Wyszukiwarka:

Trzcianka, 26 września 2016 r.RPI.271.18.2016.JS
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm) Zamawiający – gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”,


  1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

Bank Polskiej Spółdzielczosci S.A.

Oddział w Szczecinie

al. bohaterów Warszawy 40

70-342 Szczecin

Cena oferty – 157 264,03 zł brutto.

(słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery zł 03/100)


  1. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:


Lp

WYKONAWCA

PUNKTACJA


1


Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Oddział w Szczecinie

al. bohaterów Warszawy 40

70-342 Szczecin

100,00


2


Bank Spółdzielczy we Wronkach

ul. Poznańska 50

64-510 Wronki

99,75

3

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

ul. Kościuszki 5

64-700 Czarnków

95,82

4

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Makroregionalne Centrum Korporacyjne w Poznaniu

ul. Św. Marcin 52/56

61-807 Poznań

86,91

5

Getin Noble Bank S.A.

ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

75,50


  1. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć w dniu 03.10.2016 r.

Burmistrz TrzciankiKrzysztof Czarnecki