Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ochrona Środowiska » SPRAWY BIEŻĄCE » Sprawa nr ROL.6220.45.2015.JK - przebudowa drogi powiatowej nr 1316P Straduń-Trzcianka

Trzcianka 16 września 2015 r.


ROL.6220.45.2015.JK
                                                                                  Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

w Poznaniu

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79

61- 529 Poznań


Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Czarnkowie

ul. Zamkowa 8

64-700 Czarnków

Och


W związku z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


przebudowa drogi powiatowej nr 1316P Straduń-Trzcianka na działkach o nr ewidencyjnych 4, 6, 9, 12, 18/1, 20/1, 7, 20/2, 10, 11, 8, 19, 13/3 obręb Trzcianka oraz na działkach o nr ewidencyjnych 65, 78/3, 79/4, 473, 79/8, 71/1, 206, 76/2, 78/1, 478, 479, 480, 164/9, 165/5, 165/7, 71/2, 72/4 obręb Straduń


działając na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), w związku z §3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzcianka dla działek nr ewidencyjny 10 i 11 obręb Trzcianka oraz dla działek o nr ewidencyjnych 72/4, 76/2, 78/1, 78/3, 79/4, 79/8, 473, 478, 479, 480, 71/1, 164/9, 165/5, 165/7, 206, 71/2 i 65 obręb Straduń.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 4, 6, 9, 12, 18/1, 20/1, 7, 20/2, 8, 19 i 13/3 obręb Trzcianka.

 
Trzcianka, 16 września 2015 roku


ROL.6220.45.2015.JK
ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania dowodowego w procedurze administracyjnej


Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu w dniu 14 września 2015 roku na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


przebudowa drogi powiatowej nr 1316P Straduń-Trzcianka na działkach o nr ewidencyjnych 4, 6, 9, 12, 18/1, 20/1, 7, 20/2, 10, 11, 8, 19, 13/3 obręb Trzcianka oraz na działkach o nr ewidencyjnych 65, 78/3, 79/4, 473, 79/8, 71/1, 206, 76/2, 78/1, 478, 479, 480, 164/9, 165/5, 165/7, 71/2, 72/4 obręb Straduń


Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję Państwa o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku, określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie, można składać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka w terminie 7 dni od daty otrzymania lub wywieszenia niniejszego zawiadomienia. Równocześnie informuję, iż szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać u inspektora ds. ochrony środowiska - pok. 1, tel. 67 352 73 45.

 
   


   ZAWIADOMIENIE