Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Planowanie przestrzenne » Obwieszczenia w trybie sporządzenia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego » OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Trzcianka, dnia 31lipca 2012r.

BURMISTRZ TRZCIANKI

 OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Trzcianka

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r., poz. 647), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXV/180/04 Rady Miejskiej w Trzciance w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka

podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się ze wyłożonymi do publicznego wglądu:

projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 22 sierpnia 2012r. do 5 października 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 /pok. nr 17/ w godz. 900 – 1300.

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również do wglądu na stronie internetowej www.bip.trzcianka.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się dnia 26 września 2012r. o godz. 1600 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Trzcianki z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2012r. Nieuwzględnione przez Burmistrza Trzcianki uwagi rozpatruje Rada Miejska Trzcianki.
BURMISTRZ TRZCIANKI

/-/ Marek Kupś