Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ochrona Środowiska » Wykaz wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć » Rok 2015 » Sprawa nr ROL.6220.42.2015.JK - rozbudowa istniejącej linii anodowania A2, zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej w Trzciance

Trzcianka, 21 września 2015 r.


ROL.6220.42.2015.JK

O B W I E SZ C Z E N I EW związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Sapa Aluminium Sp. z o.o. , ul. Kopernika 18, 64-980 Trzcianka działająca przez pełnomocnika Pana Adama Dymka, Zakład usługowy ODUM, ul. Mostowa 9, 64-980 Chodzież o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej linii anodowania A2, zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej w Trzciance, na działkach o nr ewidencyjnych 746/32 oraz 746/33 obręb Trzcianka:


UWAGA ! Wnioski i uwagi należy składać do dnia 12 października 2015 r.


Wnioski i uwagi można składać:

  • drogą elektroniczną (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: rolnictwo@trzcianka.pl lub jkowalski@trzcianka.pl

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.).

Zobacz Raport oddziaływania na środowisko