Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ochrona Środowiska » SPRAWY BIEŻĄCE » OBWIESZCZENIE o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie fermy tuczu trzody chlewnej do docelowej obsady 1990 szt. tuczników, na działce nr ewidencyjny 540/13 obręb Siedlisko

Trzcianka,  18 września 2014 r. r.

ROL.6220.30.2014.JK
    O B W I E S Z C Z E N I E


      W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Gospodarstwa Rolnego Krzysztof Łuczak, Głuchowo, ul. Stawna 7, 62-052 Komorniki działającego przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Matysiaka – ECER Technika Sp. z o.o., ul. Marcelińska 92/94, 60-324 Poznań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie fermy tuczu trzody chlewnej do docelowej obsady 1990 szt. tuczników, na działce nr ewidencyjny 540/13 obręb Siedlisko.
Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko   dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego Trzcianki lub  w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7 w Trzciance, pok. nr 1, w godzinach pracy Urzędu.  

UWAGA ! Wnioski i uwagi należy składać do dnia 9 października 2014 r.

Wnioski i uwagi można składać:
drogą elektroniczną (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: rolnictwo@trzcianka.pl lub jkowalski@trzcianka.pl
w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.).

                                                                                                  
Burmistrz Trzcianki