Wyszukiwarka:

Trzcianka, 28 lipca 2015 r.

RPI.271.15.2015.JSZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Trzcianka w roku szkolnym 2015/2016”:


  1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

Usługi Transportowe M.K. Kruger

Justyna Winniczuk

ul. Witosa 16

64-980 Trzcianka

Cena oferty – 199 875,60 zł brutto.

(słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć zł 60/100)

Termin płatności faktury za wykonanie usługi – 30 dni


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.

    1. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Lp

WYKONAWCA

PUNKTACJA


1.Usługi Transportowe M.K. Kruger

Justyna Winniczuk

ul. Witosa 16

64-980 Trzcianka


100,00


2.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o.

w Wałczu

ul. Wojska Polskiego 54

78-600 Wałcz


90,87  1. W postępowaniu zamawiający nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego wykonawcy.

  2. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć 03.08.2015 r.Burmistrz Trzcianki

 

Krzysztof Czarnecki