Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi - zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro » rozstrzygnięte » PRZETARG - Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Trzcianka w roku szkolnym 2014/2015 » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dowóz dzieci i młodzieży do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Trzcianka w roku szkolnym 2014/2015"

Trzcianka, 06.08.2014 r.

RPI.271.26.2014.JS

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający - Gmina Trzcianka - zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz dzieci i młodzieży do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Trzcianka w roku szkolnym 2014/2015" wybrano ofertę najkorzystniejszą.


  1. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:

USŁUGI TRANSPORTOWE

Paulina Kruger

ul. Witosa 16

64-980 Trzcianka

Cena oferty - 210 663,60 zł brutto

(słownie: dwieście dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy zł 60/100)


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę (oferta z najniższą ceną).


  1. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Nazwa i adres wykonawcy

Przyznane punkty

USŁUGI TRANSPORTOWE
Paulina Kruger
ul. Witosa 16
64-980 Trzcianka

100,00

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Wałczu
ul. Wojska Polskiego 54
78-600 Wałcz

91,8  1. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć - 11.08.2014 r.
z up. Burmistrza

Grażyna Zozula
Zastępca Burmistrza