Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Planowanie przestrzenne » OGŁOSZENIA » OBWIESZCZENIA I ZAWIADOMIENIA w trybie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego » OBWIESZCZENIE o budowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV napowietrznych oraz stacji transformatorowej słupowej w Biernatowie, gm. Trzcianka

RPI.6733.8.2016.SK


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm./oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm./ Burmistrz Trzcianki zawiadamia, że w dniu 24.05.2016 r., po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego dla firmy:
 
ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
 
została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
 
budowie linii elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV napowietrznych oraz stacji transformatorowej słupowej w Biernatowie, gm. Trzcianka,
na działkach o nr ewid.: 78, 91, 140/5, 142, 7244/2, 7244/5, 7244/7, 7244/8, 7269, 7297, 7298/1, 7270, 89/5, 140/4, 134, 138, 76/4, 76/6, 84, 89/9, 90, 93, 132/3, 132/4, 135/1, 140/1, 55/3, 139, 136, 306, 135/2, 7244/9, 132/5, 132/2, 140/2, 307, 316, 133/4
 
Z treścią w/w. decyzji można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przy ul. gen. W. Sikorskiego 7, w pok. nr 117.


BURMISTRZ TRZCIANKI