Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Dane z poprzednich kadencji » Zarządzenia Burmistrza » Rok 2004 I kwartał

Rok 2004 I kwartał

I kwartał 2004

ZARZĄDZENIE   Nr  1/04

BURMISTRZA  TRZCIANKI

z  dnia 5 stycznia 2004 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Marii Łaszkiewicz - Henszke, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 9g  ust. 2, w związku
 z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) zarządza się,  co następuje:

 § 1. W celu przeprowadzenia egzaminu nauczycielki Marii Łaszkiewicz - Henszke, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, powołuje się Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej Komisją, w składzie:

1)    przedstawiciel organu prowadzącego szkołę Artur Powchowicz–Przewodniczący Komisji,

2)    dyrektor Szkoły Podstawowej im. ppor. A. Sofki w Białej – Józef Wiedera – członek Komisji,

3)    trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu:

a)       Lucyna Maciuba                – członek Komisji,

b)       Urszula Wolczyńska                     – członek Komisji,

c)       Włodzimierz Wolczyński       – członek Komisji,

 § 2. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.

 § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Trzcianki.

 § 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E     Nr  12 /04

B U R M I S T R Z A  T R Z C I A N K I

z  dnia 12 marca 2004r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości.

 

              Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) w związku art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 ze zm. ) oraz uchwały Nr XLI/395/ 01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 października 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata – zarządza się, co następuje :

 

              § 1. Wyraża się zgodę na zbycie następujących nieruchomości :

 

1)       lokalu użytkowego położonego w Trzciance przy ul. Sikorskiego 32 na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 2013/1,

2)       lokalu mieszkalnego  położonego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 37/7 na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1830.

 

               § 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. 


ZARZĄDZENIE  Nr 17/04

BURMISTRZA TRZCIANKI

z dnia 19 marca 2004r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/69/99 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia
25 lutego 1999r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Trzcianki.

 

pobierz zarządzenie / przeglądaj zarządzenie

 

pobierz załącznik / przeglądaj załącznik


ZARZĄDZENIE    Nr  21/04

BURMISTRZA  TRZCIANKI

z  dnia  24 marca 2004 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlisku.

pobierz zarządzenie / przeglądaj zarządzenie

pobierz załącznik / przeglądaj załącznik


ZARZĄDZENIE  Nr 23/04

BURMISTRZA  TRZCIANKI

z dnia 31 marca 2004 r.

 

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 43/03 Burmistrza Trzcianki
z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2003/04 arkuszy organizacyjnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Trzcianka
.

 

pobierz zarządzenie / przeglądaj zarządzenie

 


ZARZĄDZENIE   Nr  26/04

BURMISTRZA  TRZCIANKI

z  dnia 19 kwietnia 2004 r.

  

w sprawie  powołania komisji konkursowej.

 

pobierz zarządzenie / przeglądaj zarządzenie

 


 

ZARZĄDZENIE   Nr  27/04

BURMISTRZA  TRZCIANKI

z  dnia 19 kwietnia 2004 r.

  

w sprawie  powołania komisji konkursowej.

 

pobierz zarządzenie / przeglądaj zarządzenie

 


ZARZĄDZENIE   Nr  28/04

BURMISTRZA  TRZCIANKI

z  dnia 19 kwietnia 2004 r.

  

w sprawie  powołania komisji konkursowej.

 

pobierz zarządzenie / przeglądaj zarządzenie

 


 

ZARZĄDZENIE  NR  29/04

Burmistrza Trzcianki

z dnia 20 kwietnia 2004 roku

 

 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

 

pobierz zarządzenie / przeglądaj zarządzenie

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 11/04

Kierownika Urzędu Miejskiego Trzcianki

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

 

w sprawie ustalenia wykazu rodzajów informacji  niejawnych stanowiących

tajemnicę służbową w Urzędzie Miejskim Trzcianki.

 

pobierz zarządzenie / przeglądaj zarządzenie

pobierz załącznik 1 / przeglądaj załącznik 1

pobierz załącznik 2 / przeglądaj załącznik 2


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)