Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Projektowanie aktów prawa miejscowego » Projekty aktów - MARZEC

Projekty aktów - MARZEC

Projekty aktów - MARZEC

                                                                                                                                    PROJEKT

U C H W A Ł A   Nr ................

RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia .....................................

 

 w sprawie wyboru ławników.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art.160 § 1 i art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

 

   § 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania ławnikami Sądu Rejonowego w Trzciance do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wybrani zostali:

 

1)       .........................................;

 

2)       .........................................;

 

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

 

   § 3.  Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

 

  

U Z A S A D N I E N I E

do projektu uchwały w sprawie wyboru ławników

 

        Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w art. 168 nałożyła na rady gmin obowiązek dokonania, w razie potrzeby na wniosek prezesa sądu okręgowego, uzupełnienia listy ławników poprzez wybór nowych ławników w sposób określony w ustawie.

        Z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Trzciance przez dokonanie wyboru 10 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wystąpił Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu  dnia 6 stycznia 2004 r.

        W załączeniu lista kandydatów na ławników oraz opinia o kandydatach wypracowana przez zespół powołany w drodze uchwały Nr XVIII/133/04 Rady Miejskiej Trzcianki w dniu 19 lutego 2004 r.


U C H W A Ł A  Nr

RADY  MIEJSKIEJ  TRZCIANKI

z dnia         2004 r.

 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzcianka oraz granic ich obwodów.

pobierz projekt uchwały


U C H W A Ł A  Nr

RADY  MIEJSKIEJ  TRZCIANKI

z dnia        2004 r.

 

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzcianka oraz granic ich obwodów.

pobierz projekt uchwały


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Kościelnik (30/11/1999 00:00:00)