Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Planowanie przestrzenne » Obwieszczenia w trybie sporządzenia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego » OGŁOSZENIE - przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy 27 Stycznia

                                                                                                                                                                                                  Trzcianka, dnia 31.10.2013r.

BURMISTRZ  TRZCIANKI


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Trzcianki w rejonie ulicy 27 Stycznia

 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Trzcianki uchwały Nr LI/346/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy 27 Stycznia.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, w terminie do dnia 3 grudnia 2013r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Trzcianki.                                                                                                                                                                             BURMISTRZ TRZCIANKI
                                                                                                                                                                                  /-/ Krzysztof Czarnecki