Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi - zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro » rozstrzygnięte » PRZETARG - Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzcianka » Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy oraz wyborze najkorzystniejszej oferty

Trzcianka, 11 czerwca 2015 r.
RPI.271.10.2015.JS


ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY ORAZ WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Zamawiający: Gmina Trzcianka, działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013 r., nr 113, poz. 907 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzcianka” informuje o wykluczeniu z postępowania:

USŁUGI LEŚNE „COLIBERS” Artur Kraus, Żerniki 16, 64-600 Oborniki

Uzasadnienie prawne
 
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne
 
Zamawiający w SIWZ, w rozdziale III WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA określił szczegółowo warunki jakie wykonawca musi spełnić, aby wziąć udział w postępowaniu. 
W ofercie Wykonawcy nie zostały spełnione warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 3  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca nie wykazał, iż:
  • dysponuje osobą odpowiedzialną za nadzór robót przy zieleni, posiadającą 5-letnie doświadczenie (SIWZ roz. III, pkt. 5.3.1), 
  • dysponuje co najmniej 2 osobami posiadającymi ukończony kurs pilarza oraz 2-letnie doświadczenie (SIWZ roz. III, pkt. 5.3.1).
Brak ten mógł być jednak uzupełniony w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W świetle art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych uzupełnieniu mogą jedynie podlegać dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1 czyli potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca pismem nr RPI.271.10.2015.JS z dnia 28 maja 2015 r. został wezwany do uzupełnienia dokumentów celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4, ustawy w terminie do 1 czerwca 2015 r.
Wykonawca nie uzupełnił braków we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


2. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzcianka” wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:
P.P.H.U. POL-KRAM
Radosław Kramer
ul. Rogozińska 27
62-085 Skoki
Cena oferty – 142 478,40 zł brutto
(słownie: sto czterdzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem zł 40/100)
Termin płatności faktury: 30 dni

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.

       3. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Nazwa i adres wykonawcy

Przyznane punkty

P.P.H.U. POL-KRAM

Radosław Kramer

ul. Rogozińska 27

62-085 Skoki

100,00

USŁUGI LEŚNE „COLIBERS”

Artur Kraus

Żerniki 16

64-600 Oborniki

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy

Prawo Zamówień Publicznych z dnia

29 stycznia 2004roku (Dz. U. z

2010 r., nr 113, poz.907 z późn. zm.)

Zamawiający wyklucza Wykonawcę

USŁUGI I DORADZTWO GOSPODARCZE

Wiesław Łoś

ul. Rodakowskiego 105

64-920 Piła

75,75

 

4. Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć - 15.06.2015 r.

 
Krzysztof Czarnecki

Burmistrz Trzcianki