Wyszukiwarka:

Trzcianka, 10.03.2015 r.

ZP.271.3.2015.JS

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim Trzcianki – instalacje elektryczne” wybrano ofertę najkorzystniejszą.


1) Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:


P.H.U. ELKOMP

Jarosław Marciniak

ul. Górna 13

64-800 Rataje


Cena oferty – 60.767,95 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy)

Okres rękojmi – 5 lat.Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.


2) W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:Nr oferty


Nazwa wykonawcy


Adres / siedziba


Punkty


1P.H.U. ELKOMP

Jarosław Marciniakul. Górna 13

64-800 Rataje100,00


2Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych SPADOCHRONIARZ

Waldemar Piotrowskiul. Kamienna 40

64-920 Piła98,62


3A’BELL Sp. z o.o.


ul. Pólnicy 30/9

80-177 Gdańsk

Biuro Handlowe

ul. Mostowa 1

80-778 Gdańsk92,01
3) W postępowaniu zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy:


INDEMAR Sp. z o.o.

ul. Brytyjska 5

71-768 Szczecin


Wykonawca nie dołączył do oferty kosztorysu ofertowego wraz z tabelą elementów scalonych, które były wymagane przez Zamawiającego (rozdział 7. Opis sposobu przygotowania ofert, punkt 3.6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Oferta Wykonawcy nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W tym stanie faktycznym, na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy, Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy.4) Zamawiający informuje, że zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w dniu 16.03.2015 r.

Krzysztof Czarnecki

Burmistrz Trzcianki