Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ochrona Środowiska » SPRAWY BIEŻĄCE » Sprawa nr ROL.6220.31.2015.JK - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łomnicy wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych
 

Trzcianka, 20 lipca 2015 r.ROL.6220.31.2015.JK

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)
z a w i a d a m i a mBurmistrz Trzcianki w dniu 20 lipca 2015 r. wydał decyzję znak: ROL.6220.31.2015.JK umarzającą postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Łomnicy wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych, na działce nr ewidencyjny 84 obręb Łomnica, którego wnioskodawcą była Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-9780 Trzcianka. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Trzcianki, w terminie 14-tu dni od daty ogłoszenia.
 

 


Informacja została umieszczona:

1.Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki.

2.BIP Urzędu Miejskiego Trzcianki

3.Tablica ogłoszeń we wsi Łomnica

4..a/a