Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Planowanie przestrzenne » Obwieszczenia w trybie sporządzenia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego » OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

  Trzcianka, dnia 2 czerwca 2015r.
BURMISTRZ TRZCIANKI                                                          
RPI.6721.1.2014.MM
RPI.6721.8.2014.MM
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr LIX/443/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Wspólnej – rozbudowa cmentarza komunalnego i uchwały Nr LXI/470/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze osady Dłużewo podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z wyłożonymi do publicznego wglądu projektami:

1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Wspólnej – rozbudowa cmentarza;
2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze osady Dłużewo

wraz z opracowaniami ekofizjograficznymi, prognozami oddziaływania na środowisko i uzyskanymi do ww. projektów opiniami i uzgodnieniami właściwych w ww. sprawach organów w dniach od 15 czerwca 2015 r. do 13 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 /pok. nr 117/ w godz. 9.00 – 13.00.
Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych i prognozach oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędą się dnia 2 lipca 2015 r. w sali nr 016 Urzędu Miejskiego Trzcianki:
 
1. o godz. 12.00  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Wspólnej – rozbudowa cmentarza;
2. o godz. 13.00  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze osady Dłużewo.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Trzcianki z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2015 r. Nieuwzględnione przez Burmistrza Trzcianki uwagi rozpatruje Rada Miejska Trzcianki.
 
BURMISTRZ TRZCIANKI
/-/ Krzysztof Czarnecki