Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Przetargi - zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro » rozstrzygnięte » PRZETARG - Wywóz nieczystości stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku oraz koszeniu trawników i przycinaniu żywopłotów na terenie miasta Trzcianka » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Wywóz nieczystości stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku oraz koszeniu trawników i przycinaniu żywopłotów"

Trzcianka, 31.12.2014 r.

RPI.271.35.2014.JS






ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY




Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zamawiający – Gmina Trzcianka – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wywóz nieczystości stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku oraz koszeniu trawników i przycinaniu żywopłotów na terenie miasta Trzcianka” wybrano oferty najkorzystniejsze.


1. Oferty najkorzystniejsze złożyli:


a) Część 1 – Wywóz nieczystości stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych

KOMBUD” Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 14

64-980 Trzcianka

Cena oferty684 662,80 zł

(słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa zł 80/100)

Czas wykonania usługi zleconej – 7 dni


b) Część 2 – Usługi polegające na koszeniu traw oraz przycinaniu żywopłotów i wygrabianiu liści

GORDON GARDEN

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Garbatka 23

64-610 Rogoźno

Cena oferty – 74 315,42 zł

(słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta piętnaście zł 42/100)

Czas wykonania usługi zleconej – 1 dzień




Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz złożyli najkorzystniejsze oferty.







2. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:





Nazwa i adres wykonawcy

Przyznane punkty

Część 1 – Wywóz nieczystości stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku

Część 2 – Usługi polegające na koszeniu traw oraz przycinaniu żywopłotów i wygrabianiu liści

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

i Budowlanych

KOMBUD” Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 14

64-980 Trzcianka

100,00

32,24

GORDON GARDEN

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Garbatka 23

64-610 Rogoźno

0,00

100,00

USŁUGI I DORADZTWO GOSPODARCZE

Wiesław Łos

ul. Rodakowskiego 105

64-920 Piła

0,00

78,42



3. W postępowaniu zamawiający nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego wykonawcy



4. Zamawiający informuje, że umowy w sprawie zamówienia publicznego zamierza zawrzeć:

  • część 1 – 31.12.2014 r.

  • część 2 – 05.01.2015 r.





Krzysztof Czarnecki

Burmistrz Trzcianki