Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Planowanie przestrzenne » Obwieszczenia w trybie sporządzenia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego » OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic: Konopnickiej, Reymonta, Rzemieślniczej

                                                                                                   Trzcianka, dnia 17.02.2015r.
BURMISTRZ  TRZCIANKI
RPI.6721.2.2015.MM

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Trzcianki w rejonie ulic: Konopnickiej, Reymonta, Rzemieślniczej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Trzcianki uchwały Nr IV/25/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic: Konopnickiej, Reymonta, Rzemieślniczej.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka,        w terminie do dnia 18 marca 2015r.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Trzcianki.
                                                                   BURMISTRZ TRZCIANKI
         /-/ Krzysztof Czarnecki