Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi - inne » OGŁOSZENIE O DRUGIM USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ MEBLI UŻYWANYCH

OGŁOSZENIE
O DRUGIM USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ MEBLI UŻYWANYCH

Na podstawie zarządzenia Nr 27/16 Kierownika Urzędu Miejskiego Trzcianki z dnia  27 lipca 2016r. r w sprawie powołania komisji przetargowej w celu sprzedaży mebli używanych

Burmistrz Trzcianki ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż mebli używanych, będących własnością gminy Trzcianka, tj.:

1) komody o wymiarach szer. 235 cm,   wys. 96cm,  gł. 55cm,
2) komody o wymiarach szer. 250 cm,   wys.110cm, gł. 63cm,
3) komody o wymiarach szer. 130 cm,    wys. 65 cm, gł. 51 cm.

I. Dane Sprzedającego:
Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, NIP 763 20 94 861, tel. 67 352 73  48/ 67 352 73 39

II. Opis przedmiotu przetargu, ogólne postanowienia :

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż mebli używanych. Wygrywający przetarg (Nabywca) zobowiązany jest do zakupu mebla/ mebli, wskazanych przez Sprzedającego oraz odbioru z Urzędu Miejskiego Trzcianki na własny koszt.
2. Ustny przetarg nieograniczony wygrywa ten uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę za meble, będące przedmiotem przetargu.
3. Cena wywoławcza wynosi:
1) komoda  -1.100.00 zł. brutto,
2) komoda - 2.400,00 zł. brutto,
3) komoda -    700,00 zł. brutto,
Kwota postąpienia wynosi co najmniej 50,00zł. brutto od każdego mebla. 
4. Nabywca, którym staje się Wygrywający przetarg, zobowiązany jest do podpisania umowy ze Sprzedającym, która będzie regulowała termin i sposób zapłaty za mebel/meble.

III. Warunek uczestnictwa w przetargu:
Uczestnikiem przetargu staje się każdy, kto wpisze się, do godziny  11.00 w dniu przetargu, na listę uczestników przetargu w pokoju nr 108(I piętro) w Urzędzie Miejskim Trzcianki i uczestniczy w licytacji. 
 
IV. Sposób przeprowadzenia ustnego przetargu
1. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg i podaje informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży oraz nazwiska osób dopuszczonych do przetargu. 
2. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż minimalne postąpienie ustalone w części II pkt 3.
4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. 
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
6. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała. 

V. Termin przetargu
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż mebli używanych odbędzie się  9 września 2016r. w Urzędzie Miejskim Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, w sali sesyjnej  o godz. 11:30.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z podaniem  przyczyny.