Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi - zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro » rozstrzygnięte » PRZETARG - Wywóz nieczystości stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku oraz koszeniu trawników i przycinaniu żywopłotów na terenie miasta Trzcianka

 

Trzcianka: Wywóz nieczystości stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku oraz koszeniu trawników i przycinaniu żywopłotów na terenie miasta Trzcianka
Numer ogłoszenia: 263305 - 2014; data zamieszczenia: 23.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianka , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie, tel. 67 352 73 35, faks 67 216 37 50.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz nieczystości stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku oraz koszeniu trawników i przycinaniu żywopłotów na terenie miasta Trzcianka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku oraz koszeniu trawników i przycinaniu żywopłotów na terenie miasta Trzcianka.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, w trybie zamówienia z wolnej ręki i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.00.00-5, 90.61.00.00-6, 77.31.41.00-5, 77.34.20.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzcianka - część I zamówienia; Wykonawca posiada zezwolenie na zbieranie odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach /Dz. U. z 2013 r., poz. 21/ albo zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zgodnie z art. 232 ust. 1 ustawy o odpadach - część I zamówienia; Wykonawca posiada zezwolenie na transport odpadów objętych zamówieniem lub jest wpisany do rejestru, zgodnie z art. 233 ust. 1 ustawy o odpadach - część I zamówienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi w zakresie: wywozu odpadów, na łączną kwotę nie mniejszą niż: 85 000,00 zł - część I zamówienia, utrzymania czystości i porządku, na łączną kwotę nie mniejszą niż: 500 000,00 zł - część I zamówienia, utrzymania zieleni, na łączną kwotę nie mniejszą niż: 100 000,00 zł - część II zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym w celu realizacji przedmiotu zamówienia - część I zamówienia: utrzymanie czystości i porządku - dwie zamiatarki uliczne o pojemności 3000 - 4000 kg, zamiatarka do zamiatania chodników

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł - część I zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 93
 • 2 - czas wykonania usługi zleconej - 7

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wywóz nieczystości stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wywóz odpadów dotyczy wszelkich nieczystości, które dla celów niniejszego zamówienia zdefiniowano jako: odpady zbierane selektywnie,odpady zmieszane, odpady zbierane w kontenerach o poj. min. 7 m3. Przez utrzymanie czystości i porządku na ulicach, chodnikach, parkingach miasta Trzcianka, należy rozumieć: zamiatanie i usuwanie odpadów stałych /śmieci, liści, gałęzi, piasku, itp./, usuwanie innych zanieczyszczeń, opróżnianie koszy ulicznych, montaż koszy ulicznych, wywożenie odpadów zebranych z oczyszczonych terenów i usuwanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi do regionalnej instalacji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.00.00-5, 90.61.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 93
  • 2. czas wykonania usługi zleconej - 7

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługi polegające na koszeniu traw oraz przycinaniu żywopłotów i wygrabianiu liści.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi polegające na koszeniu traw oraz przycinaniu żywopłotów i wygrabianiu liści w miejscach wskazanych przez Zamawiającego określonych w załącznikach graficznych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5, 77.34.20.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 93
  • 2. czas wykonania usługi zleconej - 7

Pliki do pobrania: