja techniczna - roboty malarskie

8. Specyfikacja techniczna - okładziny ścienne z płytek ceramicznych

9. Specyfikacja techniczna - stolarka drzwiowa

10. Specyfikacja techniczna - sztukaterie

11. Specyfikacja techniczna - instalacje elektryczne

12. Specyfikacja techniczna - instalacja komputerowa

13. Przedmiar ogólnobudowlany

14. Przedmiar - instalacja elektryczna ogólna

15. Przedmiar - instalacja komputerowa

16. Rysunki - (Plik .zip - należy zapisać na dysk twardy komputera  i rozpakować. Można użyć darmowego programu 7zip do pobrania z www.7-zip.org)

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (31/03/2011 17:56:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (31/03/2011 17:56:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (24/04/2012 09:29:13)
Remont cząstkowy dróg gminnych oraz remont ulicy Staszica w Trzciance

Trzcianka: Remont cząstkowy dróg gminnych oraz remont ulicy Staszica w Trzciance
Numer ogłoszenia: 107372 - 2010; data zamieszczenia: 15.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy dróg gminnych oraz remont ulicy Staszica w Trzciance.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Remonty cząstkowe masą mineralno-asfaltową grubości średnio 4 cm, z obcięciem krawędzi, z posmarowaniem krawędzi i dna emulsją, bez / z naprawą podbudowy. 2. Remont ulicy Staszica : frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej i ułożenie nowej warstwy z betonu asfaltowego, uzupełnienie ubytków w jezdni,rozbiórka i ponowne ustawienie krawężników kamiennych, przełożenie nawierzchni zjazdów. Długość ulicy : 165 mb.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Remonty cząstkowe masą mineralno-asfaltową grubości średnio 4 cm, z obcięciem krawędzi, z posmarowaniem krawędzi i dna emulsją, bez / z naprawą podbudowy.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remonty cząstkowe dróg gminnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: remont cząstkowy masą mineralno asfaltową grubości średnio 4 cm na gorąco, z mechanicznym obcięciem krawędzi i posmarowaniem dna i krawędzi emulsją - około 872 m2, j.w. z naprawą podbudowy około 10 m2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont ulicy Staszica w Trzciance.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: częściowe frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej i ułożenie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, uzupełnienie ubytków w jezdni, rozbiórka krawężników kamiennych i ponowne ustawienie na ławie betonowej, przełożenie nawierzchni zjazdów. Droga długości ok. 165 mb.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.06.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


Dokumenty do pobrania:

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2.  Plan zagospodarowania terenu - plik dwf

3. Profil podłużny - plik dwf

4. Przekrój konstrukcyjny - a

5. Przekrój konstrukcyjny - b

6. Poprzeczniki

7. SST - Remonty cząstkowe

8. Przedmiar robót

9. Wymagania ogólne

10. SST - Przebudowa ulicy Staszica w Trzciance

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (15/04/2010 15:41:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (15/04/2010 15:41:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:28:06)
Wymiana stolarki w lokalach mieszkalnych komunalnych, szkołach i przedszkolach Gminy Trzcianka

Trzcianka: Wymiana stolarki w lokalach mieszkalnych komunalnych, szkołach i przedszkolach Gminy Trzcianka
Numer ogłoszenia: 132265 - 2011; data zamieszczenia: 09.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki w lokalach mieszkalnych komunalnych, szkołach i przedszkolach Gminy Trzcianka.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Demontaż starej stolarki okiennej i drzwiowej - okna skrzynkowe i zespolone, drzwi stalowe, 2. Demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 3. Montaż nowych okien z PCV /193 szt./, drzwi aluminiowych /2 szt./, 4. Montaż parapetów wewnętrznych z PCV w kolorze białym, zewnętrznych z blachy stalowej malowanej w kolorze brązowym, 5. Obróbka okien i drzwi oraz wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych ościeży.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Do 20% zamówienia podstawowego
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie wymagane
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia     
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, Referat Budynków Komunalnych, 64-980 Trzcianka, ul. Żeromskiego 15, pok.18.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Dokumenty do pobrania:

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Rysunki stolarki w lokalach mieszkalnych

2a. Rysunki stolarki okiennej i drzwiowej w szkołach i przedszkolach

3. ST - O.000 Wymagania ogólne

4. ST- B.006 Stolarka okienna i drzwiowa PCV

5. ST - B.006a Stolarka drzwiowa aluminiowa

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (09/05/2011 15:12:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (09/05/2011 15:18:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (24/04/2012 09:29:27)
Utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych

Trzcianka: utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych
Numer ogłoszenia: 91089 - 2010; data zamieszczenia: 21.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi polegające na utrzymaniu zwierząt bezdomnych w schronisku , polegające na: 1)wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy Trzcianka, na zlecenie Burmistrza Miasta lub innych upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego Trzcianki, wraz z przetransportowaniem zwierząt do schroniska, 2)przyjęcie zwierzęcia do schroniska dla zwierząt bezdomnych, 3)sterylizację psa, a w przypadku kotów powinny być po sterylizacji wypuszczone na wolność, 4)utrzymanie (zapewnienie pobytu ) zwierzęcia w schronisku, 5)zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej, 6)eutanazja ( nieuleczalnych zwierząt i ślepego miotu)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.20.00.00-1, 85.21.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 810 zł (słownie złotych: osiemset dziesięć złotych ) do dnia 28.04.2010 roku do godz. 9 00.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 3.1.1.Warunek I - posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Sposób dokonywania oceny spełniania warunku: 1) wykonawca będzie uważany za spełniający warunek, gdy wypełnił obowiązek wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; 2) posiadać będzie zezwolenie na świadczenie usług na terenie gminy Trzcianka; 3) wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego; 4) wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie; 5) wykonawca winien dysponować osobą do pełnienia funkcji odpowiedzialnej za realizację przedmiotu umowy; 6) wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zawarcia umowy i ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia; 7) jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 3.1.2.Warunek II posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zasady dokonywania oceny spełniania warunku: a)Oferent, w okresie 3 lat, prowadził schronisko dla zwierząt bezdomnych, b) Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko te usługi, które zostały poparte referencjami robót wykonanymi należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponują potencjałem technicznym i zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania danego zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 3.1.4. Warunek IV nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3)wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo -akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 3.1.1, 3.1.2 i 3.1.3, 11) wykonawców, którzy wykonywali czynności bezpośrednio związane przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 12) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 13) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy o zamówieniu publicznym; 14) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą. 3.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 3.1.3. Warunek III znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

  • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Trzcianka ul.sikorskiego 7 64-980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2010 godzina 09:00, miejsce: sekretariat Urzedu Miejskiego Trzcianki.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Dokumenty do pobrania:

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (21/04/2010 14:14:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (21/04/2010 14:15:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:28:20)
REMONT POSADZEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SIEDLISKU ORAZ ROZDZIELNI JEDZENIA I TOALETY PERSONELU W PRZEDSZKOLU NR 1 W TRZCIANCE

Numer ogłoszenia: 134467 - 2011; data zamieszczenia: 11.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT POSADZEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SIEDLISKU ORAZ ROZDZIELNI JEDZENIA I TOALETY PERSONELU W PRZEDSZKOLU NR 1 W TRZCIANCE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu posadzek w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Siedlisku oraz rozdzielni jedzenia i toalety personelu w Przedszkolu nr 1 w Trzciance: CZĘŚĆ I : 1.1. Remont posadzek w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Siedlisku a) Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych; CZĘŚĆ II : 1.2. Remont rozdzielni jedzenia i toalety personelu w Przedszkolu nr 1 w Trzciance a) Roboty rozbiórkowe; b) Malowanie ścian i sufitów; c) Okładziny ścienne z płytek ceramicznych; d) Posadzki z płytek gresowych; e) Roboty sanitarne; f) Roboty elektryczne..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
•    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•    Roboty nie ujęte w zamówieniu a konieczne do wykonania zadania, do 50% zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.30.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.07.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymagane
III.2) ZALICZKI
•    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, Referat Budynków Komunalnych, ul. Żeromskiego 15, pok. 14, 64-980 Trzcianka.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont posadzek w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Siedlisku.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych;.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.30.00-7.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.07.2011.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont rozdzielni jedzenia i toalety personelu w Przedszkolu nr 1 w Trzciance.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) Roboty rozbiórkowe; b) Malowanie ścian i sufitów; c) Okładziny ścienne z płytek ceramicznych; d) Posadzki z płytek gresowych; e) Roboty sanitarne; f) Roboty elektryczne..
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.30.00-7.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.07.2011.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


Dokumenty do pobrania:

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
2. ST - O.000 Wymagania ogólne 
3. ST - B.001 Tynki zwykłe 
4. ST - B.003 Posadzki z płytek gres 
5. ST - B.004 Roboty malarskie 
6. ST - B.005 Okładziny ścienne z płytek ceramicznych 
7. ST - B.006 Stolarka drzwiowa 
8. ST - 6.1. Instalacje sanitarne 
9. ST - D.001 Instalacje elektryczne 
10. Przedmiar robót - Szkoła Podstawowa w Siedlisku 
11. Przedmiar robót - Gimnazjum w Siedlisku 
12. Przedmiar robót - Przedszkole nr 1 w Trzciance 
13. Przedmiar robót sanitarnych - Przedszkole nr 1 
14. Przedmiar robót elektrycznych - Przedszkole nr 1 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (11/05/2011 15:18:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (11/05/2011 15:18:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (24/04/2012 09:29:36)
REMONT KORYTARZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 I GIMNAZJUM NR 1 W TRZCIANCE
Trzcianka: REMONT KORYTARZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 I GIMNAZJUM NR 1 W TRZCIANCE
Numer ogłoszenia: 134439 - 2011; data zamieszczenia: 11.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT KORYTARZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 I GIMNAZJUM NR 1 W TRZCIANCE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu korytarzy w Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Trzciance: CZĘŚĆ I : 1. Remont korytarzy w Szkole Podstawowej nr 3 a) Malowanie ścian i sufitów; b) Wykonanie tynków mozaikowych (lamperie); c) Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych; CZĘŚĆ II : 2. Remont korytarzy w Gimnazjum nr 1 a) Malowanie scian i sufitów; b) Wykonanie tynków mozaikowych (lamperie); c) Posadzki z plytek gresowych;.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
•    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•    Roboty nie ujęte w zamówieniu a konieczne do wykonania zadania, do 50% zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.07.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymagane
III.2) ZALICZKI
•    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•    
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, Referat Budynków Komunalnych, ul. Żeromskiego 15, pok. 14, 64-980 Trzcianka.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont korytarzy w Szkole Podstawowej nr 3.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) Malowanie ścian i sufitów; b) Wykonanie tynków mozaikowych (lamperie); c) Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych;.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.30.00-7.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.07.2011.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont korytarzy w Gimnazjum nr 1.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) Malowanie scian i sufitów; b) Wykonanie tynków mozaikowych (lamperie); c) Posadzki z plytek gresowych;.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.30.00-7.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.07.2011.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

Dokumenty do pobrania:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (11/05/2011 15:30:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (11/05/2011 15:30:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (24/04/2012 09:29:47)
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych komunalnych Gminy Trzcianka

Trzcianka: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych komunalnych Gminy Trzcianka
Numer ogłoszenia: 122737 - 2010; data zamieszczenia: 13.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych komunalnych Gminy Trzcianka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Demontaz starej stolarki drewnianej, 2. Demontaż parapetów wewnetrznych i zewnętrznych, 3. Montaż nowych okien z PCV / 193szt./ i drzwi balkonowych z PCV / 4szt./, 4. Montaż parapetów wewnętrznych z PCV i zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej 5. Obróbka okien i drzwi oraz naprawa tynków..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
do 20% wartości zamówienia podstawowego
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki Referat Budynków Komunalnych, 64-980 Trzcianka ul.Żeromskiego 15 pok. nr 18.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Trzcianki / sekretariat/, 64-980 Trzcianka ul.Sikorskiego 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Dokumenty do pobrania:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1a. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - aneks - dodano 26.05.2010 r.
2. Przedmiar robót - zmieniony - dodano 26.05.2010 r.
3. Specyfikacja techniczna - Wymagania ogólne
4. Specyfikacja techniczna - Stolarka okienna i drzwiowa
5. Rysunki okien

 


1. Odpowiedzi na zapytania - dodano 26.05.2010 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (14/05/2010 08:51:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (14/05/2010 08:51:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:29:04)
Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu na rok 2011

Trzcianka: Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu na rok 2011
Numer ogłoszenia: 219860 - 2011; data zamieszczenia: 28.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu na rok 2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: kredyt w wysokości 3.949.800,00 zł.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 29.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 01.08.2011 r.

3. Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 04.08.2011 r. 

4. Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 09.08.2011 r.  

5. Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 12.08.2011 r.

6. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek

7. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

8. Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 18.08.2011 r.

9. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (28/07/2011 12:18:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (28/07/2011 12:22:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (24/04/2012 09:29:58)
Wymiana stolarki okiennej w szkołach i przedszkolach

Trzcianka: Wymiana stolarki okiennej w szkołach i przedszkolach
Numer ogłoszenia: 126285 - 2010; data zamieszczenia: 18.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej w szkołach i przedszkolach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w szkołach i przedszkolach w Gminie Trzcianka, w tym: - demontaż starych okien drewnianych; - montaż okien z PCV; - montaż parapetów wewnetrznych z PCV (w części okien); - montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej lub ocynk. (w części okien); - obróbka..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.25-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2010.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, Referat Budynków Komunalnych, ul. Zeromskiego 15, pok. 18, 64-980 Trzcianka.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Trzcianki - sekretariat, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Dokumenty do pobrania:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Przedmiar robót
3. Rysunki okien
4. Specyfikacja techniczna - Wymagania ogólne
5. Specyfikacja techniczna - Stolarka okienna


1. Odpowiedź na zapytanie 1 - dodano 21.05.2010 r.

2. Odpowiedź na zapytanie 2 - dodano 21.05.2010 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (18/05/2010 14:44:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (18/05/2010 14:44:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:29:14)
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Stobno

Trzcianka: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Stobno
Numer ogłoszenia: 250682 - 2011; data zamieszczenia: 19.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Stobno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu całokształtu prac związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Stobno, według procedur i problematyki określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm./ oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /Dz. U. Nr 164, poz. 1587/, a także przepisach odrębnych odnoszących się do planowania i zagospodarowania przestrzennego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 25.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 5.000 PLN

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat wykonał co najmniej jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony lub doprowadzony co najmniej do fazy projektu planu po wyłożeniu do publicznego wglądu, obejmujący obszar o powierzchni nie mniejszej niż 100 ha,
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował głównym projektantem planu posiadającym następujące kwalifikacje i doświadczenie: 1.jest członkiem Izby Urbanistów, 2.posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w samodzielnym projektowaniu przestrzeni, w szczególności wykonał jako główny projektant przynajmniej jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony lub doprowadzony co najmniej do fazy projekt planu po wyłożeniu do publicznego wglądu, obejmujący obszar o powierzchni nie mniejszej niż 100 ha, 1.wykonawca dysponuje lub będzie dysponował specjalistami będących członkami odpowiedniej izby zawodowej z dziedzin związanych z problematyką opracowania: 1.specjalista ochrony środowiska naturalnego, 2.specjalista - projektant w zakresie dróg, 3.specjalista - projektant w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Dokumenty do pobrania:


1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (19/08/2011 13:28:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (19/08/2011 13:28:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (24/04/2012 09:30:09)
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługa udzielania kredytu na Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum Nr 1 w Trzciance
Trzcianka, dnia 18-12-2009 r.
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zamawiający - Burmistrz Trzcianki, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o wyniku postępowania na „Usługi udzielania kredytu na Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum Nr 1 w Trzciance” w  trybie przetargu nieograniczonego. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą  ofertę firmy:

ING BANK ŚLĄSKI S.A.  Centrum Bankowości Korporacyjnej Północno – Zachodnie
ul. Piekary 7
68-823 Poznań, która zaoferowała cenę: 390.838,38  zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści osiem  38/100 zł)

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta, uzyskała maksymalną ilość punktów, spełnia wymogi zamawiającego.
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

1. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
ul. Szarych Szeregów 23a
60-462 Poznań - 89,38 pkt
2. ING BANK ŚLĄSKI S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej Północno-Zachodnie
ul. Piekary 7
68-823 Poznań - 100,00 pkt
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (18/12/2009 15:19:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (18/12/2009 15:20:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 13:51:35)
Przebudowa odcinka ulicy wewnętrznej przy budynku mieszkalnym nr 25-27 przy ulicy Sikorskiego w Trzciance oraz Przebudowa odcinka ulicy Kościuszki w Trzciance

Trzcianka: Przebudowa odcinka ulicy wewnętrznej przy budynku mieszkalnym nr 25-27 przy ulicy Sikorskiego w Trzciance oraz Przebudowa odcinka ulicy Kościuszki w Trzciance
Numer ogłoszenia: 136712 - 2010; data zamieszczenia: 19.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa odcinka ulicy wewnętrznej przy budynku mieszkalnym nr 25-27 przy ulicy Sikorskiego w Trzciance oraz Przebudowa odcinka ulicy Kościuszki w Trzciance.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I : Przebudowa odcinka ulicy wewnętrznej przy budynku mieszkalnym nr 25-27 przy ulicy Sikorskiego w Trzciance : - rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt drogowych prefabrykowanych, kostki polbruk, trylinki; rozebranie istniejącego chodnika; - rozebranie istniejących krawężników; - wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników; - montaż progu zwalniającego i oznakowania pionowego. Część II : Przebudowa odcinka ulicy Kościuszki w Trzciance : - rozebranie istniejących nawierzchni jezdni i chodników; - ustawienie krawężników i obrzeży; - wykonanie jezdni manewrowych i dróg dojazdowych z kostki brukowej 8/10; - wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej kamiennej 17/20; - wykonanie nawierzchni chodnika z płytek i kostki brukowej betonowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Część I : Przebudowa odcinka ulicy wewnętrznej przy budynku mieszkalnym nr 25-27 przy ulicy Sikorskiego w Trzciance : - rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt drogowych prefabrykowanych, kostki polbruk, trylinki; rozebranie istniejącego chodnika; - rozebranie istniejących krawężników; - wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników; - montaż progu zwalniającego i oznakowania pionowego. Część II : Przebudowa odcinka ulicy Kościuszki w Trzciance : - rozebranie istniejących nawierzchni jezdni i chodników; - ustawienie krawężników i obrzeży; - wykonanie jezdni manewrowych i dróg dojazdowych z kostki brukowej 8/10; - wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej kamiennej 17/20; - wykonanie nawierzchni chodnika z płytek i kostki brukowej betonowej.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.
www.bip.trzcianka.pl

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekratariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianki.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa odcinka ulicy wewnętrznej przy budynku mieszkalnym nr 25-27 przy ulicy Sikorskiego w Trzciance.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa odcinka ulicy wewnętrznej przy budynku mieszkalnym nr 25-27 przy ulicy Sikorskiego w Trzciance : - rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt drogowych prefabrykowanych, kostki polbruk, trylinki; rozebranie istniejącego chodnika; - rozebranie istniejących krawężników; - wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników; - montaż progu zwalniającego i oznakowania pionowego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.08.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przebudowa odcinka ulicy Kościuszki w Trzciance.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa odcinka ulicy Kościuszki w Trzciance : - rozebranie istniejących nawierzchni jezdni i chodników; - ustawienie krawężników i obrzeży; - wykonanie jezdni manewrowych i dróg dojazdowych z kostki brukowej 8/10; - wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej kamiennej 17/20; - wykonanie nawierzchni chodnika z płytek i kostki brukowej betonowej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.08.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Dokumenty do pobrania:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Przebudowa odcinka ulicy wewnętrznej przy budynku mieszkalnym nr 25-27 przy ulicy Sikorskiego w Trzciance.zip - pełna dokumentacja

3. Przebudowa odcinka ulicy Kościuszki w Trzciance.zip - pełna dokumentacja

Uwaga: Pliki 2 i 3 należy pobrać na dysk twardy komputera i wypakować z archiwum. Do tego celu można posłużyć się darmowym oprogramowaniem 7zip

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (19/05/2010 18:04:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (19/05/2010 18:04:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:29:25)
Modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna szkoła przy szkole podstawowej nr 2 w Trzciance

Trzcianka: Modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna szkoła przy szkole podstawowej nr 2 w Trzciance
Numer ogłoszenia: 257650 - 2011; data zamieszczenia: 24.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna szkoła przy szkole podstawowej nr 2 w Trzciance.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - demontaż i montaż istniejących urządzeń zabawowych, - rozbiórka istniejących murków oporowych, - budowa nawierzchni bezpiecznej o pow. 150m kw. - budowa nawierzchni komunikacyjnej o pow. 30m kw. - wykonanie nawierzchni trawiastej o pow. 70m kw. - montaż urządzeń zabawowych, - montaż ogrodzenia i bramy wjazdowej wraz z zagospodarowaniem terenu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 Dokumenty do pobrania:

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. 07.09.2011 r. - Wyjaśnienia i uzupełnienia dospecyfikacji istotnych warunków zamówienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (24/08/2011 14:44:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (24/08/2011 14:44:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (24/04/2012 09:30:25)
Rozbudowa i remont sali wiejskiej w Niekursku oraz remont sali wiejskiej w Runowie

Trzcianka: Rozbudowa i remont sali wiejskiej w Niekursku oraz remont sali wiejskiej w Runowie
Numer ogłoszenia: 136641 - 2010; data zamieszczenia: 27.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i remont sali wiejskiej w Niekursku oraz remont sali wiejskiej w Runowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I: Rozbudowa i remont sali wiejskiej w Niekursku. 1. wykonanie fundamentów, 2. wykonanie parteru, 3. wykonanie poddasza, 4. rozbiórka pokrycia dachowego nad częścią istniejącą, 5. wykonanie dachu nad częścią rozbudowywaną i nad częścią istniejącą, 6. wykucie otworów okiennych i drzwiowych w części istniejącej, 7. wykonanie instalacji sanitarnych (inst, w-k, c.o., przyłącze wody, zbiornik bezodpływowy), 8. instalacje elektryczne, 9. place utwardzone, parkingi i chodniki. Część II: Remont sali wiejskiej w Runowie. 1. remont dachu, 2. ocieplenie ścian zewnętrznych, 3. ocieplenie ścian zewnętrznych, 4. okładziny schodów zewnętrznych, 5. wykonanie zaplecza socjalno-kuchennego wraz z niezbędnymi instalacjami, 6. remont ścian i podłóg, 7. roboty elektryczne i malarskie w pomieszczeniach.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Roboty remontowe w części istniejącej sali wiejskiej w Niekursku.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.20.00-6, 45.45.30.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, Referat Budynków Komunalnych, ul. Żeromskiego 15, pok. 18, 64-980 Trzcianka.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Trzcianki (sekretatiat), ul. Sikorskiego 7, 64-920 Trzcianka.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadania realizowane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rozbudowa i remont sali wiejskiej w Niekursku.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie fundamentów, ścian i stropu parteru, poddasza, rozbiórka pokrycia dachowego na starej części, wykonanie nowego dachu, wykucie otworów okiennych w starej części, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, place utwardzone, parkingi i chodniki.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.20.00-6, 54.45.30.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont sali wiejskiej w Runowie.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont dachu, wymiana okien, ocieplenie ścian zewnętrznych, okładziny schodów zewnętrznych, zaplecze socjalno-kuchenne z instalacjami, remont ścian i podłóg, roboty elektryczne i malarskie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


Dokumenty do pobrania:

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Rozbudowa i remont sali wiejskiej w Niekursku.zip

3. Remont sali wiejskiej w Runowie.zip

Uwaga: Pliki 2 i 3 należy pobrać na dysk twardy komputera i wypakować z archiwum. Do tego celu można posłużyć się darmowym oprogramowaniem 7zip

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (27/05/2010 15:33:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (27/05/2010 15:34:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (05/08/2010 16:13:58)
Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna szkoła przy szkole podstawowej w Siedlisku

Trzcianka: Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna szkoła przy szkole podstawowej w Siedlisku
Numer ogłoszenia: 257550 - 2011; data zamieszczenia: 24.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna szkoła przy szkole podstawowej w Siedlisku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - budowa nawierzchni bezpiecznej o pow. 150m kw. - budowa nawierzchni komunikacyjnej o pow. 20m kw. - wykonanie nawierzchni trawiastej o pow. 90 m kw. - montaż urządzeń zabawowych, - montaż ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 Dokumenty do pobrania:

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  2. 07.09.2011 r. - Wyjaśnienia i uzupełnienia dospecyfikacji istotnych warunków zamówienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (24/08/2011 14:49:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (24/08/2011 14:50:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (24/04/2012 09:30:41)
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Trzcianka - rejon jeziora Sarcz

Trzcianka: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Trzcianka - rejon jeziora Sarcz
Numer ogłoszenia: 168212 - 2010; data zamieszczenia: 15.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Trzcianka - rejon jeziora Sarcz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu całokształtu prac związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /do uchwalenia przez Radę Miejską Trzcianki/ w obrębie geodezyjnym Trzcianka - rejon jeziora Sarcz, według procedur i problematyki określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm./ oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /Dz. U. Nr 164, poz. 1587/, a także przepisach odrębnych odnoszących się do planowania i zagospodarowania przestrzennego. 2.Powierzchnia planu wynosi około 72.9628 ha /w tym 30.1575 ha stanowi jezioro/..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.25.10.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości 5.000,00 zł /słownie złotych: pięć tysięcy/.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony lub doprowadzony co najmniej do fazy projektu planu po wyłożeniu do publicznego wglądu, obejmujący obszar o powierzchni nie mniejszej niż 30 ha,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.wykonawca dysponuje lub będzie dysponował głównym projektantem planu posiadającym następujące kwalifikacje i doświadczenie: 1.1.jest członkiem Izby Urbanistów, 1.2.posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w samodzielnym projektowaniu przestrzeni, w szczególności wykonał jako główny projektant przynajmniej jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony lub doprowadzony co najmniej do fazy projekt planu po wyłożeniu do publicznego wglądu, obejmujący obszar o powierzchni nie mniejszej niż 15 ha, 1.3.wykonawca dysponuje lub będzie dysponował specjalistami będących członkami odpowiedniej izby zawodowej z dziedzin związanych z problematyką opracowania: 1.3.1.specjalista ochrony środowiska naturalnego, 1.3.2.specjalista ochrony środowiska kulturowego, 1.3.4.specjalista - projektant w zakresie dróg, 1.3.5.specjalista - projektant w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Dokumenty do pobrania:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - zmiana (21.06.2010 r.)

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (16/06/2010 00:52:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (16/06/2010 00:52:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:29:59)
Termomodernizacja ścian budynku biurowego TTBS w Trzciance, ul. Żeromskiego 15

Trzcianka: Termomodernizacja ścian budynku biurowego TTBS w Trzciance, ul. Żeromskiego 15
Numer ogłoszenia: 272870 - 2011; data zamieszczenia: 05.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 67 2162314, faks 67 2162314.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja ścian budynku biurowego TTBS w Trzciance, ul. Żeromskiego 15.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji ścian budynku biurowego TTBS w Trzciance ul. Żeromskiego 15, w zakresie: a) Ocieplenie ścian styropianem gr. 14 cm, metoda lekka mokra np. Ceresit, na przemian, frez i listwa startowa; b) Wymiana parapetów z blachy powlekanej; c) Malowanie farbami fasadowymi; d) Ocieplenie cokołu styropianem gr. 10 cm; e) Wykonanie tynku na cokole akrylowego mozaikowego; f) Pomalowanie rynien i rur spustowych; g) Wykonanie pokrycia dachu z papy nad portiernią i wejściem głównym; h) Wymiana pokrycia daszku nad wejściem do piwnicy;.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2.posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: 1.2.1. wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto / słownie: dwięście tysięcy złotych/ polegającej na termomodernizacji budynku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego , 64 - 980 Trzcianka, ul. Żeromskiego 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2011 godzina 09:00, miejsce: Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, 64 - 980 Trzcianka, ul. Żeromskiego 15 - sekretariat I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 Dokumenty do pobrania:

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Specyfikacja wykonania i odbioru robót

3. Szczegółowa specyfikacja techniczna

4. Projekt kolorystyki - opis

5. Projekt kolorystyki - rysunki

6. Kosztorys

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (05/09/2011 15:29:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (05/09/2011 15:29:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (24/04/2012 09:30:52)
Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna szkoła przy szkole podstawowej nr 3 w Trzciance

Trzcianka: Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna szkoła przy szkole podstawowej nr 3 w Trzciance
Numer ogłoszenia: 167686 - 2010; data zamieszczenia: 15.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna szkoła przy szkole podstawowej nr 3 w Trzciance.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - budowa nawierzchni bezpiecznej o pow. 150m2 - montaż urządzeń zabawowych - montaż ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Trzcianki - sekretariat , ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Dokumenty do pobrania:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (16/06/2010 01:10:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (16/06/2010 01:10:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:30:26)
Przebudowa ulicy dojazdowej do Urzędu Miejskiego Trzcianki
Trzcianka, 9 września 2011r.

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU  
NA STANOWISKO DS. ARCHITEKTURY MIEJSKIEJ
W URZĘDZIE MIEJSKIM TRZCIANKI


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko
ds. architektury miejskiej w Urzędzie Miejskim Trzcianki została wybrana
Pani Sylwia Kęcińska, zamieszkała w Trzciance.

    

Uzasadnienie:
Kandydatka wybrana na stanowisko objęte naborem spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskała najwyższą ocenę. Posiadane przez kandydatkę wykształcenie oraz znajomość zagadnień występujących na ww. stanowisku dają gwarancję właściwej realizacji powierzonych zadań.

BURMISTRZ  TRZCIANKI
/-/ mgr Marek Kupś

Trzcianka: Przebudowa ulicy dojazdowej do Urzędu Miejskiego Trzcianki
Numer ogłoszenia: 281460 - 2011; data zamieszczenia: 09.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy dojazdowej do Urzędu Miejskiego Trzcianki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - wymiana istniejącej nawierzchni na kostkę kamienną granitową o grubości 16 cm wraz ze ściekiem z kostki kamiennej grafitowej, - wymiana krawężników betonowych na kamienne ora przełożenie istniejących krawężników kamiennych, - wymiana nawierzchni chodników na kostkę kamienną bazaltową i granitową..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • -wymiana istniejącej nawierzchni na kostkę kamienną granitową o grubości 16 cm wraz ze ściekiem z kostki kamiennej grafitowej, - wymiana krawężników betonowych na kamienne ora przełożenie istniejących krawężników kamiennych, - wymiana nawierzchni chodników na kostkę kamienną bazaltową i granitową.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 Dokumenty do pobrania:

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Przedmiar robót

3. Kosztorys inwestorski

4. Plan sytuacyjno-wysokościowy

5. Specyfikacja techniczna (Plik .zip - należy zapisać na dysk twardy komputera  i rozpakować. Można użyć darmowego programu 7zip do pobrania z www.7-zip.org

6. Opis techniczny

7. Plan sytuacyjno-wysokościowy

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (09/09/2011 12:34:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (09/09/2011 12:34:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (24/04/2012 09:31:08)
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Stobno - UWAGA - Zmiana

23.09.2011 r. - ZMIANA

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 289900-2011 z dnia 2011-09-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Trzcianka
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu całokształtu prac związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Stobno, według procedur i problematyki...
Termin składania ofert: 2011-09-26

 


 

Numer ogłoszenia: 302234 - 2011; data zamieszczenia: 23.09.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 289900 - 2011 data 15.09.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Trzcianka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, fax. 067 352 73 36.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2011 godzina 10:00.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2011 godzina 10:00.

 


Trzcianka: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Stobno
Numer ogłoszenia: 289900 - 2011; data zamieszczenia: 15.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Stobno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu całokształtu prac związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Stobno, według procedur i problematyki określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm./ oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /Dz. U. Nr 164, poz. 1587/, a także przepisach odrębnych odnoszących się do planowania i zagospodarowania przestrzennego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca w okresie ostatnich trzech lat wykonał co najmniej jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony lub doprowadzony co najmniej do fazy projektu planu po wyłożeniu do publicznego wglądu, obejmujący obszar o powierzchni nie mniejszej niż 100 ha,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca dysponuje lub będzie dysponował głównym projektantem planu posiadającym następujące kwalifikacje i doświadczenie: 1.1.jest członkiem Izby Urbanistów, 1.2.posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w samodzielnym projektowaniu przestrzeni, w szczególności wykonał jako główny projektant przynajmniej jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony lub doprowadzony co najmniej do fazy projekt planu po wyłożeniu do publicznego wglądu, obejmujący obszar o powierzchni nie mniejszej niż 100 ha, 2.wykonawca dysponuje lub będzie dysponował specjalistami będących członkami odpowiedniej izby zawodowej z dziedzin związanychz problematyką opracowania: 2.1.specjalista ochrony środowiska naturalnego, 2.2.specjalista - projektant w zakresie dróg, 2.3.specjalista - projektant w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 Dokumenty do pobrania:

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Uzupełnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 23.09.2011 r.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (15/09/2011 14:55:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (15/09/2011 14:55:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (24/04/2012 09:31:20)
Udzielenie kredytu na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Trzciance

Trzcianka: Udzielenie kredytu na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Trzciance
Numer ogłoszenia: 352072 - 2011; data zamieszczenia: 26.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Trzciance.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi udzielenia kredytu na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Trzciance. Kwota kredytu - 4.000.000 zł /słownie: cztery miliony złotych/. Rodzaj kredytu - długoterminowy. Okres kredytowania - od dnia uruchomienia do maja 2017 roku..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki ul. Sikorskiego 7 64-980 trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki ul. Sikorskiego 7 64-980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Dokumanty do pobrania:

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Uzupełnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

3. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Trzcianka

4. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek

5. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

6. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - 15.11.2011 r.

7. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - cd. - 15.11.2011 r.

8. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - 17.11.2011 r.

9. Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia- budowa sali gimnastycznej

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (26/10/2011 13:29:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (26/10/2011 13:29:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (24/04/2012 09:31:36)
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Biernatowo
Trzcianka, dnia 02-03-2010 r.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze  najkorzystniejszej oferty


Zamawiający - Burmistrz Trzcianki, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o wyniku postępowania na „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Biernatowo” w trybie przetargu nieograniczonego W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą  ofertę firmy :

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie
ul. Wodna 5B
64-700 Czarnków,
która zaoferowała cenę: 154.896,49 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 49/100)

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta, uzyskała maksymalną ilość punktów, spełnia wymogi zamawiającego.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

1. Firma Budowlano-Usługowa „SULIMAR”
ul. Zatoczna 4
72-415 Międzywodzie - 45,33 pkt

2. UMIBET s.c. A.Myślicki M. Modławski
ul. Konarskiego 35c/10
64-920 Piła - 42,29 pkt

3. ELPRO-EKO PPU R.M.Maćkowiak Sp. j.
Os. Rusa 111
61-245 Poznań - 67,00 pkt

4.PBW-M „EKOMEL” Tadeusz Kawik
ul. Reja 3
64-980 Trzcianka - 72,21 pkt

5. PPHU Mikołajczak ul. Sosnowa 9
62-006 Kobylnica - 57,09 pkt

6. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie
ul. Wodna 5b
64-700 Czarnków - 100,00 pkt

7. Przedsiębiorstwo „ARTO-A” Anna Tomczyk
Siedlisko 15
64-980 Trzcianka - 68,84 pkt

8. INTERGEO sp. z o.o
ul. Platynowa 28
62-052 Komorniki - 43,57 pkt

9. INSTAL s. c. PUH
ul. Sosnowa 6
78-600 Wałcz - 40,53 pkt

10. Zakład Inst-Bud. Handlu i Usług  Z. Sokołowski
ul. Sienkiewicza 34
64-920 Piła - 77,45 pkt   

11. JAN-TECH  Z.P.U.  s.c. J.M. Lipińscy
ul. Malczewskiego 2/19
64-920 Piła - 69,00 pkt

12. Zakład Robót Inst-Inż. WODBUD T.P.Ryczkowscy sp. j.
ul. Przemysłowa 31
64-920  Piła - 35,05 pkt

13. Przeds. Wielobranżowa W. Spychała
ul. Paderewskiego 38
78-630 Człopa - 84,97 pkt

14. TERMOTECH Sp. z o.o.
ul. Bydgoska 33/1
64-920 Piła - 25,91 pkt
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (04/03/2010 14:26:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (04/03/2010 14:30:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 13:53:15)
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Trzcianka

Trzcianka: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Trzcianka
Numer ogłoszenia: 376722 - 2011; data zamieszczenia: 14.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Trzcianka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Trzcianka.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.54.00-7, 66.51.60.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące : 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.: posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, wcześniej: Zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, bądź Ministra Finansów, jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004r. lub Potwierdzenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej jeżeli rozpoczęli działalność przed 28 sierpnia 1990 r. lub inny dokument - zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia (ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz.1151 z późn. zm.),

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, wcześniej: Zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, bądź Ministra Finansów, jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004r. lub Potwierdzenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej jeżeli rozpoczęli działalność przed 28 sierpnia 1990 r. lub inny dokument- zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia .

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Dokumenty do pobrania:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. 17.11.2011 - Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (14/11/2011 15:15:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (14/11/2011 15:15:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (24/04/2012 09:31:45)
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Trzcianka - II przetarg

Trzcianka: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Trzcianka
Numer ogłoszenia: 399452 - 2011; data zamieszczenia: 28.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Trzcianka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Trzcianka.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.54.00-7, 66.51.60.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.: posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, wcześniej: Zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, bądź Ministra Finansów, jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004r. lub Potwierdzenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej jeżeli rozpoczęli działalność przed 28 sierpnia 1990 r. lub inny dokument - zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia (ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej Dz.U.z 2003r. Nr 124, poz.1151 z późn.zm.),

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, wcześniej: Zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, bądź Ministra Finansów, jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004r. lub Potwierdzenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej jeżeli rozpoczęli działalność przed 28 sierpnia 1990 r. lub inny dokument- zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia .

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 64 - 980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2011 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Dokumenty do pobrania:

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (28/11/2011 14:52:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (28/11/2011 14:52:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (24/04/2012 09:31:56)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012

Trzcianka: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012
Numer ogłoszenia: 413174 - 2011; data zamieszczenia: 06.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi odśnieżania oraz usuwania oblodzeń dróg gminnych. Łączna długość dróg gminnych objęta zamówieniem wynosi około 172 km. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące obwody: 1.Biała, Wapniarnia I, Wapniarnia III, Osiniec, Kadłubek, Radolin, Teresin - długość dróg gminnych wynosi około 30 km; 2.Stobno, Wrząca - długośc dróg gminnych wynosi około 10 km; 3,Straduń, Smolarnia - długość dróg gminnych wynosi około 15 km; 4.Łomnica, Kępa, Pokrzywno - długość dróg gminnych wynosi około 12 km; 5.Nowa Wieś, Rudka, Runowo, Siedlisko - długość dróg gminnych wynosi około 38 km; 6.Biernatowo, Górnica, Przyłęki, Rychlik - długość dróg gminnych wynosi około 27 km; 7.Niekursko, Sarcz - długość dróg gminnych wynosi około 15 km; 8.Miasto Trzcianka - ulice: Akacjowa, Aluminiowa, Azaliowa, Stefana Batorego, Brzozowa, Bukowa, Bolesława Chrobrego, Dębowa, Fiołkowa, Grabowa, Zbigniewa Herberta, Jarzębinowa, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Krokusowa, Bolesława Krzywoustego, Kwiatowa Droga, Joachima Lelewela, Lipowa, Władysława Łokietka, Mieszka I, część Ogrodowej, Olchowa, Orzechowa, Ignacego Jana Paderewskiego, Sadowa, Henryka Sienkiewicza, Marii Skłodowskiej-Curie, Słoneczna, Jana Sobieskiego, Spółdzielców, Wierzbowa, Wincentego Witosa, Św. Wojciecha, Karola Wojtyły, Wspólna, Wyszyńskiego, Za Jeziorem, Zielna, Żurawinowa, osiedla: ks. Bolesława Domańskiego, Jana Kasprowicza, Leśne Modrzewiowe, Obotryckie, Stanisława Poniatowskiego, XXX Lecia, Plac Królowej Jadwigi - długość dróg gminnych wynosi około 25 km..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pok. nr 20 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Dokumenty do pobrania:

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Uzupełnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 08.12.2011 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (06/12/2011 14:08:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (06/12/2011 14:08:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (24/04/2012 09:32:08)
Utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych z terenu gminy Trzcianka

Trzcianka: Utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych z terenu gminy Trzcianka
Numer ogłoszenia: 332731 - 2011; data zamieszczenia: 15.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych z terenu gminy Trzcianka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na utrzymaniu w schronisku zwierząt bezdomnych z terenu gminy Trzcianka. Przez utrzymanie zwierząt bezdomnych należy rozumieć: wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy Trzcianka na zlecenie Burmistrza Trzcianki lub innych upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego Trzcianki wraz z przetransportowaniem zwierząt do schroniska, przyjęcie zwierzęcia do schroniska dla bezdomnych zwierząt, sterylizację lub kastrację bezdomnego zwierzęcia, a w przypadku kotów po wykonaniu zabiegu, zdrowe wypuszczać na wolność, utrzymanie (zapewnienie pobytu) zwierzęcia w schronisku, zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej, eutanazję (nieuleczalnie chorych zwierząt i ślepego miotu), zapewnienie właściwych pomieszczeń oraz warunków bytowania zwierzętom bezdomnym, przekazanie martwych zwierząt do zakładu utylizacji, podskórne wszczepienie mikrochipu oraz prowadzenie bazy danych dotyczących bezdomnych zwierząt, przygotowanie zwierząt do adopcji. Wykonaca winien dysponować schroniskiem i odpowiednim zapleczem kadrowym i technicznym dla utrzymania minimum 100 szt. zwierząt oraz posiadania stosownych uprawnień..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.20.00.00-1, 85.21.00.00-1, 91.39.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności, posidać niezbędną wiedzę i kwalifikacje oraz dysponować potencjałem technicznym i zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykaz i środków, przy których pomocy zwierzęta będą wyłapywane, określenie środków do przewozu zwierząt, opis posiadanego kompleksu technicznego budynków i pomieszczeń przeznaczonych dla bezdomnych zwierząt i pracowników obsługi

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pok. nr 20 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Dokumenty do pobrania:

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

UWAGA - Zmienia się zapis Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych z terenu gminy Trzcianka na stronie 6 punktu 5 rozdziału 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełnienia, i przyjmuje on brzmienie: „Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy”

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (15/12/2011 14:49:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (15/12/2011 14:49:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (24/04/2012 09:32:21)
Selektywna zbiórka odpadów (szkło, butelki PET, makulatura, przeterminowane leki) na terenie gminy Trzcianka

Trzcianka: Selektywna zbiórka odpadów (szkło, butelki PET, makulatura, przeterminowane leki) na terenie gminy Trzcianka
Numer ogłoszenia: 435048 - 2011; data zamieszczenia: 22.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Selektywna zbiórka odpadów (szkło, butelki PET, makulatura, przeterminowane leki) na terenie gminy Trzcianka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zebraniu z terenu miasta i gminy Trzcianka minimalnej ilości: 20 Mg odpadów szklanych, 20 Mg odpadu butelek PET, 20 Mg odpadu makulatury, 200 kg przeterminowanych leków rocznie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności - zezwolenia na świadczenie usług zbierania i transport odpadów na terenie Gminy Trzcianka.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokument własności lub umowy dzierżawy pomieszczeń (ich wielkość oraz miejsce położenia), w których będą składowane odpady. Decyzję w zakresie gospodarowania odpadami na podstawie ustawy o odpadach (w przypadku gdy zakład posiada sortownię surowców wtórnych).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianki, pok. nr 20 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Dokumenty do pobrania:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (22/12/2011 16:15:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (22/12/2011 16:15:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (24/04/2012 09:32:35)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012

Trzcianka: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012
Numer ogłoszenia: 32590 - 2012; data zamieszczenia: 02.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 352 73 35, faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi odśnieżania oraz usuwania oblodzeń dróg gminnych. Długość dróg gminnych objętych zamówieniem wynosi około 172 km. Na potrzeby zamówienia gmina Trzcianka została podzielona na 8 rewirów: I. Biała, Wapniarnia I, Wapniarnia III, Osiniec, Kadłubek, Radolin, Teresindługość dróg gminnych wynosi około 30 km; II.Stobno, Wrząca - długość dróg gminnych wynosi około 10 km; III.Straduń, Smolarnia - długość dróg gminnych wynosi około 15 km; IV. Łomnica, Kępa, Pokrzywno - długość dróg gminnych wynosi ok. 12 km; V. Nowa Wieś, Rudka, Runowo, Siedlisko - długość dróg gminnych wynosi około 38 km; VI. Biernatowo, Górnica, Przyłęki, Rychlik - długość dróg gminnych wynosi około 27 km; VII. Niekursko, Sarcz - długość dróg gminnych wynosi około 15 km; VIII. miasto Trzcianka - ulice: Akacjowa, Aluminiowa, Azaliowa, Stefana Batorego, Brzozowa, Bukowa, Bolesława Chrobrego, Dębowa, Fiołkowa, Grabowa, Zbigniewa, Herberta, Jarzębinowa, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Krokusowa, Bolesława Krzywoustego, Kwiatowa Droga, Joachima Lelewela, Lipowa, Władysława Łokietka, Mieszka I, część Ogrodowej, Olchowa, Orzechowa, Ignacego Jana Paderewskiego, Różana, Rzymowskiego, Sadowa, Henryka Sienkiewicza, Marii Skłodowskiej-Curie, Słoneczna, Jana Sobieskiego, Spółdzielców, Wierzbowa, Wincentego Witosa, Św. Wojciecha, Karola Wojtyły, Wspólna, Wyszyńskiego, Za Jeziorem, Zielna, Żurawinowa, osiedla: ks. Bolesława Domańskiego, Jana Kasprowicza, Leśne, Modrzewiowe, Obotryckie, Stanisława Poniatowskiego, XXX Lecia, Plac Królowej Jadwigi - długość dróg gminnych wynosi około 25 km. Wymagana ilość sprzętu do odśnieżania w poszczególnych rewirach: I. - 1 pługopiaskarka do dróg i 1 pługopiaskarka do chodników II. - 1 pługopiaskarka do dróg i 1 pługopiaskarka do chodników III. - 1 pługopiaskarka do dróg i 1 pługopiaskarka do chodników IV. - 1 pługopiaskarka do dróg V. - 1 pługopiaskarka do dróg i 1 pługopiaskarka do chodników VI. - 1 pługopiaskarka do dróg i 1 pługopiaskarka do chodników VII. - 1 pługopiaskarka do dróg VIII. - 1 pługopiaskarka do dróg Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania co najmniej 8 pługopiaskarkami do dróg i 5 pługopiaskarkami do chodników. Wymagana ilość zespołów roboczych do wywozu śniegu na terenie miasta i gminy: co najmniej 2 ładowarki i 4 pojazdy ze skrzynią samowyładowczą o pojemności min. 5 m3.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku-


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pudblicznego

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul.Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, pok. nr 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


  Dokumenty do pobrania:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (02/02/2012 14:36:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (02/02/2012 14:36:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (18/05/2012 07:42:04)
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dostawa paliwa na potrzeby gminy Trzcianka

Trzcianka, 12.12.2013 r.

ZP.271.30.2013.JŚ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę paliwa na potrzeby gminy Trzcianka” wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Ofertę najkorzystniejszą złożyła:
Stacja Paliw BP Trzcianka S.C.
Adam Wojnicki, Piotr Ratajczak
ul. Grunwaldzka 15c
64-980 Trzcianka

Cena oferty – 528.396,80 zł

W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a, zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w dniu 20.12.2013 roku.

 

Krzysztof Czarnecki
Burmistrz Trzcianki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (12/12/2013 12:20:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (12/12/2013 12:20:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (21/01/2014 14:03:26)
OGŁOSZENIE - konkurs ofert na wysokość stawki roboczogodziny na wykonanie robót ogólnobudowlanych o wartości nie przekraczającej 8 000 EURO

 OGŁOSZENIE


Gmina  Trzcianka  ogłasza  konkurs  ofert  na  wysokość  stawki  roboczogodziny na  wykonanie  robót  ogólnobudowlanych  o  wartości  nie  przekraczającej  8 000 EURO. Roboty do  wykonania  w  budynkach  i  lokalach  mieszkalnych komunalnych  zlecane  będą  sukcesywnie  według   bieżących  potrzeb  i  rozliczane  kosztorysem  powykonawczym  sporządzonym  przez  wykonawcę. Roboty  wykonywane  będą  z  materiałów  dostarczonych  przez  wykonawcę.
Ofertę  należy  przygotować  z  założeniem,  że  koszty  zakupu  materiałów wynosić  będą  0 %. 
Wykonawców  zainteresowanych  prosimy  o  składanie  ofert  wg  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr 1 .
Oferty  należy  składać  w  sekretariacie  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki
64-980  Trzcianka  ul. Sikorskiego  7, do  dnia  08. 01. 2014 roku,  do  godz. 1000.
Oferta  powinna  być  złożona  w  zamkniętej  kopercie  oznaczonej:

Gmina  Trzcianka
Ul. Sikorskiego 7          
64-980 Trzcianka        
Oferta  na  roboty  ogólnobudowlane     
Nie  otwierać przed  08. 01. 2014 r. godz. 10.00
  

Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  negocjacji  po  złożeniu   ofert .
Zaproszenia  do  negocjacji  dla  wybranych  firm zostaną  przesłane  pocztą.
Ogłoszenie  zamieszczone  na  stronie  www.bip.trzcianka.pl
Informacji  udziela:  Danuta  Wojtków  Tel. 67 3527373


Pliki do pobrania:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (17/12/2013 15:15:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (21/01/2014 14:02:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (21/01/2014 14:03:12)
OGŁOSZENIE - konkurs ofert na wysokość stawki roboczogodziny na wykonanie robót dekarskich o wartości nie przekraczającej 8 000 EURO

OGŁOSZENIE

Gmina  Trzcianka  ogłasza  konkurs  ofert  na  wysokość  stawki  roboczogodziny na  wykonanie  robót  dekarskich  o  wartości  nie  przekraczającej   8 000 EURO. Roboty  do  wykonania  w  budynkach  i  lokalach  mieszkalnych komunalnych  zlecane  będą  sukcesywnie  według   bieżących  potrzeb  i  rozliczane  kosztorysem  powykonawczym  sporządzonym  przez  wykonawcę.
Roboty  wykonywane  będą  z  materiałów  dostarczonych  przez  wykonawcę.
Ofertę  należy  przygotować  z  założeniem,  że  koszty  zakupu  materiałów wynosić  będą  0 %. 
Wykonawców  zainteresowanych  prosimy  o  składanie  ofert  wg  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr 1 .
Oferty  należy  składać  w  sekretariacie  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki  64-980  Trzcianka  ul. Sikorskiego  7, do  dnia  08. 01. 2014 roku,  do  godz. 1000.
Oferta  powinna  być  złożona  w  zamkniętej  kopercie  oznaczonej:


Gmina  Trzcianka                                                                                              
Ul. Sikorskiego 7          
64-980 Trzcianka        
Oferta  na  roboty  dekarskie     
Nie  otwierać przed  08. 01. 2014 r. godz. 10.00  


Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  negocjacji  po  złożeniu   ofert .
Zaproszenia  do  negocjacji  dla  wybranych  firm zostaną  przesłane  pocztą.
Ogłoszenie  zamieszczone  na  stronie  www.bip.trzcianka.pl
Informacji  udziela:  Danuta  Wojtków   Tel.   67 352 73 73


Pliki do pobrania:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (18/12/2013 15:57:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (18/12/2013 15:57:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (21/01/2014 14:03:36)
OGŁOSZENIE - konkurs ofert na wysokość stawki roboczogodziny na wykonanie robót elektrycznych o wartości nie przekraczającej 8 000 EURO

OGŁOSZENIE


Gmina  Trzcianka  ogłasza  konkurs  ofert  na  wysokość  stawki  roboczogodziny na  wykonanie  robót  elektrycznych  o  wartości  nie  przekraczającej  8 000 EURO. Roboty  do  wykonania  w  budynkach  i  lokalach  mieszkalnych komunalnych  zlecane  będą  sukcesywnie  według   bieżących  potrzeb  i  rozliczane  kosztorysem  powykonawczym  sporządzonym  przez  wykonawcę.
Roboty  wykonywane  będą  z  materiałów  dostarczonych  przez  wykonawcę.
Ofertę  należy  przygotować  z  założeniem,  że  koszty  zakupu  materiałów wynosić  będą  0 %. 
Wykonawców  zainteresowanych  prosimy  o  składanie  ofert  wg  wzoru stanowiącego  załącznik  nr 1 .
Oferty  należy  składać  w  sekretariacie  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki 64-980  Trzcianka  ul. Sikorskiego  7, do  dnia  08. 01. 2014 roku,  do  godz. 10.00.
Oferta  powinna  być  złożona  w  zamkniętej  kopercie  oznaczonej:

Gmina  Trzcianka                                                                                              
Ul. Sikorskiego 7          
64-980 Trzcianka        
Oferta  na  roboty  elektryczne     
Nie  otwierać przed  08. 01. 2014 r. godz. 10.00
 
Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  negocjacji  po  złożeniu   ofert .
Zaproszenia  do  negocjacji  dla  wybranych  firm zostaną  przesłane  pocztą.
Ogłoszenie  zamieszczone  na  stronie  www.bip.trzcianka.pl
Informacji  udziela:  Danuta  Wojtków  Tel. 67 3527373


Pliki do pobrania:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (18/12/2013 16:02:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (18/12/2013 16:02:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (21/01/2014 14:03:48)
OGŁOSZENIE - konkurs ofert na wysokość stawki roboczogodziny na wykonanie robót sanitarnych o wartości nie przekraczającej 8 000 EURO

OGŁOSZENIE


Gmina  Trzcianka  ogłasza  konkurs  ofert  na  wysokość  stawki  roboczogodziny na  wykonanie  robót  sanitarnych  o  wartości  nie  przekraczającej 8 000 EURO. Roboty  do  wykonania  w  budynkach  i  lokalach  mieszkalnych komunalnych  zlecane  będą  sukcesywnie  według   bieżących  potrzeb  i  rozliczane  kosztorysem  powykonawczym  sporządzonym  przez  wykonawcę.
Roboty  wykonywane  będą  z  materiałów  dostarczonych  przez  wykonawcę.
Ofertę  należy  przygotować  z  założeniem,  że  koszty  zakupu  materiałów wynosić  będą  0 %. 
Wykonawców  zainteresowanych  prosimy  o  składanie  ofert  wg  wzoru stanowiącego  załącznik  nr 1 .
Oferty  należy  składać  w  sekretariacie  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki 64-980  Trzcianka  ul. Sikorskiego  7, do  dnia  08. 01. 2014 roku,  do  godz. 10.00.
Oferta  powinna  być  złożona  w  zamkniętej  kopercie  oznaczonej:


Gmina  Trzcianka                                                                                             
Ul. Sikorskiego 7          
64-980 Trzcianka        
Oferta  na  roboty  sanitarne     
Nie  otwierać przed  08. 01. 2014 r. godz. 10.00
 


Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  negocjacji  po  złożeniu   ofert .
Zaproszenia  do  negocjacji  dla  wybranych  firm zostaną  przesłane  pocztą.
Ogłoszenie  zamieszczone  na  stronie  www.bip.trzcianka.pl
Informacji  udziela:  Danuta  Wojtków  Tel. 67 3527373


Pliki do pobrania:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (18/12/2013 16:06:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (18/12/2013 16:06:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (21/01/2014 14:04:07)
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty "Utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych z terenu gminy Trzcianka i zapobieganie bezdomności"

Trzcianka, 20.12.2013 r.

RPI.271.5.2013.JŚ


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych z terenu gminy Trzcianka i zapobieganie bezdomności” wybrano ofertę najkorzystniejszą.


Ofertę najkorzystniejszą złożył:

Vet – Agro Serwis
ul. M. Konopnickiej 62
64-980 Trzcianka
Cena oferty – 269.387,50 zł
(słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 50/100)

W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.


Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a, zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w dniu 23.12.2013 roku.

 


Krzysztof Czarnecki
Burmistrz Trzcianki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (20/12/2013 13:14:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (20/12/2013 13:14:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (21/01/2014 14:04:19)
PRZETARG - Przebudowa budynku centrum wędkarstwa, turystyki wodnej i ratownictwa wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie jeziora Sarcz w Trzciance

Trzcianka: Przebudowa budynku centrum wędkarstwa, turystyki wodnej i ratownictwa wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie jeziora Sarcz w Trzciance.
Numer ogłoszenia: 5186 - 2014; data zamieszczenia: 07.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 67 352 73 35, faks 67 216 37 50.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku centrum wędkarstwa, turystyki wodnej i ratownictwa wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie jeziora Sarcz w Trzciance..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie budynku centrum wędkarstwa, turystyki wodnej i ratownictwa wodnego, w tym: roboty rozbiórkowe i utylizacja materiałów rozbiórkowych; przebudowa budynku - ściany, wieńce, dach, stolarka drzwiowa, roboty wykończeniowe; wewnętrzna instalacja elektryczna; elewacja budynku; zagospodarowanie terenu..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.20.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, wadium wynosi: 5.000,00 /słownie złotych: pięć tysięcy/.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów /poświadczenie lub inne dokumenty, jeżeli z uwadnianych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia/ dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki ul. Sikorskiego 7 64-980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki ul. Sikorskiego 7 64-980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja będzie realizowana z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013, środek 4.1.1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (07/01/2014 12:26:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (29/01/2014 15:48:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (29/01/2014 15:49:02)
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miejskiego Trzcianki”
 

Trzcianka, 23.12.2013 r.

ZP.271.29.2013.JŚ

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na „Dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miejskiego Trzcianki” wybrano oferty najkorzystniejsze.


1. Oferty najkorzystniejsze złożyli:


a) Część 1 – dostawa artykułów biurowych

PARTNER PIK Sp. z o.o.

ul. Fordońska 264

85 – 766 Bydgoszcz

Cena oferty – 30 296,50 zł

(słownie: trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 50/100)


b) Część 2 – dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

P.P.H. PROHANKOP

Barbara Rychlik

ul. Witosa 12

64-980 Trzcianka

Cena oferty – 48 531,27 zł

(słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych 27/100)


c) Część 3 – dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek

COPY SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Chodzieska 47A

64-920 Piła

Cena oferty – 8440,26 zł

(słownie: osiem tysięcy czterysta czterdzieści złotych 26/100)

 

 

 

 

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz złożyli najkorzystniejsze oferty (oferty z najniższą ceną).

 

 

 

 

 

2. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

 

 

 

Nazwa i adres wykonawcy

Przyznane punkty

Część 1 – dostawa artykułów biurowych

Część 2 – dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Część 3 – dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek

COPY SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Chodzieska 47A

64-920 Piła

0,00

97,84

100,00

P.W. KRAM

Roman Dolata

ul. Słoneczna 2

64-520 Obrzycko

92,67

82,86

79,10

PARTNER PIK

Sp. z o.o.

ul. Fordońska 264

85 – 766 Bydgoszcz

100,00

0,00

0,00

P.P.H. PROHANKOP

Barbara Rychlik

ul. Witosa 12

64-980 Trzcianka

97,33

100,00

89,99

 

 

3. W postępowaniu zamawiający nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego wykonawcy

 

4. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć 30.12.2013 r.

 

 

 

 

Krzysztof Czarnecki

Burmistrz Trzcianki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (23/12/2013 11:28:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (07/01/2014 12:19:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (07/01/2014 12:19:48)
ZAWIADOMENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty "Wywóz nieczystości stałych z Urzędu Miejskiego Trzcianki oraz terenów miasta i gminy Trzcianka oraz usługi polegające na utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzci
 

Trzcianka, 27.12.2013 r.

RPI.271.6.2013.JŚ

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wywóz nieczystości stałych z Urzędu Miejskiego Trzcianki oraz terenów miasta i gminy Trzcianka oraz usługi polegające na utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzcianka” wybrano ofertę najkorzystniejszą.

 

Ofertę najkorzystniejszą złożył:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych

KOMBUD” Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 14

64-980 Trzcianka

Cena oferty – 631 737,84

(słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych 84/100)

 

W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a, zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w dniu 30.12.2013 roku.

 

 

 

 

 

Krzysztof Czarnecki

Burmistrz Trzcianki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (27/12/2013 14:07:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (07/01/2014 12:19:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (07/01/2014 12:19:24)
Przebudowa oraz budowa sieci telekomunikacyjnej w obrębie geodezyjnym Trzcianka, Nowa Wieś, Straduń
Trzcianka, 13.05.2010 r.

RPI/A-7331/ICP/11/2010

OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./ oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, Dz.U. Nr 98, poz.1071 z późn. zm./  Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 31.03.2010 r. zostało wszczęte na wniosek


Telekomunikacji Polskiej S.A. Wydział Inwestycji,
ul. Bernardyńska 4, 50-156 Wrocław

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

przebudowie oraz budowie sieci telekomunikacyjnej
w obrębie geodezyjnym Trzcianka, Nowa Wieś, Straduń,
na działkach wg załącznika graficznego.

 
Jednocześnie informuję, że w terminie do dnia 20.05.2010 r., w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, w pok. nr 17, można zapoznać się z całością zebranych akt, zadawać pytania oraz wnieść ewentualne uwagi.
/-/Burmistrz Trzcianki


Zamieszczono:

1. Urząd Miejski Trzcianki – tablica informacyjna.
2. Internet.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (13/05/2010 18:01:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (13/05/2010 18:02:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (08/07/2010 14:07:12)
PRZETARG - Rewitalizacja boiska piłkarskiego poprzez jego nawodnienie przy jeziorze Sarcz w Trzciance

Numer ogłoszenia: 7634 - 2014; data zamieszczenia: 08.01.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7398 - 2014 data 08.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Trzcianka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 67 352 73 35, fax. 67 216 37 50.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: 31.01.2014 godzina 10:00, miejsce Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki ul. Sikorskiego 7 64-980 Trzcianka..
 • W ogłoszeniu powinno być: 30.01.2014 godzina 10:00, miejsce Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki ul. Sikorskiego 7 64-980 Trzcianka..

 Trzcianka: Rewitalizacja boiska piłkarskiego poprzez jego nawodnienie przy jeziorze Sarcz w Trzciance
Numer ogłoszenia: 7398 - 2014; data zamieszczenia: 08.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 67 352 73 35, faks 67 216 37 50.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja boiska piłkarskiego poprzez jego nawodnienie przy jeziorze Sarcz w Trzciance.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: budowie systemu nawadniania płyty boiska poprzez 15 zraszaczy; wykonaniu układu pompowni i systemu ssawnego z jeziora Sarcz..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.20-9, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, wadium wynosi: 2.400,00 /słownie złotych: dwa tysiące czterysta /.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną robotę /w ramach jednego kontraktu/ o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto /sto tysięcy złotych/ polegającą na budowie instalacji sanitarnych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje specjalistą w branży instalacyjnej, posiadającym następujące kwalifikacje: pełnił funkcję kierownika budowy przy przynajmniej jednym kontrakcie o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto /sto tysięcy złotych/ związanym z budową instalacji sanitarnych; posiada wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie niezbędnym do nadzorowania planowanych przez zamawiającego robót; jest członkiem odpowiedniej Izby Budowlanej;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki ul. Sikorskiego 7 64-980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki ul. Sikorskiego 7 64-980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (08/01/2014 12:39:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (03/02/2014 10:19:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (03/02/2014 10:19:46)
Przetarg na przebudowę chodnika na ul. Mickiewicza w Trzciance
Trzcianka: Przebudowa chodnika na ulicy Mickiewicza w Trzciance

Numer ogłoszenia: 163753 - 2008; data zamieszczenia: 17.07.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Trzcianka
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka
woj. wielkopolskie
tel. 067 216-20-69, fax 067 2162060.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa chodnika na ulicy Mickiewicza w Trzciance.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie chodnika z wjazdami na ulicy Mickiewicza i wykonaniu nawierzchni z kostki typu Nova Granit na pow. około 3.226 m2 oraz zatok postojowych z kostki kamiennej na pow. około 380 m2.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.11.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.Ocena spełniania warunków dokonywana będzie na zasadzie spełnia-nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których jest mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul.Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka /pok nr. 15/.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2008 godzina 09:45, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki /pok nr 20/, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (17/07/2008 11:55:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (17/07/2008 22:14:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (07/10/2008 14:16:57)
PRZETARG - Remonty cząstkowe dróg gminnych

Trzcianka: Remonty cząstkowe dróg gminnych
Numer ogłoszenia: 26186 - 2014; data zamieszczenia: 23.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 67 352 73 35, faks 67 216 37 50.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty cząstkowe dróg gminnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu cząstkowego dróg gminnych w zakresie: remont cząstkowy masą mineralno-asfaltową grubości średnio 4 cm na gorąco z mechanicznym obcięciem krawędzi, z posmarowaniem krawędzi i dna emulsją; remont cząstkowy masą mineralno-asfaltową grubości średnio 4 cm na gorąco z mechanicznym obcięciem krawędzi, z posmarowaniem krawędzi i dna emulsją oraz naprawą podbudowy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego. Udzielenie zamówienia uzupełniającego może nastąpić w terminie do 31 grudnia 2014.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2014 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (23/01/2014 09:46:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (31/01/2014 12:22:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (31/01/2014 12:22:46)
Przebudowa chodnika w Przyłękach

Trzcianka: Przebudowa chodnika w Przyłękach

Numer ogłoszenia: 160468 - 2008; data zamieszczenia: 15.07.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Trzcianka
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka
woj. wielkopolskie
tel. 067 216-20-69, fax 067 2162060.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa chodnika w Przyłękach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie chodnika o szerokości 1,5 mb na długości 783,5 mb z kostki brukowej betonowej z jednostronnym obrzeżem i krawężnikiem betonowym.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.09.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamóienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie na zasadzie spełnia-nie spełnia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których jest mowa w art, 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka /pok. nr 15/..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2008 godzina 09:45, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki /pok nr 20/, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych

 

Dokumenty do pobrania

 1. Przedmiar robót
 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna
 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (15/07/2008 13:44:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (15/07/2008 14:44:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (07/10/2008 14:16:37)
PRZETARG - Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne

Trzcianka: Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne
Numer ogłoszenia: 29272 - 2014; data zamieszczenia: 27.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 67 352 73 35, faks 67 216 37 50.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne pojemności: 120l, 240l, z transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy, w miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. na teren Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Budowlanych KOMBUD Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 14, 64-980 Trzcianka. Dostarczone pojemniki muszą być nowe. Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie pojemniki 36 miesiące od daty zakupu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcanka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2014 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (27/01/2014 08:26:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (27/01/2014 08:26:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (03/02/2014 10:21:44)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego"

Trzcianka, dnia 27.01.2014 r.

RPI.271.4.2014.JŚ

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ”Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego”

Burmistrz Trzcianki działając zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 907/ zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego”.
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust.1, pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych/ Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 907/

Uzasadnienie

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Burmistrz Trzcianki
Krzysztof Czarnecki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (27/01/2014 14:05:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (05/02/2014 09:54:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/02/2014 09:54:36)
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W TRZCIANCE
 

 

Trzcianka: Przebudowa drogi wewnętrznej przy Starostwie Powiatowym w Trzciance

Numer ogłoszenia: 141066 - 2008; data zamieszczenia: 26.06.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 216-20-69, fax 067 2162060.


 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi wewnętrznej przy Starostwie Powiatowym w Trzciance.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są : rozbiórka istniejacego murku ceglanego i jego przestawienie, rozebraniu istniejącej nawierzchni z kostki polbruk i płyt drogowych,wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej,ustawienie krawężników, wzmocnienie istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na pow. około 1526 m2


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.09.2008.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie na zasadzie spełnia-nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których jest mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania.


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka /pok nr 15/..


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2008 godzina 09:45, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki /pok nr 20/, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych    

program umożliwiający odczyt dokumentów *.DWF znajduje się na tej stronie

Dokumenty:

 1. SIWZ-Droga przy Starostwie.doc

 

Projekt techniczny:

1. Rys_1-Projekt_zagospodarowania_terenu.dwf

2. Rys_2-Profil_podluzny.pro

3. Rys_3-Przekrój_konstrukcyjny-normalny_a-a.dwf

4. Rys_4-Przekrój_konstrukcyjny-normalny_b-b.dwf

5. Rys_5-Przekrój_konstrukcyjny-normalny_c-c.dwf

6. Rys_6-Przekrój_konstukcyjny-normalny_d-d.dwf

7. Rys_7.1-Przekroje_poprzeczne.dwf

8. Rys_7.2-Przekroje_poprzeczne.dwf

9. Rys_7.3-Przekroje_poprzeczne.dwf

10. Rys_7.4-Przekroje_poprzeczne.dwf

11. Rys_7.5-Przekroje_poprzeczne.dwf

12. Rys_7.6-Przekroje_poprzeczne.dwf

13. Rys_7.7-Przekroje_poprzeczne.dwf

14. Tabele.xls

15. Trzcianka Plac przy Starostwie.doc

16. Zalacznik_studzienka.dwf

 

Przedmiar robót:

1. PDF wyc. Przedm. robót Przebudowa drogi wewn_trznej przy starostwie powiatowym w Trzciance.pdf

 

Specyfikacja techniczna:

1. 28 SST Przebudowadrogi wewnętrznej przy starostwie powiatowym w Trzciance.doc

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Małecki (26/06/2008 10:59:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Małecki (26/06/2008 15:03:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (07/10/2008 14:16:01)
PRZETARG - Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego

Trzcianka: Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego
Numer ogłoszenia: 33586 - 2014; data zamieszczenia: 29.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 67 352 73 35, faks 67 216 37 50.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na utrzymaniu oznakowania poziomego i pionowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Trzcianka.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.90-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (29/01/2014 15:48:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (29/01/2014 15:48:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (05/02/2014 11:25:23)
Przetarg na przebudowę ulicy parkowej

Trzcianka: Przebudowa ulicy Parkowej w Trzciance

Numer ogłoszenia: 128487 - 2008; data zamieszczenia: 13.06.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 216-20-69, fax 067 2162060.


 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Parkowej w Trzciance.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni i wykonanie warstwy ścieralnej - odcinek 344 mb, przestawienie krawężników kamiennych i ustawienie krawężników betonowych, wykonanie chodnika z kostki brukowej szerokości 1,5 mb ze zjazdami.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 12.09.2008.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie na zasadzie spełnia-nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których jest mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka /pok. nr 15/.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2008 godzina 09:45, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki /pok nr 20/, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych   

 

Dokumenty:

 

1. SIWZ

 

Projekt

1. Tabela robót ziemnych A-B

2. Trzcianka PARKOWA

3. ul. Parkowa-tabela warstw wyrównawczych

4. Przedmiar - chodnik prawostronny - NOWY

5. Przedmiar - nawierzchnia ulicy + krawężniki

 

Rysunki (format PDF):

1. Rys. nr 1 - PZT

2. Rys. nr 2 - profil podłużny

3. Rys. nr 3 - przekroj konstr.

4. Rys. nr 4 - przekroj konstr.

5. Rys. nr 5 - przekroj konstr.

6. Rys. nr 6 - przekroj konstr.

7. Rys. nr 7 - przekroj konstr.

 

lub 

Rys.nr 1 - PZT (format DWF) - program umożliwiający odczyt dokumentu znajduje się na tej stronie

Specyfikacja techniczna

1.  27SSTP.DOC

 

Zapytanie i odpowiedzi do przetargu :

Trzcianka, dnia 01.07.2008

RPI/D-7040/36/2008

Dotyczy : Przetargu na „Przebudowę ulicy Parkowej w Trzciance”

Odpowiadając na wniesione zapytanie informujemy :

Pytanie 1 : Z prawej strony ul. Parkowej przy dojściu do ul. Piotra Skargi przebiega kabel energetyczny wysokiego napięcia ( w miejscu planowanego chodnika). Teren ten jest zawyżony około 1 m w stosunku do poziomu krawężnika. Istnieje duże prawdopodobieństwo kolizji. Czy ewentualne rozwiązanie tego problemu zostało ujęte przez projektanta ?

Odpowiedź :
Projektant ujął pogłębienie kabla energetycznego o 1 m w poprawionym  przedmiarze robót na chodnik w poz. 18 w ilości 70 m.

Pytanie 2 : W miejscu przebiegu projektowanego chodnika znajdują się pnie ściętych drzew średnicy około 1m, w ilości 10 szt. Ich karczowanie nie jest ujęte w przedmiarze. Czy zostaną usunięte przed przekazaniem placu budowy ?

Odpowiedź :
Karczowanie pni ściętych drzew zostało ujęte w poprawionym  przedmiarze robót na chodnik w poz. 4 w ilości 10 szt. W związku z tym ich usunięcie należy wykonać w ramach przebudowy ulicy Parkowej przez Wykonawcę całości robót.
 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Małecki (12/06/2008 22:11:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Małecki (12/06/2008 22:18:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (14/01/2009 08:37:37)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remonty cząstkowe dróg gminnych

 Trzcianka, 31.01.2014 r.

RPI.271.5.2014.JS

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remonty cząstkowe dróg gminnych” wybrano ofertę najkorzystniejszą.

 

 1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

DROMAX”

B. Spławski i J. Spławski s.c.

ul. Gorzowska 33c

66-500 Strzelce Krajeńskie

Cena oferty – 94.574,70 zł brutto.

(słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery zł 70/100)

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę (oferta z najniższą ceną).

 

2. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

Nazwa i adres wykonawcy

Przyznane punkty

 

DROMAX”

B. Spławski i J. Spławski s.c.

ul. Gorzowska 33c

66-500 Strzelce Krajeńskie

 

 

 

 

100,00

 

Firma Drogowo-Mostowa
„BETONTRYSK”
Andrzej Ryckowski
ul. Motylewska 24
64-920 Piła

 

 

 

 

92,7

Zakład Robót Instalacyjno- Inżynieryjnych

WODBUD”sp. j.

ul. Przemysłowa 31

64-920 Piła

 

 

48,00

3. W postępowaniu zamawiający nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego wykonawcy

4. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć 05.02.2014 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (31/01/2014 12:25:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (11/02/2014 14:57:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (11/02/2014 14:57:36)
przetarg na remont toalet w SP3

Trzcianka: Remont toalet w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance

Numer ogłoszenia: 131480 - 2008; data zamieszczenia: 17.06.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 216-20-69, fax 067 2162060.


 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont toalet w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Roboty ogólnobudowlane,
2. Roboty sanitarne,
3. Roboty elektryczne.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.53.00-7.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.09.2008.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniajacy warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Pzp oraz niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału (art. 22 ust. 1 pkt 1-3),
  2. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 i 2 Pzp),
  3. Pełnomocnictwo do reprezentowania i podpisania oferty,
  4. Kosztorys ofertowy.


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, Referat Budynków Komunalnych, ul. Żeromskiego 15,
64-980 Trzcianka, pok. nr 18 (I piętro).


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2008 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych    

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (21/05/2008 08:37:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: (28/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (17/10/2008 13:54:14)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Przebudowa budynku centrum wędkarstwa, turystyki wodnej, i ratownictwa wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie jeziora Sarcz w Trzciance”
 

Trzcianka, 04.02.2014 r.

RPI.271.1.2014.JSZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYNa podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa budynku centrum wędkarstwa, turystyki wodnej, i ratownictwa wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie jeziora Sarcz w Trzciance”.


 1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

Zakład Kamieniarski „GRANIT” Sp. z o.o.

ul. Wroniecka 68

64-700 Czarnków

Cena oferty – 285 532,20 zł brutto.

(słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa zł 20/100)


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę (oferta z najniższą ceną).

2. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:


Lp

WYKONAWCA

PUNKTACJA


1.


Zakład Kamieniarski „GRANIT” Sp. z o.o.

ul. Wroniecka 68

64-980 Czarnków

100,00


2.


Rem-Bud Henryk Grzymski

ul. Lelewela 17

64-980 Trzcianka

97,33


3.


ANTBUD Trzcianka

ul. Kopernika 14

64-980 Trzcianka

96,80


4.


Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane

Insta.Wod.-Kan. I Co „BEN-BUD”

Bernard Maciej Piechut

ul. Chopina 17/3

78-600 Wałcz

92,86


5.


BUD-MAX

Leszek Majzon

Pl. Kościuszki 7/3

77-400 Złotów

92,70


6.


Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy

Sławomir Lisiewicz

Stróżewo 36

64-800 Chodzież

86,72


7.


Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy

„Sekuterska”

Elżbieta Sekuterska

ul. Jana Pawła II 21/3

64-730 Wieleń


83,48


8.


F.H.U. Idalia Jaworska

ul. Tetmajera 15

64-980 Trzcianka

75,84

9.

MUR-BET Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

ul. Graniczna 27

62-069 Dąbrowa

71,21

10.

Usługi Budowlane Wiesław Szałata

ul. Wieleńska 49

64-410 Sieraków

67,31

11.

Zakład Ogólnobudowlany Adam Zając

ul. Romana Maya28

64-500 Szamotuły

66,16

12.

Usługi Ogólnobudowlane Roman Dziubiński

ul. Reymonta 8h/8

64-800 Chodzież

65,69

13.

PPHU TOMBUD Tomasz Czerwiński

ul. Bydgoska 79

78-600 Wałcz

61,30 1. W postępowaniu zamawiający nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego wykonawcy.

 2. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć 10.02.2014 r.

 z up. Burmistrza

Grażyna Zozula
Zastępca Burmistrza

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (04/02/2014 09:59:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (11/02/2014 14:56:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (11/02/2014 14:57:05)
Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki

Trzcianka: Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki

Numer ogłoszenia: 189648-2008 ; data zamieszczenia: 14.08.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 216-20-69, fax 067 2162060.


 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Roboty tynkarskie;
2. Roboty malarskie;
3. Roboty blacharskie;
4. Roboty posadzkowe.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.53.00-7.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 14.11.2008.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust 1 pkt 1-3 Pzp);
  2. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (art. 24 ust. 1 i 2 Pzp;
  3. Pelnomocnictwo do reprezentowania i podpisania oferty;
  4. Kosztorys ofertowy


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki Referat Budynków Komunalnych, 64-980 Trzcianka, ul. Żeromskiego 15, pok. 18.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Trzcianki, 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7 (sekretariat).


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych

 

Dokumenty do pobrania:

1. SIWZ.doc

2. Zał. nr 5, Przedmiar robót.doc

3. Zał. 5, Opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminne.doc

4. Zał. 5, Opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkie.doc

5. Zał. 6, elewacja-1.jpg

6. Zał. 6, elewacja-2.jpg

7. Zał. 6, elewacja-3.jpg

8. Zał. 6, elewacja-4.jpg

8a. Zał.6, elewacja 5.jpg

8b. Zał. 6 szczególy (listwa, gzyms, zwornik).jpg

9. Zał. 7, ST- O.000 Wymagania ogólne.do

10. Zał. 7, ST - B.001 Tynki.doc

11. Zał. 7, ST - B.003 Posadzki z płytek gres.doc

12. Zał. 7, ST - B.004 Roboty malarskie.doc

13. Zał. 7, ST - B.006 Obróbki blacharskie.do

14. Zał. 7, ST - B.009 - Sztukaterie.doc

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Małecki (30/06/2008 12:33:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Małecki (30/06/2008 12:34:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (17/10/2008 13:54:25)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Rewitalizację boiska piłkarskiego poprzez jego nawodnienie przy jeziorze Sarcz w Trzciance”

Trzcianka, 04.02.2014 r.

RPI.271.3.2014.JSZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYNa podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rewitalizację boiska piłkarskiego poprzez jego nawodnienie przy jeziorze Sarcz w Trzciance”.


 1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

„OGRÓD” Usługi Ogrodnicze

Leszek Kułak

ul. Lawendowa 1

66-440 Skwierzyna

Cena oferty – 70 110,00 zł brutto.

(słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto dziesięć zł 0/100)


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę (oferta z najniższą ceną).

2. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:


Lp

WYKONAWCA

PUNKTACJA


1.


OGRÓD”

Usługi Ogrodnicze

Leszek Kułak

ul. Lawendowa 1

66-440 Skwierzyna

100,00


2.


ALL GOLF SERVICE Sp. z o.o.

ul. Bolesława Chrobrego 8A/3

73-110 Stargard Szczeciński

87,69


3.


„Gartenbruk”

Tomasz Grzegorek

Lubiewo 6

66-530 Drezdenko

86,36


4.


BEATA

ZAKŁAD PIELĘGNACJI I CHIRURGII DRZEW

ul. Chopina 3

68-310 Szczawno Zdrój

ZAKŁAD BUDOWNICTWA KLASYCZNEGO I SPORTOWEGO

„CHOJNACCY”

Bartosz Chojnacki

Witoszów Górny 15

58-100 Świdnica

76,12


5.


CEDRUS

TERENY ZIELENI

Arkadiusz Grzelczak

Topola Osiedle, ul. Żwirowa 7

63-421 Przygodzice


75,50


6.


Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„MELIOPOZ”

ul. Kasprzaka 4c/2

62-030 Luboń

73,07


7.


FIRMA BUDOWLANA „JAMAL”

Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

72,90


8.


Przedsiębiorstwo „AKWAPLANTA” Sp. z o.o.

ul. Karmelkowa 29

52-437 Wrocław

72,15

9.

„JAN-TECH” Z.P.U.

s.c. Jadwiga, Maciej Lipińscy

ul. Malczewskiego 2/19

64-920 Piła

66,69

10.

Z.H.P.U. „Panda”

s.c. T.P. Kujawa

ul. Bugaje 2

64-840 Budzyń

47,54 1. W postępowaniu zamawiający nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego wykonawcy.

 2. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć 13.02.2014 r.z up. Burmistrza

Grażyna Zozula
Zastępca Burmistrza

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (04/02/2014 13:33:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (14/02/2014 09:00:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (14/02/2014 09:00:46)
Unieważnieniu postępowania na remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki
Trzcianka, dnia 12.08.2008 r.

Dot.: Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki.
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Burmistrz Trzcianki działając zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./  unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie

Nie złożono żadnej oferty .

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (19/08/2008 14:29:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (19/08/2008 14:32:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (17/10/2008 13:54:39)
PRZETARG - Wyposażenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance w sprzęt sportowy

Trzcianka: Wyposażenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance w sprzęt sportowy
Numer ogłoszenia: 40692 - 2014; data zamieszczenia: 05.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 67 352 73 35, faks 67 216 37 50.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance w sprzęt sportowy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy polegające na wyposażeniu sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej Nr 2 w Trzciance w sprzęt sportowy wraz z montażem, zgodnie z dokumentacją techniczną..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.42.00.00-8, 37.44.00.00-4, 37.45.10.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, wadium wynosi: 3.000,00 /słownie złotych: trzy tysiące/.

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 

Pliki do pobrania:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (05/02/2014 09:53:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (14/02/2014 09:00:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (14/02/2014 09:00:16)
Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni
 
Trzcianka: Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy ul. Broniewskiego w Trzciance.
Numer ogłoszenia: 194897 - 2008; data zamieszczenia: 20.08.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Trzcianka
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka
woj. wielkopolskie
tel. 067 216-20-69, fax 067 2162060.


    * Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy ul.


Broniewskiego w Trzciance..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni


/poliuretab/ o wymiarach 22x44mb wraz z odwodnieniem i utwardzeniem terenu przyległego kostką brukową.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 21.11.2008.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


    * Informacja na temat wadium: 4000 zł..


III.2) WARUNKI UDZIAŁU


    * Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1. Wykonawca dysponuje osobą posiadającą wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
2.osoba, o której mowa powyżej musi być wpisana na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
3.Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wykonał przynajmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie boiska sportowego o zbliżonych parametrach.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przebiegała na zasadzie spełnia - nie spełnia.

    * Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru,
4. Uprawnienia kierownika budowy,
5. Dowód wpisu kierownika budowy na listę OIIB,
6. Aktualne informacje z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
7. Aktualne informacje z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
8. Aktualne zaświadczenie z Urzędu skarbowego i ZUS,
9. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlancyh, z których wynika, że wykonawca wykonał przynajmniej 1 robotę zbliżoną do przedmiotu zamówienia. 10. referencje innych zamawiających.


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.trzcianka.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2008 godzina 09:00, miejsce:

Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki /pok.nr 20/, ul. Sikorskiego 6, 64 - 980 Trzcianka.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych

 

   Dokumenty do pobrania

 

 1. Projekt techniczny
 1. Badanie geologiczne gruntu
 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


 1. Odpowiedź na pytanie 1
 2. Odpowiedź na pytanie 2
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (20/08/2008 14:31:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (20/08/2008 14:31:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (30/12/2008 14:33:10)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne
 

Trzcianka, 05.02.2014 r.

RPI.271.6.2014.JS
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYNa podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę pojemników na odpady komunalne” wybrano ofertę najkorzystniejszą.


 1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

Contenur Polska Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 18

39 – 300 Mielec

Cena oferty – 100 137,00 zł brutto.

(słownie: sto tysięcy sto trzydzieści siedem zł 0/100)


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę (oferta z najniższą ceną).


2. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:


Nazwa i adres wykonawcy

Przyznane punkty

Contenur Polska Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 18

39 – 300 Mielec100,00

SSI SCHAFER Sp. z o.o.
ul. Opalińskiego 10
01 – 645 Warszawa
Oddział Siemianowice Śl.
ul. Łączna 1
41-103 Siemianowice Śląskie
90,20

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAZ” Kazimierz Ferenc

ul. Kasztanowa 2

84-123 Rakowo Górne88,80

SULO Sp. z o.o.

al. Jerozolimskie 107

02-011 Warszawa

87,00

REO AMOS Sp. z o.o.

ul. Długa 50

43-309 Bielsko-Biała

70,24

„4M” sp. j.

Zięciak, P. Gałecki, R. Rabęda

ul. Gubińska 16

66-600 Krosno Odrzańskie

66,46


 1. W postępowaniu zamawiający nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego wykonawcy

 2. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć 11.02.2014 r.

 

z up. Burmistrza

Grażyna Zozula
Zastępca Burmistrza

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (05/02/2014 11:19:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (14/02/2014 08:59:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (14/02/2014 08:59:48)
Przetarg - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Runowo-Rudka

  Trzcianka: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Runowo-Rudka, gm. Trzcianka

Numer ogłoszenia: 196517 - 2008; data zamieszczenia: 21.08.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 216-20-69, fax 067 2162060.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Runowo-Rudka, gm. Trzcianka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sieć PCV śr. 160; 110; 90; 63mm i Pede30x3,2mm o łącznej długości 11.640,6m i 80 szt przyłączy

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.50-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  Wykonawcy muszą spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania na zasadzie spełnia - nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.trzcianka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2008 godzina 09:00, miejsce: sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki / pok. nr 20 / ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych
 1. Projekt techniczny
 2. Geologiczne badania gruntu
 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (24/08/2008 11:06:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (24/08/2008 16:45:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (30/12/2008 14:32:57)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa budynku gospodarczo-magazynowego dla przechowywania sprzętu wodnego
 

Trzcianka, 07.02.2014 r.

RPI.271.2.2014.JSZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYNa podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę budynku gospodarczo-magazynowego dla przechowywania sprzętu wodnego”.


 1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

ANTBUD Trzcianka

Krzysztof Antkowiak

ul. Kopernika 14

64-980 Trzcianka

Cena oferty – 73 185,00 zł brutto.

(słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć zł 00/100)


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę (oferta z najniższą ceną).

  1. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:Lp

WYKONAWCA

PUNKTACJA


1.


ANTBUD Trzcianka

Krzysztof Antkowiak

ul. Kopernika 14

64-980 Trzcianka

100,00


2.


Rem-Bud Henryk Grzymski

ul. Lelewela 17

64-980 Trzcianka

96,12


3.


Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy

„Sekuterska”

Elżbieta Sekuterska

ul. Jana Pawła II 21/3

64-730 Wieleń

93,20


4.


Zakład Ogólnobudowlany

Jacek Michalski

Romanowo Górne 63

64-700 Czarnków

90,24


5.


Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy

Sławomir Lisiewicz

Stróżewo 36

64-800 Chodzież

86,82


6.


Zakład Budownictwa Ogólnego

DOMBUD

Wiesław Fenske

ul. Różana 10

89-300 Wyrzysk

80,36


7.Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Insta. Wod. - Kan. i Co

BEN-BUD

Bernard i Maciej Piechut

ul. Chopina 17/3

78-600 Wałcz


74,38


8.


Zakład Kamieniarski

„GRANIT” Sp. z o.o.

ul. Wroniecka 68

64-700 Czarnków

74,11

9.

Zakład Ogólnobudowlany Adam Zając

ul. Romana Maya28

64-500 Szamotuły

70,05

10.

Zakład Ogólnobudowlany

MARK

Mariusz Kądziołka

ul. Słowackiego 23

64-830 Margonin

69,05

11.

BRZECHWA Sp. j.

ul. Polna 2

64-600 Oborniki

60,88

12.

RED-BUD P.R.B.

inż. Andrzej Piotrowski

ul. Zagrodnicza 31

61-654 Poznań

59,50

13.

MUR-BET Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

ul. Graniczna 27

62-069 Dąbrowa

59,31

14.

BF PARTNERS Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 6A

66-520 Dobiegniew

50,46

15.

DEMURG Sp. z o.o.

Sp. kom.

ul. Płowiecka 11/2

60-227 Poznań

44,98 1. W postępowaniu zamawiający nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego wykonawcy.

 2. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć 14.02.2014 r.

 

Z up. Burmistrza

Grażyna Zozula
Zastępca Burmistrza

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (07/02/2014 15:43:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (17/02/2014 08:22:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (17/02/2014 08:22:50)
Przetarg na budowę boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni

Trzcianka: Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy ul. Chopina w Trzciance

Numer ogłoszenia: 199862 - 2008; data zamieszczenia: 26.08.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 067 216-20-69, fax 067 2162060.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy ul. Chopina w Trzciance.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Boisko piłkarskie o sztucznej nawierzchni przy ul. Chopina - SP 2 o wymiarach 30x60m o nawierzchni z trawy syntetycznej (monofil ) wraz z odwodnieniem i obramowaniem ściekiem prefabrykowanym( bez ogrodzenia ).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 28.11.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

    * Informacja na temat wadium: 8000 zł..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1. Wykonawca dysponuje osobą posiadającą wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 2. Osoba o której mowa powyżej musi być wpisana na listę Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa, 3. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wykonał przynajmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie boiska sportowego o zblizonych parametrach. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przebiegała na zasadzie spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru,4. Uprawnienia kierownika budowy, 5. Dowód wpisu kierownika budowy na listę OIIB,6. Aktualne informacje z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,7. Aktualne informacje z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 8. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS,9. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, robót budowlanych, z których wynika, że wykonawca wykonał przynajmniej 1 robotę zbliżoną do przedmiotu zamówienia, 10. Referencje innych zamawiających.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.trzcianka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2008 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki /pok.nr 20/, ul. Sikorskiego7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych


 

  Dokumenty do pobrania

 1. Projekt techniczny
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


 1. Odpowiedzi na pytania

Uwaga: Pliki dwg należy pobrać i zapisać na dysk komputera (prawoklik -> Zapisz element docelowy jako). Aby otworzyć pliki dwg, w przypadku braku programy AutoCad, można posłużyć się darmowym programem "DWG TrueView 2008"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (26/08/2008 14:37:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (27/08/2008 08:06:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (30/12/2008 14:32:47)
Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy ul. Broniewskiego - SP3 w Trzciance

Trzcianka: Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy ul. Broniewskiego - SP3 w Trzciance
Numer ogłoszenia: 8212 - 2009; data zamieszczenia: 23.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Trzcianka
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka
woj. wielkopolskie
tel. 067 352 73 35
faks 067 352 73 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy ul. Broniewskiego - SP3 w Trzciance.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni / poliuretab/ o wymiarach 22x44mb wraz z odwodnieniem i utwardzeniem terenu przyległego kostką brukową.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.05.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 4.000,00 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1) posiadają uprawnienia do wykonania zamówienia, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponująpotencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,3) dysponumą osobą posiadającą wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy wraz z wpisem tej osoby na listę OIIB4) wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wykonał przynajmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie boiska sportowego o zbliżonych parametrach,5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przebiegała na zasadzie spełnia - nie spełnia..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,2)oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodaczej, 4) aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS,5) aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -8 ustawy i art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 6) wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich 5 lat z referencjami, 7) uprawnienia kierownika budowy..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.02.2009 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki / pok. nr 20/, ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


 1. Projekt techniczny
 1. Badanie geologiczne gruntu

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Witkowski (23/01/2009 14:17:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Witkowski (23/01/2009 14:17:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Witkowski (18/09/2009 10:15:23)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ”Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego”

 Trzcianka, dnia 11.02.2014 r.

RPI.271.7.2014.JŚZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego”Burmistrz Trzcianki działając zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 907/ zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego”.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust.1, pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych/ Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 907/UzasadnienieCena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówieniaBurmistrz Trzcianki
Krzysztof Czarnecki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Świątnicki (11/02/2014 15:00:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Świątnicki (20/02/2014 09:39:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Świątnicki (20/02/2014 09:39:41)