Wyszukiwarka:

Trzcianka, 18 grudnia 2015 r.

RPI.271.27.2015.JS
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYNa podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „1. Utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych z terenu gminy Trzcianka i zapobieganie bezdomności”:


Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:


VET-ZOO SERWIS lek. wet. Zenon Jażdżewski

ul. M. Konopnickiej 62

64-980 Trzcianka

Cena oferty – 210 289,92 zł brutto.

(słownie: dwieście dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć zł 92/100)

Czas odłowu zwierzęcia: do 2 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia


W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.


Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 94 ust. 1, zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w dniu 21.12.2015 roku.


Burmistrz TrzciankiKrzysztof Czarnecki